Cây lá bỏng, 2008-04-09tải về 0.74 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

TG/78/4

Cây lá bỏng, 2008-04-09- -E

TG/78/4

BẢN GỐC: Tiếng Anh

NGÀY: 09 – 04 - 2008

HIỆP HỘI BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI QUỐC TẾ

GENEVACÂY LÁ BỎNG
Mã UPOV: KALAN_BLO
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. Và các dòng lai giữa chúng


*QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM
TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH

Các tên khác:*
Tên Latinh

Anh

Pháp

Đức

Tây Ban Nha

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. Và các giống lai giữa chúng

Kalanchoe

Kalanchoe

Kalanchoe,
Flammendes Kätchen

Kalancho

Mục đích của các hướng dẫn này (“Quy phạm khảo nghiệm”) là nhằm chi tiết hoá các nguyên tắc có trong Tài liệu Hướng dẫn chung (Tài liệu TG/1/3), và các tài liệu TGP hỗ trợ tài liệu giới thiệu chung, hướng dẫn thực hành chi tiết nhằm hài hoà hoá việc thẩm định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) và đặc biệt để nhận biết các tính trạng phù hợp cho việc thẩm định DUS và xây dựng bản mô tả giống cây trồng.


CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ
Cần phải đọc các hướng dẫn này kết hợp với tài liệu Giới thiệu chung và các tài liệu TGP hỗ trợ tài liệu Giới thiệu chung.

MỤC LỤC TRANG


1. Đối tượng của quy phạm 3

2. Yêu cầu vật liệu 3

3. Phương pháp thẩm định 3

3.1 Số vụ khảo nghiệm 3

3.2 Điểm klhảo nghiệm 3

3.3 Điều kiện tiến hành thẩm định 3

3.4 Bố trí thí nghiệm 4

3.5 Số cây / Bộ phận của cây được sử dụng để thẩm định 4

3.6 Các thí nghiệm bổ sung 4

4. Đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định 4

4.1 Tính khác biệt 4

4.2 Tính đồng nhất 5

4.3 Tính ổn định 5

5. Phân nhóm giống và bố trí thí nghiệm đồng ruộng 5

6. Giới thiệu bảng các tính trạng 7

6.1 Phân loại các tính trạng 7

6.2 Mức độ biểu hiện và các mã số tương ứng 7

6.3 Các dạng biểu hiện 7

6.4 Các giống điển hình 7

6.5 Chú giải 8

7. Bảng các tính trạng 9

8. Giải thích bảng các tính trạng 18

8.1 Giải thích qua một số tính trạng 18

8.2 Giải thích đối với các tính trạng riêng biệt 18

1. Tài liệu tham khảo 23

2. Tờ khai kỹ thuật 24
  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương