Curriculum vitaetải về 26.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích26.04 Kb.

CURRICULUM VITAE


A. Personal

Full name : Tran Nguyen Ha Sex : Male

Date of birth: September 26, 1975

Place of birth: Ha Noi.

Nationality: Vietnamese

Marital status: Married

Occupation : Lecturer and Researcher

Present address : Department of Plant Pathology, Hanoi University of Agricultural (HUA), Hanoi, Vietnam

Telephone number: 0084 983026975

Fax number: 0084 43 8 27 65 54


Home telephone : 0084 43 6575086

Email: tnha@hua.edu.vn

B. Professional

1. Education :

* University attended


Name of University and Country

Year

Field of study

Diploma/Degree

1. HUA of Vietnam

From 1992 to 1996

Agronomy

BSc

2. University of Sydney, Australia

From 2001 to 2005

Plant Pathology

PhD

University of California, Davis, USA

9-12/2007

Mycology, Biology

Certificate

* Training course attended

1. Training course on taxonomy, morphology, biology and control of foliar fungal diseases pathogens from 5 to 16 January 1997, organized by HUA and University of Sydney in Vietnam.

2. Laboratory Workshop on Fusarium identification, Sydney, Australia 2002
3. International Fusarium Workshop, Sydney, Australia 2003
2.Teaching:

Teaching in Phytopathology for 15 years at HUA (1997 - 2012)

Courses of Plant Pathology tought: Introduction to plant pathology, advance plant pathology, mycoloy, plant immunology, biology, biosecurity and usage of pesticides in crops protection (Both theory and practicum) for undergraduated and graduated students.

Trained IPM, ICM : Training of trainer, training for farmer school3. Research area:

Researching in plant diseases, fungi especially focus in fungal pathogens of major crops in Vietnam (Rice, maize, peanut, tobacco, chilli, soybean, tomato, potato, cabbage, banana,...etc). Study of interaction between fungal diseases and plant. Study biological control methods for plant diseases using antigonistic microbions.4. Extention :

Trained provincial staff at Plant Protection on Plant diseases in ACIAR projects.


Hanoi, May 8, 2012 Signature

Tran Nguyen Ha


LISTS OF PUBLICATION
Assoc. Prof. Do Tan Dung

Department of Plant PathologyHanoi University of Agriculture (HUA),VIETNAM
1. Lê Lư­ơng Tề, Vũ Hữu Yêm, Đỗ Tấn Dũng, 1986. Some results of study on heart rot disease of pineapple in North Vietnam. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese). 3:82-86.

2. Đỗ Tấn Dũng, 1993. Potential and limitation in application of antagonistic microorganisms in control of plant diseases. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese. 5:37-39.

3. Đỗ Tấn Dũng, 1994. Soft rot of post harvested potato. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese. 3:16-18.

4. Đỗ Tấn Dũng, 1995. Surveying of bacterial wilt disease of some crops at Hanoi and surroundings. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese). 2:38-42.

5. Đỗ Tấn Dũng, 1995. Study of bacterial wilt disease of tomato. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese). 2:47-50.

6. Đỗ Tấn Dũng, 1995. Some results of study of bacterial wilt disease of tomato from 1992 to 1995. Research Reports of the Faculty of Agronomy from 1994-1995. Agricultural Press. 186-192.

7. Đỗ Tấn Dũng, 1997. Some results of study of bacterial wilt disease of groundnut at Dong Anh. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese).5:22-26.

8. Đỗ Tấn Dũng và CTV, 1997. Some results of study of bacterial wilt disease of tobacco at Hanoi and surroundings. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese). 6:20-27.

9. Đỗ Tấn Dũng- Nguyễn Văn Đĩnh, 1998. Sweet potato diseases in North Vietnam. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese).1:42-44.

10. Đỗ Tấn Dũng, 1996. Host range of Fusarium sp infecting some crops, weeds and ornamental plants at Hanoi. Research Reports of the Faculty of Agronomy from 1995-1996. Agricultural Press. 183-188.

11. Đỗ Tấn Dũng, 2001. Bacterial wilt disease of crops and control methods. Agricultural Press. 80 pages.

12. Nguyễn Văn Viên - Đỗ Tấn Dũng, 2003. Fungal and bacterial diseases of tomato and control methods. Agricultural Press. 84 pages.

13. Đỗ Tấn Dũng - Nguyễn Văn Viên , 2005. Some major rice diseases and controntrol methods. Agricultural Press. 97 pages.

14. D. Gindrat, P. Frei, R. Corbaz et Tan Dung Do, 1991. Cas notable de maladies des plantes provoquees par des champignons en Suisse romande en 1988 - 1990, Revue Suisse d'Agriculture, Mai-Juin,Vol.23, No3, p.155-161.

15. Do Tan Dung, 1997. Bacterial wilt of some upland crops in Hanoi its surrounding areas, The Second International Bacterial Wilt Symposium (IBWS), Guadeloupe, France, June, 22 -27, 1997, Books of Abstracts, p.74.

16. Do Tan Dung, 2003. Biological characteritics and control efficiency of the antagonistes fungus Trichoderma viride in control of some fungal diseases in Hanoi region, Biological control and Integrated Pest Management (IPM) in vegetables in Vietnam - Proceedings Vietnamese Norwegian Workshop, Hanoi 17-18 October 2002, Gronn kunnskap Vol.7-2003, p. 35-36.

17. Nguyễn Văn Đĩnh, Vũ Đình Hoà, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, 1998. Field handbooks for identification of insects, diseases and nutritional imbalance of sweet potato. Agricultural Press. 111 pages

18. Nguyễn Văn Đĩnh, Vũ Đình Hoà, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, 2001. Key pests of sweet potato and control methods. Agricultural Press. 80 pages.

19. Đỗ Tấn Dũng, 2007. Southern blight disease of crops at Hanoi and surroundings (2006-2007). Plant Protection Bulletin (in Vietnamese). 4:20-26

20. Đỗ Tấn Dũng, 2008. Southern blight disease of crops at Hanoi and surroundings (2007-2008). Plant Protection Bulletin (in Vietnamese).3:15-20.

21. Đỗ Tấn Dũng, 2008. Epidemic research of fungal diseases of corn at Hanoi and surroundings in 2007-2008. Proceedings of National workshop of plant diseases Vietnam. Scientific and Technical Institute for agro-forestry of Northern mountainous region. Agricultural Press.132-138.

22. Đỗ Tấn Dũng, Đỗ Trung Kiên, 2009. Some initial studies on fungal disease composition, and epidemiology of chili anthracnostic disease in Hanoi and surroundings in 2008. Plant Protection Bulletin (in Vietnamese). vol 2, p.17-22

23. Đỗ Tấn Dũng, 2009. Some studies on bacterial wilt diseases (Ralstonia solanacearum Smith) of tomato and other winter vegetables in Ninh Binh in 2007-2008. Proceedings of National workshop of plant diseases Vietnam, at Institute of Cotton Research at Nha Ho, Ninh Thuan. Agricultural Press. p.122-128.

24. Đỗ Tấn Dũng, 2010. Some studies on seed-borne and field diseases of winter soybean in Hanoi and surroundings in 2009. Proceedings of National workshop of plant diseases Vietnam, at the Hue University of Agro-Forestry. Agricultural Press.p217-223.

25. Nguyễn Tất Thắng, Đỗ Tấn Dũng, 2010. Bacterial wilt disease (Ralstonia solanacearum Smith) of Peanut in Hanoi and surrounding anh control methods. Journal of Science and Development, Hanoi University of Agriculture, Vol.8, No.5, p.772-779.

26. Nguyễn Tất Thắng, Đỗ Tấn Dũng, Nguyễn Văn Tuất, 2011. Bacterial wilt disease (Ralstonia solanacearum Smith) of Potato in Hanoi and surrounding anh control methods. Journal of Science and Development, Hanoi University of Agriculture, Vol.8, No.6.: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương