Culte du 16/11/2014tải về 69.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích69.79 Kb.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA

CULTE DU 16/11/2014


Giảng Luận / Prédicateur : MS David Nunemaker

Hướng Dẫn / Présidence : Anh Lê Gaston


- Thông Báo / Annonces - Thư ký Hội Thánh
1. Chào Mừng & Cầu Nguyện Khai Lễ MSQN Huỳnh Ngọc Bá

Bienvenue & Prière
2. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Này Ngày Hôm Nay / Voici Le Jour

- Mau Ðến Theo Jêsus / Venez Au Sauveur Qui Vous Aime

3. Cảm Tạ & Cầu Thay

Prière De Reconnaissance & D’Intercession
4. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Vinh Quang Thuộc Về ÐCT / A Dieu Soit La Gloire


5. Cầu Nguyện Dâng Hiến / Prière De L’Offrande
6. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Chạm Lòng Con
7. Ðọc Kinh Thánh / Lecture Biblique : Xuất Êdíptô Ký / Exode 3.1-6

Hêborơ / Hébreux 11.24-29
8. Giảng Luận /Message : « Nhìn Thấy Sự Vinh Hiển Của ÐCT »

« Voir La Gloire de Dieu »
9. Cầu Nguyện / Prière HT / L’Assemblée
10. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay! / Gloire! Gloire! Gloire!
* * * Chúc Phước / Bénédiction * * *

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA

CULTE DU 16/11/2014

Giảng Luận / Prédicateur : MS David Nunemaker

Hướng Dẫn / Présidence : Anh Lê Gaston


- Thông Báo / Annonces - Thư ký Hội Thánh
1. Chào Mừng & Cầu Nguyện Khai Lễ MSQN Huỳnh Ngọc Bá

Bienvenue & Prière
2. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Này Ngày Hôm Nay / Voici Le Jour

- Mau Ðến Theo Jêsus / Venez Au Sauveur Qui Vous Aime

3. Cảm Tạ & Cầu Thay

Prière De Reconnaissance & D’Intercession
4. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Vinh Quang Thuộc Về ÐCT / A Dieu Soit La Gloire


5. Cầu Nguyện Dâng Hiến / Prière De L’Offrande
6. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Chạm Lòng Con
7. Ðọc Kinh Thánh / Lecture Biblique : Xuất Êdíptô Ký / Exode 3.1-6

Hêborơ / Hébreux 11.24-29
8. Giảng Luận /Message : « Nhìn Thấy Sự Vinh Hiển Của ÐCT »

« Voir La Gloire de Dieu »
9. Cầu Nguyện / Prière HT / L’Assemblée
10. Tôn Vinh Chúa / Louange HT / L’Assemblée

- Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay! / Gloire! Gloire! Gloire!
* * * Chúc Phước / Bénédiction * * *

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁPTÍT

PHÁP - VIỆT42, av. des Chardons 77340 Pontault-Combault
THÔNG BÁO / ANNONCES
Sinh Hoạt mỗi tuần :

 • Trường Chúa Nhật Ấu nhi / Thiếu nhi / Thiếu niên : 10g45-12g

Ecole du Dimanche des Petits/ Enfants / Ados : 10g45-12g.

 • Trường Chúa Nhật / Ecole du Dimanche adultes (13g30-14g30) : TÐ Fayt Ngọc Mai.

 • Lớp Thần Học / Cours de Théologie (13g30-14g30) : « Thần Học Cơ Ðốc Giáo » ; Hướng dẫn : TÐ Daniel.

 • Sinh Hoạt Thanh Niên / Activités Groupe de Jeunes (13g30-15g) : CN16/11/2014 : Etude biblique avec Châu. 

 • Ban Mục Vụ (14g30-15g30) : Chia sẻ : anh Huỳnh Hữu Phước ; Hướng dẫn : anh Nguyễn Quốc Hùng. 

 • Lớp Học Tiếng Việt (15g-16g) / Cours de Vietnamien (15h-16h) : TÐ Trương Hoàng Nga.

 • Lớp Học Tiếng Pháp (15g-16g30) / Cours de Français (15h-16h30) : cô Nguyệt Tú.

 • Lớp Thần Học mỗi thứ bảy từ 15g đến 17g : « Lịch sử Hội Thánh » ; Hướng dẫn : MS Bá & TÐ Nga / Cours de Théologie : « Histoire de l’Eglise » chaque samedi de 15h à 17h.

 • Học Kinh Thánh & Cầu nguyện mỗi thứ bảy từ 17g đến 18g30 tại nhà thờ / Etude biblique & Prière chaque samedi de 17h à 18h30 à l’église.

Chúa Nhật 23/11/2014 : Lễ Báptêm • Giảng luận / Prédicateur : TÐ Phạm Liên Hoa ; Hướng dẫn / Présidence : Mỹ Linh & Châu. 

Thông Báo Ðặc Biệt :- Từ 13-18/07/2015 : Hội Ðồng Liên Hữu tại Thụy Sĩ ; Diễn giả : MS

Nguyễn Thỉ. Congrès de l’Alliance Vietnamienne en Suisse du 13-18/07/15 ; Orateur : Pasteur Nguyễn Thỉ (USA)

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁPTÍT

PHÁP - VIỆT


4
2, av. des Chardons 77340 Pontault-Combault
THÔNG BÁO / ANNONCES
Sinh Hoạt mỗi tuần :

 • Trường Chúa Nhật Ấu nhi / Thiếu nhi / Thiếu niên : 10g45-12g

Ecole du Dimanche des Petits/ Enfants / Ados : 10g45-12g.

 • Trường Chúa Nhật / Ecole du Dimanche adultes (13g30-14g30) : TÐ Fayt Ngọc Mai.

 • Lớp Thần Học / Cours de Théologie (13g30-14g30) : « Thần Học Cơ Ðốc Giáo » ; Hướng dẫn : TÐ Daniel.

 • Sinh Hoạt Thanh Niên / Activités Groupe de Jeunes (13g30-15g) : CN16/11/2014 : Etude biblique avec Châu. 

 • Ban Mục Vụ (14g30-15g30) : Chia sẻ : anh Huỳnh Hữu Phước ; Hướng dẫn : anh Nguyễn Quốc Hùng. 

 • Lớp Học Tiếng Việt (15g-16g) / Cours de Vietnamien (15h-16h) : TÐ Trương Hoàng Nga.

 • Lớp Học Tiếng Pháp (15g-16g30) / Cours de Français (15h-16h30) : cô Nguyệt Tú.

 • Lớp Thần Học mỗi thứ bảy từ 15g đến 17g : « Lịch sử Hội Thánh » ; Hướng dẫn : MS Bá & TÐ Nga / Cours de Théologie : « Histoire de l’Eglise » chaque samedi de 15h à 17h.

 • Học Kinh Thánh & Cầu nguyện mỗi thứ bảy từ 17g đến 18g30 tại nhà thờ / Etude biblique & Prière chaque samedi de 17h à 18h30 à l’église.

Chúa Nhật 23/11/2014 : Lễ Báptêm • Giảng luận / Prédicateur : TÐ Phạm Liên Hoa ; Hướng dẫn / Présidence : Mỹ Linh & Châu. 

Thông Báo Ðặc Biệt :- Từ 13-18/07/2015 : Hội Ðồng Liên Hữu tại Thụy Sĩ ; Diễn giả : MS

Nguyễn Thỉ. Congrès de l’Alliance Vietnamienne en Suisse du 13-18/07/15 ; Orateur : Pasteur Nguyễn Thỉ (USA)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương