Cuéc so g¨ng bÊt phn th¾ng b¹i cña hai tËp ®oµn khæng lå truyÒn th ngtải về 11.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích11.65 Kb.
Cuéc so g¨ng bÊt ph©n th¾ng b¹i cña hai tËp ®oµn khæng lå truyÒn th«ng

Hai tËp ®oµn khæng lå nµy thµnh lËp c¸ch ®©y hai n¨m th«ng qua nh÷ng vô s¸p nhËp trÞ gi¸ nhiÒu tû USD. Chñ tÞch H·ng AOL ®· bá ra 100 tû USD ®Ó mua l¹i C«ng ty Time Warner cßn Chñ tÞch Sumner Redstone ë Viacom ®· tr¶ gÇn 40 tû USD ®Ó thu n¹p C«ng ty CBS. Vµ sù c¹nh tranh, v­ît ®uæi nhau cña hai tËp ®oµn lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. LÜnh vùc míi nhÊt cã thÓ sÏ diÔn ra sù r­ît ®uæi m¹nh lµ m¹ng Internet, víi vÞ trÝ dÉn ®Çu thuéc vÒ AOL Time Warner.
Cuéc chiÕn ®Çu tiªn

Cuéc chiÕn diÔn ra ®Çu tiªn t¹i lÜnh vùc truyÒn h×nh c¸p ®Çy quyÕn rò: tõ nhiÒu tuÇn qua, H·ng AOL ®· ngÊm ngÇm nh¾m ®Õn MTV, ch­¬ng tr×nh ®¸ng tù hµo nhÊt cña Viacom. §ång gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ®Çy quyÒn lùc cña AOL, Bob Pittman chÝnh lµ ng­êi tr­íc ®©yy ®· tham gia thiÕt kÕ MTV. Mét ng­êi b¹n th©n thiÕt cña Bob Pittman nãi «ng nµy ao ­íc lµm mét kªnh ©m nh¹c riªng. Nh÷ng ngµy qua, AOL ®ang th¶o luËn ®Ó ®Çu t­ 100 triÖu USD vµo m¹ng c¸p truyÒn h×nh New Urban Enteltainment - NUE h­íng tíi líp kh¸n gi¶ Mü gèc Phi. NUE TV cã thÓ c¹nh tranh trùc tiÕp víi kªnh Black Entertainment Televislon - BET mµ Viacom míi mua (chuyªn ph¶n ¸nh vÒ ©m nh¹c hip hop vµ rock and ballad). AOL ®ang thö nghiÖm ý t­ëng sö dông kªnh gi¶i trÝ NUE TV nh­ mét b­íc tiÕn m¹nh mÏ vµo truyÒn h×nh ©m nh¹c. XÐt vÒ ®¹i thÓ, AOL lµ ®µi truyÒn h×nh lín, ®a d¹ng, phong phó, cßn Viacom tËp trung vµo nh÷ng lÜnh vùc hîp t¸c.


C¸c nhµ ph©n tÝch cho r»ng AOL cã thÓ ®ang dù ®Þnh nh÷ng ch­¬ng tr×nh míi, t­¬ng ®èi lín ®Ó thö th¸ch Viacom. Sau khi Viacom míi thµnh c«ng trong viÖc mua l¹i H·ng CBS vµ UPN , nguêi ta ng­êi ch¾c r»ng AOL sÏ lÊy H·ng NBC cña TËp ®oµn General Electric. Ban ®Çu General Electric kh«ng cã ý ®Þnh b¸n nh­ng ®Ò nghÞ vÒ mét chiÕn l­îc hîp t¸c cùc kú hÊp dÉn gi÷a hai tËp ®oµn khiÕn GE kh«ng thÓ tõ chèi.
TrËn ®Êu c¨ng th¼ng

Vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i, trËn ®Êu c¨ng th¼ng nhÊt cña AOL vµ Viacom diÔn ra trong lÜnh vùc truyÒn h×nh c¸c trËn ®Êm bèc. Ch­¬ng tr×nh Showtime cña Viacom vµ HBO cña AOL thi nhau s«i næi ®Æt gi¸ ®Ó ®­îc truyÒn h×nh c¸c trËn ®Êm bèc cña tay ®Êm ch­a mÊy næi tiÕng Hasim Rahman. Anh nµy ®· h¹ nèc ao nhµ v« ®Þch quyÒn Anh h¹ng nÆng thÕ giíi Lennox Lewis. Tr­êng hîp Rahman lµ cùc kú hiÕm v× mét nhµ v« ®Þch thÕ giíi vÒ quyÒn Anh l¹i ch­a ký hîp ®ång truyÒn h×nh víi mét h·ng viÔn th«ng nµo. L·nh ®¹o cña Showtime, Viacom vµ ban gi¸m ®èc cña HBO, AOL ®Òu ®­a ra nhòng lêi mêi ¨n tèi víi Rahman vµ tá


tec­tc. Ban ®Çu General 1 lectric kh«ng cã ý ®Þnh b¸n h­ng ®Ò nghÞ vÒ mét chiÕn l­îc hîp t¸c cùc kú hÊp dÉn gi÷a hai tËp ®oµn khiÕn GE h«ng thÓ tõ chèi. trËn ®Êu c¨ng th¼ng Vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i, rËn ®Êu c¨ng th¼ng nhÊt cña AOL vµ Viacom diÔn. ra trong lÜnh vùc truyÒn h×nh c¸c trËn ®Êm bèc. Ch­¬ng tr×nh Showtime cña Viacom vµ HBO cña AOL thi nhau s«i næi ®Æt gi¸ ®ª ®­îc truyÒn h×nh c¸c trËn ®Êm bèc cña tay ®Êm ch­a mÊy næi tiÕng Hasim Rahman. Anh nµy ®· h¹ nèc ao nhµ v« ®Þch quyÒn Anh h¹ng nÆng thÕ' giíi Lennox Lewis. Tr­êng hîp Rahman lµ cùc kú hiÕm v× mét nhµ v« ®Þch thÕ giíi vÒ quyÒn Anh l¹i ch­a ký hîp ®«ng truyÒn h×nh víi mét h·ng viÔn th«ng nµo. L·nh ®¹o cña Showtime, VÞacom vµ ban gi¸m ®èc cña HBO, AOL ®Òu ®­a ra nhòng lêi mêi ¨n tèi víi Rahman vµ tá y' muèn lµm nhµ tµi trî cho tay ®Êm nµy. Nguån tin cho hay Showtime ®· ®Ò nghÞ kho¶n tiÒn 5,3 triÖu USD cho Rahman sau mçi trËn th¾ng, céng víi hîp ®ång trÞ gi¸ 15 - 20 triÖu USD. HBO còng cã nh÷ng ®Ò nghÞ t­¬ng tù víi Rahman. Cedric Kushner - «ng bÇu cña Rahman cho biÕt: "C¶ hai c«ng ty nµy ®Òu cã nh÷ng ®Ò nghÞ hÊp dÉn vµ hä b¸m theo ®Ó th­¬ng l­îng suèt, tõ s¸ng ®Õn tèi".


Cuéc chiÕn vÒ ch­¬ng tr×nh "Buffy" thËm chÝ cßn quyÕt liÖt, tèn kÐm h¬n. §©y lµ mét trong nh÷ng show truyÒn h×nh cã ®«ng kh¸n gi¶ h©m mé nhÊt víi ng«i sao cña buæi truyÒn h×nh lµ Sarah Micheue Genar. Ng­êi ta tÝnh r»ng, UPN ph¶i bá ra 80 triÖu USD/1 n¨m ®Ó tiÕn hµnh th­¬ng vô "Buffet ". VÒ mÆt nh©n sù, sù ganh ®ua thu hót chÊt x¸m kh«ng kÐm phÇn quyÕt liÖt: nhiÒu tuÇn tr­íc, Richard Bressler, ng­êi ®­îc c«ng nhËn ®· gióp gi¶i quyÕt kho¶n nî chång chÊt cña Time Wamer tr­íc kia? nay ®· vÒ víi Viacom víi chøc vô gi¸m ®èc cÊp cao h·ng.
C¸c chuyªn gia lÜnh vùc gi¶i trÝ cho r»ng Viacom cã thÓ sÏ thö th¸ch AOL trong m¶ng lntemet. §Çu th¸ng 5/2001, Viacom ®· khuÊy ®éng t×nh h×nh b»ng viÖc tung ra th«ng tin, hä sÏ cã thÓ mua l¹i c«ng ty næi tiÕng trªn Internet, Yahoo. Khi ®ã, c©u chuyÖn xung quanh hai tËp ®oµn truyÒn th«ng AOL vµ Viacom sÏ cßn hÊp dÉn h¬n nhiÒu .
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương