Câu hỏi VI sinh vậT. docx


b/ Giải thích kết quả thu được của các thí nghiệm lấy mẫu ở các thời điểm t1tải về 1.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/37
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích1.28 Mb.
#56539
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
CD Sinh YB, Di Truyen te bao
b/ Giải thích kết quả thu được của các thí nghiệm lấy mẫu ở các thời điểm t1,
t2, t3 và t4.
Tại thời điểm t1 chưa có gen nào dược chuyển từ Hfr sang F-.
Tại thời điểm t2 đã chuyển được các gen Thr+ và Leu+.
Tại thời điểm t3 đã chuyển được các gen Thr+, Leu+ và Lac+.
Tại thời điểm t4 đã chuyển được các gen Thr+, Leu+, Lac+ và His.
c/ Người ta có thể thiết lập bản đồ nhiễm sắc thể đối với các tính trạng nghiên
cứu được không?
Thứ tự đi qua : Thr – Leu – Lac – His hoặc Leu – Thr – Lac – His.
Câu 11. Nghiên cứu tải nạp không đặc hiệu sử dụng phage P2, vi khuẩn cho là
pur+, nad+, pdx- và vi khuẩn nhận là pur-, nad-, pdx+.
Alen pur+ vi khuẩn cho đã tuyển chọn nguyên thủy sau tải nạp và 50 vi khuẩn
được tải nạp pur+ đã được phân tích với các alen có mặt. Các kết quả ghe
được ở bảng sau:
Kiểu gen
Số lượng khuNn lạc
Nad+, pdx+
3
Nad+, pdx-
10
Nad-, pdx+
24
Nad-, pdx-
13
Tổng số
50
11:08 06/02/2024
Trang 12 / 121


a/ Tần dố đồng tải nạp các gen pur+ và nad+ là bao nhiêu?
Đồng tải nạp gen pur+ và nad+ bao gồm:
-10 khuNn lạc nad+ và pdx-
- 3 khuNn lạc nad+, pdx+
47
Như vậy có tổng số 13 khuNn lạc được đồng tải nạp pur+ và nad+ trên tổng số 50 vi
khuNn lạc do đó chiếm 13/50 tương đương với 26%.
Đồng tải nạp gen pur- và pdx- bao gồm:
- 10 khuNn lạc nad+ và pdx-
- 13 khuNn lạc nad-, pdx-
Như vậy có tổng số 23 khuNn lạc đồng tải nạp pur+ và pdx- trên tổng số 50 khuNn
lạc do đó chiếm 23/50 tương đương với 46%.
b/ Locus nào không tuyển chọn được ở gần gen pur nhất.
Vì có đồng tải nạp kép pur pdx so với pur nad tức là locus pdx ở gần pur hơn.
Câu 12. Dùng phage để sàng lọc một ngân hàng gen

tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương