Câu hỏi VI sinh vậT. docx


c/ Bằng cách sử dụng từng chủng Hfr. Hãy chỉ ra gen nào sẽ được lựa chọn đểtải về 1.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/37
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích1.28 Mb.
#56539
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx
CD Sinh YB, Di Truyen te bao
c/ Bằng cách sử dụng từng chủng Hfr. Hãy chỉ ra gen nào sẽ được lựa chọn để
thu được tỉ lệ các chủng tiếp hợp Hfr cao nhất.
Chọn theo gen cuối cùng được truyền:
Đối với chủng Hfr A: xyl
Đối với chủng Hfr B: ser
Đối với chủng Hfr C: gal
Đối với chủng Hfr D: met
Đối với chủng Hfr E: ade
Câu 10. Nghiên cứu tiếp hợp ở E.coli người ta trộn hai chủng Hfr với F với
nhau.
- Chủng Hfr có đặc điểm : lac+, mal+, thr+, leu+, strs.
- Chủng F có đặc điểm: lac-, mal-, thr-, his-, leu-, strs.
Bốn mẫu huyền phù hỗn hợp của hai chủng được lấy ra nghiên cứu theo sau
thời điểm: t1 = 7 phút, t2 = 12 phút, t3 = 20 phút, t4 = 50 phút và lắc mạnh sau
mỗi lần lấy mẫu để là rời cầu tiếp hợp trong mẫu nghiên cứu.
Mỗi mẫu được cấy bằng quy trang trên ba môi trường nuôi cấy.
- Môi trường A: khoáng tối thiểu + str + lac + his + thr + leu.
- Môi trường B: khoáng tối thiểu + str + his + glucose.
- Môi trường C: khoáng tối thiểu + str +glucose.
+ Với mẫu ở thời điểm t1 không có khuẩn lạc nào mọc lên ở các môi trường.
+ Với mẫu lấy ở thời điểm t2 có khuẩn lạc mọc trên môi trường B.
+ Với mẫu lấy ở thời điểm t3 có khuẩn lạc phát triển trên môi trường A.
+ Với mẫu lấy ở thời điểm t4 có khuẩn lạc phát triển trên cả ba môi trường A,
B, C.
a/ Biết rằng glucose được sử dụng trong kiến tạo chất của mình do đó ức chế
sự sinh trưởng của các disaccharide. Hãy cho biết kiểu gen (genotype) đối với 6
11:08 06/02/2024
Trang 11 / 121


tính trạng nghiên cứu kể trên của các chủng phát triển được trên ba môi
trường.
Môi trường A : chủng strr Lac+.
Môi trường B : chủng strr, Thr+, Leu+.
Môi trường C : chủng str Thr+, Leu+, His+.

tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương