Câu hỏi trả LỜi ngắn nêu những cơ sở lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?


Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Việt Nam có những tính chất cơ bản nào?tải về 19.91 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2023
Kích19.91 Kb.
#55107
1   2   3   4   5
CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN VÀ TỰ LUẬN

35. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Việt Nam có những tính chất cơ bản nào?
Tính dân tộc; tính khoa học và tính đại chúng


36. Nêu các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh?
Trung với nước, hiếu với dân. Yêu thương con người, sống có tình nghĩa. Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư. Tinh thần quốc tế trong sáng.


37. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “Cần” nghĩa là gì?
“Cần” theo Hồ Chí Minh là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỉ lại, không dựa dẫm.


38. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “Kiệm” nghĩa là gì?
“Kiệm” là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền của của dân, của nước, của bản thân mình; không hoang phí, không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù.


39. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tài và đức?
Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là “gốc”, là “nền tảng” là nhân tố “chủ chốt” của người cách mạng. Đức là tiêu chuẩn cho mục đích hành động, tài là phương tiện để thực hiện mục đích.


40. Để rèn luyện đạo đức mới, theo Hồ Chí Minh cần quán triệt các nguyên tắc nào?
-Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
-Xây đi đôi với chống.
-Tu dưỡng đạo đức suốt đời.
CÂU TỰ LUẬN
1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa có những chức năng nào. Liên hệ trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng phát triển nền văn hóa ở nước ta hiện nay?
* Theo Hồ Chí Minh văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau đây:
- Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp.
- Mở rộng hiểu biết nâng cao dân trí.
- Bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh; hướng con người đến chân, thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân.


* Liên hệ trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng phát triển nền văn hóa ở nước ta hiện nay.
- Chấp hành nghiêm quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng phát triển nền văn hóa mới, văn hóa tiên tiến.
- Nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện tại trường.
- Tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng, văn hóa sinh viên.


2. Trình bày cơ sở để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không những là đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ trách nhiệm của sinh viên góp phần tham gia xây dựng Đảng ta hiện nay?
* Cơ sở để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không những là đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Khát vọng ra đi tìm con đường cứu nước, cứu dân của Hồ Chí Minh.
- Tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự kết hợp 3 yếu tố: Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân với phong trào yêu nước.
- Nhiệm vụ của Đảng là lãnh đạo làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng.
- Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là ĐLDT gắn liền với CNXH.
* Liên hệ trách nhiệm của sinh viên góp phần tham gia xây dựng Đảng ta hiện nay?
- Nhận thức được vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng qua các thời kỳ.
- Xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.
- Chấp hành nghiêm và thực hiện tốt mọi chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước


3. Anh (chị) hãy nêu quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiện nay sinh viên cần thực hiện tốt những nội dung gì? Liên hệ bản thân?
* Quan điểm về chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trung với nước, hiếu với dân.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Yêu thương con người, sống có nghĩa tình.
- Có tinh thần quốc tế trong sáng.
* Liên hệ trách nhiệm của sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của sinh viên, tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.
- Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; xây dựng nếp sống trong sáng, giản dị và luôn khiêm tốn, cầu tiến bộ.
- Tin vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; có lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu với mọi người.


4. Anh (chị) hãy nêu những giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam đã tác động đến quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong đó nhân tố nào là cơ bản có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?
* Những giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam đã tác động đến quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước.
- Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý.
- Truyền thống lạc quan, yêu đời; có niềm tin vào chính nghĩa, tin vào sức mạnh của bản thân và dân tộc.
- Cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu.
- Ham học hỏi, cầu tiến bộ và không ngừng mở rộng cánh cửa tiếp nhận tinh hoa văn hoá nhân loại.
* Trong đó chủ nghĩa yêu nước là nhân tố cơ bản có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.tải về 19.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương