Câu hỏi trả LỜi ngắn nêu những cơ sở lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?


Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của xây dựng, chỉnh đốn đảng là gì?tải về 19.91 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2023
Kích19.91 Kb.
#55107
1   2   3   4   5
CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN VÀ TỰ LUẬN

24. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của xây dựng, chỉnh đốn đảng là gì?
Mục đích là xây dựng Đảng cầm quyền, chỉnh đốn làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò tiên phong của giai cấp, của dân tộc.


25. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản nhất về tổ chức và hoạt động của Đảng là nguyên tắc nào?
Tập trung dân chủ.


26. Trong quan điểm của Hồ Chí Minh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở những khía cạnh nào?
Chủ thể hoạch định chủ trương đường lối. Tập hợp, giáo dục, giác ngộ, hướng dẫn quần chúng. Liên minh đoàn kết quốc tế.


27. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng nhà nước Việt Nam, Hồ Chí Minh thường nhắc nhở mọi người đề phòng và khắc phục những tiêu cực nào?
Một là, đặc quyền, đặc lợi; hai là, tham ô, lãng phí, quan liêu


28. Sự cần thiết phải xây dựng khối đại đoàn kết được Hồ Chí Minh xác định bởi các lý do nào?
Vì đoàn kết là sức mạnh, là lực lượng và đoàn kết là nhu cầu nguyện vọng của tất cả các tầng lớp nhân dân.


29. Chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh là?
Toàn dân tộc


30. Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh là?
Công nhân, nông dân và trí thức


31. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Mặt trận dân tộc thống nhất


32. Trong mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng giữ vai trò gì?
Đảng Cộng sản vừa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận.


33. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc nào trong đoàn kết quốc tế?
Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích; có lý có tình. Đoàn kết trên cơ cở độc lập, tự chủ, tự lực tự cường.


34. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có vai trò như thế nào?
Văn hóa là mục tiêu, động lực của cách mạng; Văn hóa là một mặt trận; Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dântải về 19.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương