Câu hỏi trả LỜi ngắn nêu những cơ sở lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?


Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh là?tải về 19.91 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2023
Kích19.91 Kb.
#55107
1   2   3   4   5
CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN VÀ TỰ LUẬN

13. Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh là?
Là giải phóng dân tộc.


14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp cách mạng trong cách mạng giải phóng dân tộc?
Phải được tiến hành bằng bạo lực cách mạng; kết hợp đấu tranh chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa…


15. Thống nhất với quan điểm của C. Mác, Hồ Chí Minh xác định cách mạng là sự nghiệp của ai?
Quần chúng nhân dân


16. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm Hồ Chí Minh?
Xã hội do nhân dân lao động làm chủ; Có nền kinh tế phát triển; Phát triển cao về văn hóa, đạo đức; Xã hội công bằng hợp lý, văn minh; Toàn dân tham gia xây dựng CNXH, do Đảng lãnh đạo


17. Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH nước ta có đặc điểm lớn nhất là gì?
Từ một nước nông nghiệp lạc hậu


18.Trong thời kỳ quá độ đi lên XHCN, về chính trị, nội dung quan trọng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải làm gì?
Phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


19. Theo HCM, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ đi lên XHCN là gì?
Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm.


20. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu nhất để xây dựng XHCN ở nước ta là gì?
Động lực con người.


21. Tiến lên CNXH ở các nước tiền tư bản chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường quá độ gì?
Quá độ gián tiếp


22. Theo Hồ Chí Minh, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp các nhân tố nào?
Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước


23. Theo Quan điểm Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của ai?
Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.tải về 19.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương