Câu hỏI Ôn thi h ọc sinh gi ỏI


Câu 9: Trình bày cấu tạo lá phù hợp với chức năng thoát hơi nước?tải về 75.5 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích75.5 Kb.
#54717
1   2   3   4   5   6   7
Cau hoi on thi HSG 11 chuong IA
Cau hoi on thi HSG phan Phan bao va VSV hay, De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh, De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh DA (1)
Câu 9: Trình bày cấu tạo lá phù hợp với chức năng thoát hơi nước?.
TL:

  • Bề mặt ngoài lá bao phủ bới lớp TB biểu bì.

  • Các TB biểu bì có thể biến đổi thành TB khí khổng.

  • Các TB khí khổng có lục lạp => tiến hành quang hợp.

  • Thành TB trong dày, thành ngoài ngoài mỏng.

  • Phủ bề mặt ngoài lá có thể phủ lớp cutin để chống thoát hơi nước.

C©u 10: Tr×nh bµy cÊu t¹o tÕ bµo lç khÝ phù hîp víi chøc n¨ng cña nã? T¸c nh©n chñ yÕu ®iÒu tiÕt ®ộ më cña khÝ khæng?
TL:
- Cấu tạo: + tự vẽ hình
+ mô tả: . mép trong của tế bào rất dày, mép ngoài mỏng => giúp thực hiện cơ chế đóng mở khí khổng
. trong có chứa lục lạp => tiến hành quang hợp để tạo chênh lệch ASTT
- Tác nhân chủ yếu gây đóng mở khí khổng: ánh sáng
Câu 11. Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá?
Câu 12 ( đề HSG 2009 – 2010):
a. Rễ cây hút khoáng theo các cơ chế nào? Nêu sự khác nhau giữa các cơ chế hút khoáng đó?
b. Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và khoáng liên quan đến quá trình hô hấp của rễ cây?.
TL:a thường nghèo các chất dinh dưỡng?óa làm các chất khoáng dễ hấp thụ hơn.
a
a.

Cơ chế thụ động

Cơ chế chủ động

- Iôn khoáng từ đất vào rễ theo građien nồng độ.
- Không hoặc ít tiêu tốn ATP.
- Không cần chất mang

- Ngược građien nồng độ.

- Tiêu tốn ATP


- Cần chất mang

b. - Vì phần lớn các chất khoáng được hấp thụ qua rễ vào cây theo cách chủ động cần tới ATP và các chất tải ion
- quá trình hô hấp tạo ra ATP và các chất tải ion cung cấp chủ yếu cho sự hấp thụ các chất khoáng qua các tế bào của rễ

tải về 75.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương