Câu hỏi: Điểm thống nhất và khác biệt về nội dung của Luận cương tháng 10 và Cương lĩnh tháng 2 của Đảng tatải về 9.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.57 Kb.
Câu hỏi: Điểm thống nhất và khác biệt về nội dung của Luận cương tháng 10 và Cương lĩnh tháng 2 của Đảng ta.

Nguyên nhân của sự khác biệt đó.


Bài làm
Cương lĩnh tháng 2 là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam, là sự hợp thành của các văn kiện đã được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng. Luận cương tháng 10 được thảo luận trong Hội nghị Ban chấp hành TƯ họp lần thứ nhất tại Hương Cảng Trung Quốc do đồng chí Trần Phú chủ trì. Cả 2 là những văn kiện chính trị quan trọng của Đảng và đều xác định các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Giữa 2 văn kiện có sự thống nhất nhưng cũng có sự khác biệt về nội dung.

Điểm thống nhất đó là cả Luận cương tháng 10 và Cương lĩnh tháng 2 của Đảng đều nêu lên phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: “ tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng là: “ Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Cả 2 văn kiện đều khẳng định: Giai cấp lãnh đạo cách mạng là “giai cấp vô sản”. Giai cấp vô sản là động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền vừa là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Về quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới: Cả 2 văn kiện đều khẳng định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.Luận cương chính trị khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cách mạng mà chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt đã nêu ra. Bên cạnh mặt thống nhất cơ bản giữa Luận cương chính trị và Cương lĩnh tháng 2 có mặt khác nhau. Luận cương chính trị không nêu được mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Pháp, từ đó không đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu; đánh giá không đúng vai trò cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản; phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc và chưa thấy được khả năng phân hóa, lôi kéo của bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong cách mạng giải phóng dân tộc, từ đó Luận cương đã không đề ra được một chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và tay sai. Bên cạnh đó Luận cương tháng 10 có những ưu điểm: Luận cương tháng 10 đã chỉ rõ phương pháp cách mạng là phải ra sức chuẩn bị cho quần chúng về con đường “ võ trang bạo động”. Võ trang bạo động để giành chính quyền là một nghệ thuật, phải tuân theo “khuôn phép nhà binh”.

Nguyên nhân chủ yếu của những mặt khác nhau. Thứ nhất, Luận cương chính trị chưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của xã hội thuộc địa, nửa phong kiến Việt Nam. Thứ 2, do nhận thức giáo điều, máy móc về vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng ở thuộc địa, và phải chịu ảnh hưởng trực tiếp khuynh hướng “tả” của Quốc tế Cộng sản và một số Đảng Cộng sản trong thời gian đó. Chính vì vậy, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 – 1930 đã không chấp nhận những quan điểm mới, sáng tạo, độc lập tự chủ của Nguyễn Ái Quốc được nêu trong Đường Cách mệnh, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương