Câu cnxhkh ra đời là 1 quá trình tất yếu của: Lịch sử xhcntải về 31.83 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2023
Kích31.83 Kb.
#55661
1   2   3
tn cnxhn

Chương 5

 1. Cơ cấu xã hội là những cộng đồng người, cùng toàn bộ những mối quan hệ do sự tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy tạo nên.

 2. Cơ cấu xã hội giai cấp là hệ thống các giai cấp tầng lớp xã hội tồn tại khách quan trong một tế bào xã hội nhất định được thực hiện thông qua các mối quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất và tổ chức quản lý quá trình sản xuất thời địa vị chính trị xã hội của các giai cấp tầng lớp xã hội đó

 3. Trong các loại CCXH sau đây CCXH nào giữ vị trí quan trọng hàng đầu chi phối các loại hình ccxh khác? Cơ cấu xã hội giai cấp

 4. CNXHKH nghiên cứu loại hình cđxh? Cơ cấu xã hội giai cấp

 5. Sự biến đổi của CCXHGC được quy định bởi sự biến đổi cơ cấu kinh tế

 6. Sự đa dạng và phức tạp của ccxh giai cấp trong TKQĐLCNXH được quy định bởi: sự đa dạng và phức tạp của CCKT trong TKQĐLCNXH 7. CCXHGC ở nước ta hiện nay bao gồm: GGCN, GCND, ĐNTT, ĐN doanh nhân

 8. GCCNVN có vai trò qtrong đặc biệt là giai cấp. thông qua đội Tiền Phong

là ĐCSVN đại diện cho PTSX tiên tiến giữ vị trí tiên trong sự nghiệp xây dựng CNXH là....... trong sự nghiệp CNH, HĐH và là. trong liên minh GCCN vs
GCND và ĐNTT
lãnh đạo cách mạng/ lực lượng đi đầu/ lực lượng nòng cốt

 1. GCND của nông nghiệp nông thôn có. trong sự nghiệp CNH HĐH NNNT

gắn vs xây dựng...... góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là cơ sở và. để
phát triển kinh tế xh bền vững
vị trí chiến lược/ nông thôn mới/ lực lượng Quan trọng

 1. ĐNTT là LLLĐ đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh CNHHĐH đất nước và hội nhập quốc tế xây dựng. phát triển nền văn hóa Việt Nam

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Là một khối liên minh
sáng tạo/ kinh tế tri thức/ lực lượng

 1. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển nhanh cả về với vai trò không

ngừng tăng lên, đây là tầng lớp xã hội đặc biệt được Đảng ta chủ trương xây dựng thành một vững mạnh
số lượng và quy mô/ đội ngũ vững mạnh

 1. Luận điểm: " Cách mạng vô sản là phải là bài đồng ca của cả hai GCCN và ND đặc biệt ở giai cấp ND nếu không có được bài đồng ca đó thì bài đơn ca của GCCN sẽ trở thành bài ca ai điếu là của ai? Mác và Ăngghen

 1. Lênin khẳng định: " Nếu không liên minh với ND thì không thể có được chính quyền của...... không thể nghĩ đc đến việc. chính quyền đó

GCVS/ duy trì

 1. Lenin chỉ rõ: " Chuyên chính vô sản là hình thức đặc biệt của. giữa giai

cấp vô sản- đội tiền phong của những người lao động với đông đảo tầng lớp xã hội không phải vô sản"
Liên minh giai cấp

 1. Trong thời kỳ quá độ lên CNXH GCCN, GCND và các tầng lớp lao động khác vừa là LLSX cơ bản vừa là: lực lượng chính trị xã hội to lớn

 1. LIên minh GCCN GCND với các tầng lớp lao động khác do yếu tố nào quy định: do có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau 1. Ndung liên minh nào quyết định nhất là cơ sở vật chất kỹ thuật của liên minh GCCN GCND ĐNTT trong TKQĐLCNXHVN: nd kinh tế của LM

 1. Mục đích của liên minh chính trị giữa GCCN GCND ĐNTT trong TKQDLCNXHVN là nhằm phát huy sức mạnh và đại đoàn kết toàn dân tộc

 1. Mục đích của liên minh văn hóa xã hội giữa GCCN GCND ĐNTT trong TKQDLCNXHVN là nhằm xây dựng nền văn hóa TT đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

 1. Trong LM GCCN GCND ĐNTT ở nước ta hiện nay giai cấp nào giữ vai trò lãnh đạo? GCCN

 1. Trong TKQĐLCNXH ở nước ta GCCN vẫn là GC lãnh đạo thông qua đội Tiền Phong là ĐCS đối với toàn xã hội

 1. Trong TKQĐLCNXHVN ĐNTT có vị trí vai trò là? lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng

 1. Trong TKQDLCNXHVN đội ngũ thanh niên có vị trí vai trò như thế nào? Rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích, xây dựng bảo vệ Tổ quốc

 1. Sự biến đổi của Cơ cấu xã hội giai cấp trong TKQĐLCNXHVN mang tính quy luật phổ biến và đặc thù của xã hội Việt Nam

 1. Có mấy phương hướng cơ bản xây dựng CCXHGC và tăng cường liên minh GCCN GCND ĐNTT trong TKQĐLCNXHVN? 5

tải về 31.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương