Câu cnxhkh ra đời là 1 quá trình tất yếu của: Lịch sử xhcntải về 31.83 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2023
Kích31.83 Kb.
#55661
1   2   3
tn cnxhn

CHƯƠNG 3.
Câu 2. CNXH là giai đoạn nào của hình thái ktxh cộng sản chủ nghĩa ?
giai đoạn thấp
CN cộng sản : giai đoạn cao
Câu 3. Sự thay thế hình thái kinh tế TBCN bằng hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa được thực hiện thông qua:
CM XHCN
Câu 16 Đường lối cơ bản xuyên suốt quá trình của CMVN & cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng HCM là ?
Độc lập dân tộc sẽ gắn liền với CNXH
Câu 17.Cương lĩnh chính trị năm 1930, Đảng ta xác định:
Tiến hành cách mạng ……(1)…… do giai cấp công nhân lãnh đạo tiến hành lên CNXH ……(2)…….giai đoạn TBCN
(1) : dân tộc dân chủ nhân dân
(2) : bỏ qua
Câu 18. Thời kì quá độ lên CNXH trên phạm vi của nước ta bắt đầu ?
Từ năm 1975
Câu 19. Đảng ta xác định con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN tức là :
(Trang 5) Bỏ qua chế độ áp bức bất công TBCN bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ XHCN
26) Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới 30 năm thức hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong quá độ lên CNXH , Đại hội 13 của Đảng khẳng định :
lí luận về đường lối đổi mới về CNXH con đường đi lên CNXH của nước ta ngày càng đc hoàn thiện&từng bước đc hiện thực hóa
27) Đại hội 13 của Đảng đánh giá thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới 30 năm thức hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong quá độ lên CNXH
Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử phát triển mạnh mẽ toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới
28) Khẳng định sau đây được thể hiện trong văn kiện của đại hội mấy
" Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế & uy tín quốc tế như ngày nay “
13

CHƯƠNG 4
3. Khái niệm dân chủ xuất hiện sớm nhất trong lịch sử vào thời kỳ?
chiếm hữu nô lệ
4. Các chủ cđdc xuất hiện trong lịch sử là:
dân chủ chủ nô, dân chủ TS và DCXHCN
6. Nền DCXHCN khác với các nền dân chủ đã có trong lịch sử ở điểm cơ bản nào?
DCXHCN là nền dân chủ của đại đa số nhân dân lao động
15. ĐH 13 của Đảng xác định phương châm: " Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát dân…(1)…, đồng thời xác định rõ hơn vai trò "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm…(2)…" 
1.thụ hưởng/ 2.nòng cốt
16. ĐH 13 của Đảng nêu rõ: " Xử lý kịp thời nghiêm minh những tổ chức cá nhân lợi dụng dân chủ gây rối nội bộ làm mất ổn định chính trị xã hội hoặc vi phạm dân chủ làm phương hại đến…….của nhân dân"
quyền làm chủ
17. Khái niệm nhà nước xuất hiện sớm nhất trong LS vào thời kì?
chiếm hữu nô lệ
24. Hệ thống chính trị XHCN Việt Nam hiện nay bao gồm
ĐCSVN,NNXHCNVN, mặt trận TQ và các tổ chức chính trị xã hội
26. Đại hội lần thứ 13 của Đảng nhấn mạnh:" Quyền lực nhà nước là….(1)....có sự
phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và….(2).... kiểm soát quyền lực nhà nước.
1.thống nhất/ 2.tăng cường
28. ĐH 13 của Đảng nêu rõ: " Xây dựng và hoàn thiện NNPQXHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì…(1)....và sự vì sự phát
triển của đất nước. Tiếp tục…..(2)...đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực,
lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội. 
1.vì nhân dân phục vụ/ 2.đẩy mạnh

  1. Xây dựng hoàn thiện NNPQXHCN được coi là nhiệm vụ…(1)...và là một

trong ba đột phá chiến lược của đại hội 13
1.Trọng tâm

tải về 31.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương