Câu 1 : Trong windows Explorer, muốn xóa một tập tin hay thư mục ta dùng menu lệnhtải về 15.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2016
Kích15.41 Kb.
Câu 1 : Trong windows Explorer, muốn xóa một tập tin hay thư mục ta dùng menu lệnh:

A. File/ Delete

B. Edit/ Delete

C. View/ Delete

D. Tools/ Delete

Câu 2: Để mở Windows Explorer, thực hiện thế nào ?

A. Nhấp đúp tại nút Start.

B. Dùng Start/ All programs/ Internet Explorer.

C. Nhấp chuột trái trên nút Start và chọn Windows Explorer.

D. Nhấp chuột phải trên nút Start và chọn Windows Explorer.

Câu 3: Trong cửa sổ My Computer, khi cần định dạng (Format) một ổ đĩa nào đó, ta phải nhấp nút phải chuột chỉ vào biểu tượng ổ đĩa đó và chọn:

A. Format

B. Scandisk.

C. Open


D. Explorer

Câu 4: Để mở cửa sổ thể hiện nội dung của một ổ đĩa trong My Computer, ta tiến hành thế nào?

A. Nhấp đúp tại biểu tượng của ổ đĩa .

B. Nhấp chuột phải tại biểu tượng ổ đĩa trên cấu trúc cây Folder.

C. Sử dụng menu File/Open

D. Nhấp chọn tại biểu tượng ổ đĩa.

Câu 5: Trong Windows Explorer, để sao chép một tập tin đã chọn, ta vào menu lệnh:

A. File/ Copy

B. Edit/ Copy

C. View/ Copy

D. Tools/Copy

Câu 6: Để thay đổi ngày, giờ hệ thống, ta vào mục nào?

A.Control Panel/ System

B.Control Panel/ Date- Time

C.System/ Date-Time

D.Control Panel/ Font

Câu 7: Trong Windows, Taskbar dùng để:

A.Chứa các chương trình không sử dụng

B.Chứa các chương trình đang được mở

C.Chứa các folder đang mở

D.Chứa các cửa sổ đang mở

Câu 8: Trong Windows Explorer, để thay đổi tên tập tin, ta dùng menu lệnh nào sau đây?

A.File/ Rename

B.Edit/ Rename

C.Tools/ Rename

D.View/Rename

Câu 9: Để tạo thư mục con mới trong Windows Explorer, ta chọn lệnh:

A.File/ Properties/ Foder

B. File/ New/ Folder

C.File/New/ Shortcut

D. File/ Create Directory

Câu 10: Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím hoặc tổ hợp phím nào sau đây?

A.F8

B.F7


C.Ctrl + A

D.Shift + A

Câu 11: Trong Windows Explorer, nếu chọn menu File/ New/ Folder là ta sẽ thực hiện công việc nào sau đây?

A.Tạo tập tin mới

B.Tạo thư mục mới

C.Tạo biểu tượng mới

D.Tạo shortcut mới

Câu 12: Lệnh File/ Properties trong ứng dụng Windows Explorer dùng để làm gì?

A.Tạo Shortcut cho đối tượng đã chọn

B. Gán phím nóng cho đối tượng

C.Thay đổi tên hoặc các thuộc tính của đối tượng đã chọn

D. Tìm kiếm tập tin trong cấu trúc cây thư mục

Câu 13: Để sắp xếp các tập tin trong cửa sổ thư mục của Windows Explorer theo dung lượng, ta dùng menu lệnh:

A.View/ Arrange icons by/ Name

B.View/ Arrange icons by/ Type

C.View/ Arrange icons by/ Size

D. View/ Arrange icons by/ Date

Câu 14: Để gán hay thay đổi thuộc tính tập tin, ta dùng menu lệnh nào?

A.File/Edit

B.File/Properties

C.File/ Send to

D.File/ Rename

Câu 15: Trong cửa sổ My Computer, biểu tượng dùng để chỉ:

A.Các ổ đĩa mềm

B.Các ổ dĩa CD-ROM

C.Các ổ đĩa cứng

D.Cấu hình các thiết bị

Câu 16: Chọn phát biểu đúng:

A.Folder là một đối tượng có thể chứa các đổi tượng khác

B.File là đối tượng con duy nhất trong Folder

C.Thư mục không thể chứa thư mục con

D.Tập tgin có thể chứa thư mục

Câu 17: Trong Windows Explorer , biểu tượng dùng để làm gì?

A.Chuyển về folder cha

B.Chuyển về folder gốc của ổ đĩa làm việc

C.Chuyển về folder đã xem liền trước

D.Chuyển về folder cấp dưới

Câu 18: Để xem dung lượng còn trống của đĩa đang chọn, dùng menu lệnh:

A.Edit/ Properties

B.Nhấp phải chọn Properties

C.Tools/ Folder Options

D.File/Format

Câu 19: Để đánh dấu chọn các đối tượng liên tiếp nhau trong cửa sổ Windows Explorer, ta tiến hành thế nào?

A.Nhấp tập tin đầu tiên, Nhấn giữ Shift, rồi nhấp tập tin cuối cùng

B.Nhấp tập tin đầu tiên, Nhấn giữ Ctrl, rồi nhấp tập tin cuối cùng

C.Dùng menu lệnh File/ Select Files

D.Dùng menu lệnh Edit/ Select Files

Câu 20: Trong Windows Explorer biểu tượng dùng để:

A.Đi vào ( thể hiện nội dung) thư mục tại vệt sáng

B.Về thư mục cao hơn 1 cấp ( thư mục cha)

C.Tạo thư mục con của thư mục làm việc

D.Thay đổi thuộc tính thư mục đang chọn

Câu 21: Trong Windows Explorer, để tìm tập tin hoặc thư mục ta có thể dùng menu lệnh:

A.File/File or Directory

B.View/ Explorer bar/ Seach

C.Directory/ Find

D.Tools/Find/Files or Floders

Câu 22: Trong các tên mở rộng sau, tên mở rộng nào thuộc về tập tin hình ảnh?

A.*.wma; *.wmv.

B. *.mp3;*.avi.

C.*.bmp; *.jng.

D.*.mp4; *.mov.

Câu 23: Trong Windows Explorer, để thực thi một tập tin chương trình, ta dùng menu lệnh:

A.File/Send to

B.File/Open

C.File/ Create Shortcut

D.View/ Go to

Câu 24: Trong Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin không liên tiếp nhau, ta dùng:

A.CTRL+ nhấp chuột tại tên từng tập tin muốn chọn

B.ALT+ nhấp chuột tại tên từng tập tin muốn chọnC.SHIFT+ nhấp chuột tại tên từng tập tin muốn chọn

D.Click chọn lần lượt từng tập tin muốn chọn
: Data -> hcmedu
hcmedu -> THÔng tin pháp luật số 03
hcmedu -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
hcmedu -> Thiết lập ma trậN ĐỀ kiểm tra tiếng việT 6 – tiếT 114
hcmedu -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hcmedu -> ĐỂ CƯƠng lịch sử 11 Sử 11- bài 1: nhật bản từ giữa thế KỶ XIX đẾN ĐẦu thế KỶ XX
hcmedu -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hcmedu -> BỘ giáo dụC
hcmedu -> Danh mục giới thiệu sách c ao đIỂm cuối cùNG: tiểu thuyếT
hcmedu -> TRƯỜng mầm non tân thông hộI 1
hcmedu -> BÁo cáo thực hiện cụ thể MỘt số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung họC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương