Ctpttl # 889 ( Feb. 12. 2014) Thöa Quyù Thính Giaûtải về 22.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích22.43 Kb.
#26770
CTPTTL # 889 ( Feb. 12. 2014)

Thöa Quyù Thính Giaû,

Khoái vaån thaïch khoång loà gaàn vôùi ñòa caàu nhaát ñöôùc caùc khoa hoïc gia ñaët teân laø Eros. Eros laø teân thaàn aùi tình cuûa Hy-laïp. Sôû dó vaån thaïch ñöôïc gaùn cho teân goïi naày laø vì moät boä maùy thaùm hieåm töø ñòa caàu phoùng leân ñaõ ñeán gaàn khoái vaån thaïch ñuùng vaøo ngaøy leã Valentine naêm 2,000. Valentine laø ngaøy tình yeâu neân ngöôøi ta ñaõ duøng teân thaàn aùi tình laø Eros ñeå ñaët teân cho khoái vaån thaïch .

Trong ngaøy Valentine chöõ yeâu ñöôïc söû duïng raát nhieàu. Nhöng theá naøo laø yeâu thöông thaät hay tình yeâu thaät. Chöõ Eros trong tieáng Hi-laïp mang yù nghóa thaáp nhaát trong söï yeâu ñöông. Noù thöôøng duøng ñeå dieãn taû tình yeâu thaân xaùc vaø nhöõng ñoøi hoûi hay ham muoán trong ñòa haït naày. Chính vì vaäy chuùng ta coù danh töø Erotic trong tieáng Anh. Moät danh töø khaùc trong tieáng Hi-laïp duøng ñeå moâ taû tình yeâu laø chöõ Storge. Chöõ storge duøng ñeå moâ taû nhöõng tình caûm thoâng thöôøng cuûa con ngöôøi nhö tình cha con, tình maãu töû, tình anh chò em. Moät danh töø khaùc trong tieáng Hi-laïp duøng ñeå moâ taû tình yeâu laø Philia mang yù nghóa tình baïn, tình huynh ñeä.Thaønh phoá Philadelphia laø gheùp laïi cuûa hai chöõ, Philia laø yeâu thöông vôùi chöõ Adelphia laø anh em mang yù nghóa thaønh phoá cuûa tình huynh ñeä. Trong tieáng Hi-laïp coøn moät chöõ thöù tö duøng ñeå moâ taû tình yeâu ñoù laø chöõ agape, noùi leân tình yeâu vò tha, yeâu vì ngöôøi khaùc.

Thaùnh Kinh Taân Öôùc ñöôïc vieát baèng tieáng Hi-laïp khi noùi ñeå tình yeâu cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi con ngöôøi ñaõ duøng chöõ Agape naày vaø khi daïy con ngöôøi yeâu thöông laãn nhau cuõng ñaõ duøng danh töø naày.Trong tuaàn leã Valentine, ngöôøi ta noùi nhieàu ñeán tình yeâu, ngay caû caùc khoa hoïc gia cuõng noùi ñeán Eros, nhöng theá naøo laø tình yeâu thaät?

Thieân Chuùa ñoøi hoûi con ngöôøi chuùng ta chæ coù moät ñieàu, ñoù laø yeâu thöông. Ye6i Chuùa vaø yeâu ngöôøi. Heát loøng, heát yù, heát söùc yeâu kính Chuùa vaø yeâu ngöôøi laân caän nhö chính baûn thaân. Khi yeâu ai, chuùng ta phaûi bieåu loä hay theå hieän baèng haønh ñoäng cuï theå. Caùc caëp tình nhaân taëng cho nhau hoa, keïo baùnh vaø nhieàu thöù khaùc trong ngaøy Valentine, ñoù laø theå hieän tình yeâu cuûa con ngöôøi vôùi nhau. Coøn ñoái vôùi Thieân Chuùa, chuùng ta baøy toû tình yeâu cuûa chuùng ta nhö theá naøo? Phöông caùch ñeå chuùng ta baøy toû tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa laø phuïng thôø Ngaøi. Thieân Chuùa ñaõ taïo döïng chuùng ta, ban cho chuùng ta taát caû. Neáu chuùng ta noùi chuùng ta yeâu Chuùa, chuùng ta phaûi baøy toû tình yeâu ñoù trong haønh ñoäng toân thôø. Thieân Chuùa ñaõ taïo döïng chuùng ta neân Thieân Chuùa laø ñoái töôïng duy nhaát cho chuùng ta toân thôø.

Con ngöôøi laø sinh vaät duy nhaát coù yù thöùc veà phuïng thôø nhöng chuùng ta ñaõ phuïng thôø sai. Chuùng ta ñaõ thôø loaøi thoï taïo thay vì Ñaáng saùng taïo. Chuùng ta ñaõ toân thôø ngöôøi thay vì thôø Chuùa laø Ñaáng duy nhaát ñaùng cho chuùng ta toân thôø. Chính vì vaäy maø giôùi raên thöù nhaát cuûa Chuùa cho chuùng ta laø: “Tröôùc maët Ta ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc” Thieân Chuùa cuõng laø Ñaáng cao caû, vó ñaïi, chuùng ta khoâng theå duøng baát cöù moät hình aûnh hay aûnh töôïng naøo ñeå töôïng tröng hay thay theá Chuùa maø thôø laïy. Chính vì vaäy maø trong giôùi raên thöù hai Thieân Chuùa ñaõ nghieâm nghò phaùn daïy raèng, “Ngöôi khoâng ñöôïc taïc töôïng, veõ hình baát cöù vaät gì treân trôøi cao cuõng nhö döôùi ñaát thaáp, hoaëc ôû trong nöôùc phía döôùi maët ñaát ñeå maø thôø. Ngöôi khoâng ñöôïc phuû phuïc tröôùc nhöõng thöù ñoù maø phuïng thôø. . Thay vì taïc töôïng hay veõ hình ñeå thôø, Lôøi Chuùa daïy: “Thieân Chuùa laø thaàn khí vaø nhöõng keû thôø phöôïng ngöôøi phaûi thôø phöôïng trong thaàn khí vaø söï thaät.” Trong baøi noùi chuyeän vôùi daân thaønh Athens cuûa Hi-laïp ngaøy xöa, Thaùnh Phao-loâ noùi: “Vì laø gioøng gioáng Thieân Chuùa, chuùng ta khoâng ñöôïc nghó raèng thaàn linh gioáng nhö hình töôïng do ngheä thuaät vaø taøi trí con ngöôøi chaïm troå treân vaøng bac hay ñaù.”

Ñeå baøy toû tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa ta phaûi phuïng thôø Ngaøi vaø chæ moät mình Ngaøi. Khoâng phaûi phuïng thôø baèng caùch veõ hình, taïc töôïng, vaø quyø laïy hình töôïng nhöng phaûi thôø Chuùa trong taâm hoàn, baèng taám loøng thaønh cuûa mình vaø ñoàng thôøi cuõng theå hieän roõ raøng trong neáp soáng kính thôø ñoù qua ngoân ngöõ, cöû chæ, caùch ñoái xöû vôùi ngöôøi chung quanh .

Ñieàu raên thöù ba cuûa Thieân Chuùa daïy raèng: “ Ngöôi khoâng ñöôïc duøng danh Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa cuûa ngöôi moät caùch baát xöùng vì Ñöùc Chuùa khoâng dung tha keû duøng Danh ngöôøi moät caùch baát xöùng.” Chuùng ta duøng danh Chuùa caùch baát xöùng trong nhöõng tieáng theà thoát thoâ tuïc hay lôïi duïng Danh Chuùa, nhaân danh Chuùa maø laøm nhöõng ñieàu baát khieát. Thaät loøng yeâu Chuùa, chuùng ta seõ khoâng söû duïng Danh Chuùa caùch baát xöùng.

Thieân Chuùa cuõng daïy chuùng ta trong giôùi raên thöù tö, “Ngöôi haõy nhôù Ngaøy Nghæ maø coi ñoù laø ngaøy Thaùnh.” Chuùng ta phaûi coi troïng ngaøy cuûa Chuùa neáu noùi raèng yeâu Chuùa.Thieân Chuùa ban cho chuùng ta moät ngaøy trong tuaàn chaúng nhöõng ñeå cho chuùng ta phuïng thôø Chuùa nhöng cuõng laø cho chuùng ta ñöôïc nghæ ngôi. Laøm vieäc khoâng ngöøng nghæ laø chuùng ta ñaõ vi phaïm luaät Chuùa, chaúng nhöõng luaät ñaïo ñöùc maø caû luaät theå xaùc. Thieân Chuùa ñaõ taïo döïng thaân theå con ngöôøi coù laøm vaø coù nghæ. Laøm vieäc khoâng ngôi nghæ laø phaù hoaïi thaân xaùc Chuùa ban.

Ñoù laø nhöõng giôùi raên chuùng ta thi haønh ñeå baøy toû loøng yeâu Chuùa. Toân thôø moät mình Thieân Chuùa, khoâng laøm töôïng vaø thôø laïy hình töôïng, toân troïng Danh Chuùa, khoâng söû duïng Danh Chuùa baát xöùng vaø toân troïng ngaøy nghæ cuûa Chuùa. Tình yeâu thaät ñoái vôùi Thieân Chuùa phaûi theå hieän ra trong nhöõng haønh ñoäng ñoù. Coøn ñoái vôùi ngöôøi, Thieân Chuùa ban cho chuùng ta nhöõng giôùi raên sau ñaây:

Tröôùc heát, chuùng ta phaûi baøy toû loøng hieáu kính ñoái vôùi cha meï. Ñoù laø boån phaän ñaàu tieân cuûa con ngöôøi. Yeâu thöông ngöôøi laân caän nhö chính baûn thaân thì cha meï laø ngöôøi laân caän ñaàu tieân ta phaûi baøy toû loøng hieáu kính. Tình yeâu chaúng nhöõng cho nhöõng caëp tình nhaân nhöng cuõng phaûi daønh tình thöông vaø baøy toû loøng yeâu kính ñoái vôùi cha meï nöõa.

Yeâu ngöôøi trong Chuùa cuõng daïy chuùng ta khoâng ñöôïc saùt nhaân hay gieát ngöôøi. Chuùng ta cuõng nhôù raèng khoâng nhaát thieát caàm giao ñaâm cheùm hay söû duïng vuõ khí môùi laø gieát ngöôøi. Kinh Thaùnh daïy raèng, giaän döõ, maéng chöûi, ganh gheùt ngöôøi khaùc cuõng töông ñöông vôùi toäi gieát ngöôøi. Vì vaäy, thaùi ñoä, caùch cö xöû cuûa chuùng ta vôùi ngöôøi chung quanh, vôùi nhöõng ngöôøi gaàn giuõ, thaân thieát vôùi chuùng ta nhaát, cho bieát chuùng ta coù tình yeâu thaät hay khoâng. Taëng nhau nhöõng boù hoa ñeïp hay nhöõng moùn quaø quyù giaù maø thieáu loøng yeâu thöông thaønh thaät, ñoái xöû vôùi nhau khoâng töû teá thì nhöõng quaø taëng ñoù chaúng coù yù nghóa gì.

Lôøi Chuùa cuõng daïy, “Khoâng ñöôïc ngoaïi tình, khoâng ñöôïc troäm caép, khoâng ñöôïc laøm chöùng gian haïi ngöôøi, khoâng ñöôïc ham muoán nhöõng ñieàu cuûa ngöôøi khaùc.” Taát caû nhöõng ñieàu naày chuùng ta coù theå laøm ñöôïc deã daøng khi chuùng ta coù tình yeâu thaät. Ngöôøi vôï, ngöôøi choàng yeâu nhau thaät seõ khoâng ngoaïi tình. Yeâu thöông vaø toân troïng ngöôøi khaùc ta seõ khoâng troäm caép hay ham muoán. Toùm laïi moät lôøi tình yeâu thaät luoân luoân ñaët ngöôøi khaùc leân treân. Cö xöû haønh ñoäng theá naøo ñeå ñem phuùc lôïi laïi cho ngöôøi khaùc.Caùc khoa hoïc gia ñaõ coù tình ñaët teân cho thieân theå caùi teân cuûa thaàn aùi tình nhaân ngaøy leã tình yeâu. Thi6en Chuùa ñaõ taïo döïng chuùng ta vaø cuõng ban cho chuùng ta Tình yeâu cuûa Ngaøi. Thieân Chuùa ñang chôø ñôïi chuùng ta ñaùp öùng tình yeâu ñoù baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå, phuïng thôø Chuùa ñeå baøy toû loøng yeâu Chuùa vaø phuïc vuï, toân troïng ngöôøi khaùc ñeå baøy toû loøng yeâu ngöôøi. Ñoù môùi laø moùn quaø Valentine ñuùng yù nghóa nhaát trong tuaàn leã naày.

tải về 22.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương