Ctpttl # 265 Thöa Quyù Thính Giaûtải về 17.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích17.11 Kb.
CTPTTL # 265
Thöa Quyù Thính Giaû

Chuùng ta ñang cuøng nhau noùi veà ñeà taøi haïnh phuùc thaät vaø hai hoaøn caûnh ñöôïc moâ taû laø haïnh phuùc laø haïnh phuùc cho nhöõng ngöôøi coù taâm linh khoù ngheøo vaø haïnh phuùc cuûa nhöõng ngöôøi than khoùc. Ngöôøi coù taâm linh khoù ngheøo laø ngöôøi yù thöùc tình traïng baêng hoaïi taâm linh cuûa chính mình. Ngöôøi than khoùc laø ngöôøi baøy toû loøng aên naên thoáng hoái. Vaø böôùc thöù ba hay hoaøn caûnh thöù ba chuùng ta cuøng nhau thoûa luaän hoâm nay laø böôùc Chuùa Gieâ-xu goïi laø böôùc khieâm nhu. Chuùa Gieâ-xu phaùn, “Phöôùc cho nhöõng keû nhu mì vì seõ höôûng ñöôïc ñaát.”


Ngöôøi nhu mì laø ngöôøi nhö theá naøo? Nhu mì mang yù nghóa nhaân töø, hieàn hoøa, khieâm nhöôøng, lòch söï. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi tìm hieåu yù nghóa cuûa chöõ “nhu mì” trong tieán trình haïnh phuùc thaät Chuùa Gieâ-xu trình baøy. Ngöôøi nhu mì naèm giöõa ngöôøi than khoùc vaø ngöôøi khaùt khao coâng chính. Than khoùc laø yù thöùc veà toäi loãi cuûa mình vaø aên naên, nhöng ñoù laø ñoái vôùi Chuùa, coøn ñoái vôùi ngöôøi thì sao? Con ngöôøi chuùng ta deã daøng nhaän toäi vôùi Chuùa, nhöng keå mình laø ngöôøi toäi loãi, xaáu xa so vôùi ngöôøi khaùc khoâng phaûi laø ñieàu deã laøm neáu khoâng noùi laø chuùng ta khoâng muoán laøm. Ngöôøi nhu mì vì vaäy laø ngöôøi sau khi yù thöùc mình laø toäi nhaân tröôùc maët Thieân Chuùa, bieát xöû söï vôùi ngöôøi chung quanh vôùi caùi nhìn ñuùng veà chính mình.
Chính chuùng ta khoâng coù gì ñaùng cho mình khoe khoang. Haõnh dieän hay hôïm mình caû. Moät ngöôøi yù thöùc tình traïng toäi loãi cuûa mình seõ töï nhieân cö xöû ñuùng vôùi ngöôøi chung quanh. Coøn kieâu ngaïo laø vì chuùng ta chöa thaáy roõ con ngöôøi thaät cuûa mình. Moät khi ñaõ thaáy roõ, chuùng ta seõ soáng vôùi loøng khieâm nhu, khoâng ñoøi hoûi nôi ngöôøi khaùc. Ñieàu naøy theå hieän roõ raøng trong tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi cuøng soáng trong moät caûnh ngoä: Nhöõng ngöôøi cuøng ngoài tuø, cuøng bò aùp böùc thaáy thöông nhau hôn vaø ñoái xöû vôùi nhau töû teá hôn. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi cuøng chung soá phaän tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi neân khoâng theå hôïm mình. Coi ngöôøi khaùc khoâng ra gì, traùi laïi, chuùng ta seõ coù loøng khieâm nhu hay nhu mì.

Ngöôøi xöa noùi raèng, “Nhu thaéng cöông, nhöôïc thaéng cöôøng,” meàm laø hôn cöùng, yeáu laø hôn maïnh. Moät soá ngöôøi coù theå khoâng ñoàng yù vôùi trieát lyù naày vì cho raèng meàm moûng laø daáu hieäu cuûa heøn yeáu, uûy mò. Chuùng ta cho raèng soáng thì phaûi cöùng raén, khoâng theå nhu nhöôïc. Nhöng chuùng ta ñeå yù thaáy raèng Chuùa Gieâ-xu khoâng phaùn, “Phöôùc cho ngöôøi nhu nhöôïc.” Chuùa phaùn, “Phöôùc cho ngöôøi nhu mì” Nhu mì khoâng phaûi laø nhu nhöôïc. Nhu mì laø coù caùi nhìn ñuùng veà chính mình tröôùc maët Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi. Coù caùi nhìn ñuùng veà chính mình, chuùng ta seõ khoâng hôïm hónh. Kieâu caêng vì tröôùc maët Thieân Chuùa, chuùng ta chæ laø nhöõng toäi nhaân ñaùng cheát. Chuùng ta ñöôïc soáng laø nhôø ôn thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa. YÙ thöùc nhö vaäy, chuùng ta seõ xöû söï ñuùng vôùi ngöôøi chung quanh.


Haïnh phuùc cuûa nhöõng ngöôøi nhu mì theo lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâ xu laø seõ höôûng ñöôïc ñaát. “Höôûng” noùi ñeán vieäc thöøa höôûng, nhö moät ngöôøi thöøa höôûng gia taøi, ñaát ruoäng cuûa cha meï ñeå laïi. Ngöôøi soáng vôùi thaùi ñoä khieâm nhu seõ höôûng nhöõng gì Chuùa höùa. Xöa nay, ñeå chieám ñöôïc ñaát ñai, ngöôøi ta phaûi hung haêng, laán löôùt. Nhöng hung haêng nhö vaäy laém khi laïi chaúng ñöôïc gì. Chuùng ta ñeàu bieát caâu chuyeän gioù vaø maët trôøi thaùch thöùc vôùi nhau xem thöû ai coù theå loät chieác aùo choaøng daøy khoûi ngöôøi boä haønh. Gioù ra söùc thoåi maïnh, nhöng caøng thoåi, ngöôøi kia caøng giöõ chaët laáy aùo. Coøn maët Trôøi chæ nheï nhaøng chieáu aùnh naéng xuoáng laø ñuû laøm cho ngöôøi khaùch töï ñoäng boû chieác aùo daøy coäm khoûi ngöôøi. Nöôùc thaâït meàm nhöng khoâng giöôm dao naøo coù theå chaët ñöôïc nöôùc. Saét thaät cöùng, ta ñaäp khoâng gaõy ñöôïc nhöng löõa laøm cho saét meàm deã daøng. Ngöôøi khieâm nhu laø ngöôøi meàm, meàm maïi tröôùc maët Thieân Chuùa, meàm moõng vôùi ngöôøi chung quanh vaø ñoù laø ngöôøi haïnh phuùc. Ñoái vôùi Chuùa, ngöôøi hung haêng laán löôùt khoâng phaûi laø ngöôøi chieám ñöôïc ñaát ñai nhöng laø ngöôøi coù loøng khieâm nhu. Chuùa phaùn. “Phöôùc cho nhöõng keû nhu mì vì seõ höôûng ñöôïc ñaát.”
Tröôùc maët Thieân Chuùa vaø tröôùc maët moïi ngöôøi, baïn laø ngöôøi khieâm nhöôøng hay kieâu ngaïo? Chuùng ta keâu ngaïo khi nghó raèng mình coù gì hôn ngöôøi khaùc. Nhöng chuùng ta khieâm nhöôøng khi bieát roõ con ngöôøi thaät cuûa mình. Con ngöôøi chuùng ta tröôùc maët Thieân Chuùa chaúng coù gì ñaùng haõnh dieän caû vì cho raèng mình cuõng coøn khaù hôn ngöôøi khaùc. Nhöng khaù hôn trong tieâu chuaån naøo? Trong tieâu chuaån rieâng cuûa chuùng ta, coù leõ chuùng ta khaù hôn thaät, nhöng coøn tieâu chuaån cuûa Thieân Chuùa thì sao?
Ngöôøi ñôøi chuû tröông chinh phuïc, chieám ñoaït, thu nhaäp cho nhieàu vaø dö thöøa. Thaønh coâng theo ñôøi laø chinh phuïc vaø sôû höõu, nhöng Chuùa Gieâ-xu daïy, “Phöôùc cho nhöõng keû nhu mì vì seõ höôûng ñöôïc ñaát.” Ngöôøi nhu mì thaáy nhö bò thieät thoøi, vì khoâng giaønh giöït, khoâng chieám ñoaït nhöng ñoù laø ngöôøi höôûng ñöôïc ñaát, ngöôøi kinh nghieäm gia saûn Thieân Thöôïng, soáng moät ñôøi soáng phong phuù vaø phöôùc haïnh.
Soáng khieâm nhu laø soáng theo göông Chuùa Gieâ-xu. Chuùa phaùn: “Ta coù loøng nhu mì, khieâm nhöôøng neân haõy gaùnh laáy aùch cuûa Ta vaø hoïc theo Ta thì linh hoàn caùc con seõ ñöôïc an nghæ. “Chuùng ta chöa ñöôïc an nghæ vì vaãn coøn coá giaéng tranh ñaáu, giaønh giöït, chieám ñoaït. Chæ khi naøo chuùng ta khieâm nhu, yeân laëng, hoïc theo giöông cuûa Chuùa, chuùng ta môùi kinh nghieäm an nghæ vaø haïnh phuùc thaät söï.
Chuùng ta caàn nhìn laïi ñôøi soáng cuûa mình. Chuùng ta soáng nhö theá naøo trong moái quan heä vôùi ngöôøi chung quanh? Chuùng ta laø nhöõng con ngöôøi töï phuï, töï kieâu hay laø nhöõng con ngöôøi khieâm nhu, meàm moûng? Ñaây khoâng noùi ñeán baûn tính töï nhieân cuûa chuùng ta nhöng noùi ñeán moät tieâu chuaån môùi. Tieâu chuaån cuûa nhöõng ngöôøi muoán höôûng haïnh phuùc ñích thöïc trong vöông quoác cuûa Thieân Chuùa. Öôùc gì baïn cuõng coù ñöôïc kinh nghieäm cuûa nhöõng ngöôøi khieâm nhu trong Nöôùc Trôøi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương