Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (ctnh)tải về 46.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích46.52 Kb.

1. Thủ tục

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)


- Trình tự thực hiện

  • Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

  • Nộp hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường hoặc phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

  • Nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Cách thức thực hiện

Nộp và nhận trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ môi trường hoặc qua hệ thống bưu chính về Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Thời hạn giải quyết

+ Thời hạn cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: 19 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.- Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

- Bản sao quyết định thành lập cơ sở hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

b. Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).


- Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và Chứng từ CTNH

- Phí, lệ phí

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (theo mẫu quy định tại Mục A Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Bản sao hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân để thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh .
- Bản sao báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005. Có hiệu lực từ 1/7/2006.

- Thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý CTNH số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006. Có hiệu lực từ tháng 1/2007

PHỤ LỤC 1

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

(Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH ***

...........(1)...........                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________                                                                              ____________________

(Địa danh), ngà y ... tháng ... năm ......

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI (hoặc Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH)

Kính gửi: ................(2)....................1. Phần khai chung:

Tên chủ nguồn thải (tổ chức hoặc cá nhân):

Địa chỉ văn phòng:

Điện thoại:                             Fax:                           E-mail:

Tài khoản số:                          tại:

CMTND (nếu là cá nhân) số:   ngày cấp:                    nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:      ngày cấp:                    nơi cấp:

Tên cơ sở phát sinh CTNH:

Loại hình cơ sở:

Địa chỉ cơ sở:

Điện thoại                              Fax:                           E-mail:

Tên người liên hệ:

Mã số QLCTNH (trường hợp điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải):

2. Dữ liệu sản xuất:

(i) Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất và số lượng sử dụng trung bình trong 01 tháng:

(ii) Danh sách sản phẩm và sản lượng trung bình trong 01 tháng:

 


TT

Nguyên liệu thô/hoá chất

Số lượng (kg)

 

 

 

 

 

 
TT

Tên sản phẩm

Sản lượng (kg/tháng)

 

 

 

 

 

 


 

3. Dữ liệu về chất thải:

(i) Chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 01 tháng:TT

Tên chất thải

Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)

Số lượng (kg)

Mã CTNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số lượng

 

 

 

(ii) Chất thải khác phát sinh trung bình trong 01 tháng:

TT

Tên chất thải

Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)

Số lượng (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số lượng

 

 

4. Danh sách các cán bộ, nhân viên tham gia quản lý CTNH:


TT

Họ v à tên

Tr ình độ chu yên môn

Ch ức danh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Danh sách các hồ sơ, giấy tờ đi kèm:

-
-
Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp (hoặc điều chỉnh) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

.............(3)............

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)Ghi chú:

(1) Tên tổ chức đăng ký chủ nguồn thải (nếu là tổ chức);

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường ở địa phương nơi đăng ký chủ nguồn thải;

(3) Cá nhân đăng ký chủ nguồn thải hoặc thủ trưởng hay người được uỷ quyền của tổ chức đăng ký chủ nguồn thải.  B. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH

1. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.2. Bản sao Quyết định ph ê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có).

Tất cả các bản sao nêu trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.  
: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương