Cấp Giấy xác nhận hưởng bhxh có dán ảnh; cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã



tải về 13.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.47 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 17/11/2014

Số Hồ sơ: 624/……………/CĐBHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 277


PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH;

cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh;

cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã.

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)
1. Tên người nộp hồ sơ: …..………………………………………………… Mã huyện: ..……………
2. Điện thoại: ..……………………………………………………………………………......................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH:




1.

Giấy đề nghị xác nhận hưởng BHXH. (theo Mẫu XNCĐ-01)




II.

Cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh:




1.

Giấy đề nghị cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh. (theo Mẫu XNCĐ-02)




2.

3 tấm ảnh 2x3 (mới nhất)




3.

Chứng minh nhân dân, Thẻ bảo hiểm y tế (bản photo, 01 bản)




III.

Cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã:




1.

Giấy đề nghị xác nhận hưởng BHXH. (theo Mẫu XNCĐ-03)




Lưu ý:

- Người đề nghị cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh phải trực tiếp đi làm thủ tục, ký và ghi rõ họ tên trước mặt cán bộ tiếp nhận hồ sơ.
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)
……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương