Consent to participate in researchtải về 32.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích32.93 Kb.
#39567

_________________________________________________________________________

NEBRASKA’S HEALTH SCIENCE CENTER OFFICE OF REGULATORY AFFAIRS (ORA)

Institutional Review Board (IRB)
CONSENT TO PARTICIPATE IN RESEARCH

Ðơn Chấp Thuận Tham Gia vào Cuộc Nghiên Cứu
IRB #:     


Title:      

You are being asked to participate in a research study.
Quý vị đang được yêu cầu tham gia vào một cuộc nghiên cứu.

Before you agree, the investigator must tell you about (i) the purposes, procedures and duration of the research; (ii) any procedures which are experimental; (iii) any reasonably foreseeable risks, discomforts, and benefits of the research (iv) any potentially beneficial alternative procedures or treatments; and (v) how confidentiality will be maintained.


Trước khi quý vị ban sự chấp thuận, nghiên cứu viên phải báo cho quý vị biết về (i) mục đích, phương pháp, và kỳ hạn của cuộc nghiên cứu; (ii) bất cứ các phương pháp nào đang còn có tính chất thí nghiệm; (iii) bất cứ những rủi ro hợp lý nào có thể thấy trước được, những điều gây khó chịu, và những lợi ích của cuộc nghiên cứu; (iv) bất cứ các phương pháp hoặc sự điều trị có thể có ích khác; và (v) sự cẩn mật sẽ được bảo vệ bằng cách nào.

Where applicable, the investigator must also tell you about (i) any available compensation or medical treatment if injury occurs; (ii) the possibility of unforeseeable risks; (iii) circumstances when the investigator may halt your participation; (iv) any added costs to you; (v) what happens if you decide to stop participating; (vi) when you will be told about new findings which may affect your willingness to participate; and (vii) how many people will be in the study.


Nơi nào có áp dụng, nghiên cứu viên phải cho quý vị biết về (i) mọi bồi thường có sẵn hoặc điều trị y-khoa nếu chấn thương có xảy ra; (ii) khả năng xảy ra của những rủi ro không thấy trước được; (iii) những trường hợp mà nghiên cứu viên có thể phải ngừng sự tham gia của quý vị; (iv) bất cứ các tổn phí nào thuộc phần đảm trách của quý vị; (v) điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị quyết định ngừng tham gia; (vi) khi nào thì quý vị sẽ được báo về những khám phá mới mà có thể ảnh hưởng đến sự bằng lòng tham gia của quý vị; và (vii) có bao nhiêu người nằm trong cuộc nghiên cứu.

If you agree to participate, you must be given a signed copy of this document and a written summary of the research.


Nếu quý vị đồng ý tham gia, quý vị phải được cung cấp một bản đơn có sự ký nhận này và một bài đúc kết của cuộc nghiên cứu.

You may contact       phone number       any time you have questions about the research.


Quý vị có thể liên lạc với       tại số       bất cứ lúc nào quý vị có thắc mắc về cuộc nghiên cứu.

You may contact Institutional Review Board at (402) 559-6463 if you have questions about your rights as a research subject or what to do if you are injured.


Quý vị có thể liên lạc với Institutional Review Board tại số (402) 559-6463 nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của quý vị khi làm người tham gia trong cuộc nghiên cứu hoặc phải làm sao nếu có bị thương.

Your participation in this research is voluntary and you will not be penalized or lose benefits if you refuse to participate or decide to stop.


Sự tham gia của quý vị trong cuộc nghiên cứu này là hoàn toàn tình nguyện, và quý vị sẽ không bị phạt hay bị mất quyền lợi nếu quý vị từ chối tham gia hoặc quyết định ngừng tham gia.

Signing this document means that the research study, including the above information, have been described to you orally and that you voluntarily agree to participate.


Ký nhận đơn nầy có nghĩa là cuộc nghiên cứu, bao gồm tất cả các thông tin nêu trên, đã được trình bầy đến quý vị qua miệng, và rằng quý vị tình nguyện đồng ý tham gia.

____________________________ _____________

Chữ ký của người tham gia Ngày tháng

Signature of participant Date

____________________________ _____________

Chữ ký của chứng nhân Ngày tháng

Signature of witness Date


Short Form – Vietnamese (11-07-11)

Page of
tải về 32.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương