Coâng vieäc: trôÏ lyù kinh doanh; phuï vieäc nhaøtải về 27.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích27.15 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1302-126

Coâng vieäc: TRÔÏ LYÙ KINH DOANH; PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT, LAØM

LAÂU DAØI, ÖU TIEÂN SV MIEÀN TAÂY, MIEÀN NAM

Thôøi gian laøm: THOÛA THUAÄN

Nôi laøm vieäc: LEÂ THAÙNH TOÂN, Q.1

Löông: 1.500.000Ñ - 3.000.000Ñ/T (THOÛA THUAÄN)

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1306-599

Coâng vieäc: NV BAÙN HAØNG; PHUÏ BEÁP

Soá löôïng nam: 4 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, NAÊNG ÑOÄNG, NHIEÄT TÌNH, COÙ XE

MAÙY, NOÄP HOÀ SÔ QUA EMAIL

Thôøi gian laøm: 6H - 10H (T2-T6)

Nôi laøm vieäc: KHU VÖÏC Q.1, Q.3

Löông: BH: 1.600.000Đ/T + THÖÔÛNG; PB: 1.200.000Ñ/T
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-802

Coâng vieäc: COÂNG TAÙC VIEÂN KINH DOANH

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 15

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: THOÛA THUAÄN

Nôi laøm vieäc: TÖÏ DO

Löông: CB: 1.000.000Ñ/T + HOA HOÀNGTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-803

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC TAÏI CÖÛA HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: THOÛA THUAÄN TÖØ 8H-19H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN CÖÛU VAÂN Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 100.000Ñ/NGAØY + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-804

Coâng vieäc: BAÙN HAØNG QUAÀN AÙO TREÛ EM

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, VUI VEÛ

Thôøi gian laøm: 9H-17H/14H-22H

Nôi laøm vieäc: VOÕ VAÊN TAÀN P.5 Q.3

Löông: 2.000.000Ñ/T + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-805

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ; PHA CHEÁ

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 7H-15H/15H-23H HOAËC CA 4H THOÛA THUAÄN

Nôi laøm vieäc: TOÂN THAÁT TUØNG Q.1

Löông: 12.000Ñ/H


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1309-806

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN KINH DOANH

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 5

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 8H30-15H30

Nôi laøm vieäc: VOÕ THÒ SAÙU Q.1

Löông: CB: 4.500.000Ñ/T + HOA HOÀNG + THÖÔÛNGHoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai Q.1
: files -> news -> 4135 -> content -> 4129
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
4129 -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1302-147 Coâng vieäc: nv phuïc vuï
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương