Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xetải về 43.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích43.86 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-984

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN THU NGAÂN; NHAÂN VIEÂN GIÖÕ XE

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: THAÄT THAØ, SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 15H - 23H (NGHÆ 1 NGAØY/ THAÙNG)

Nôi laøm vieäc: LEÂ HOÀNG PHONG, P2, Q10

Löông: TN: 2.000.000Ñ/ THAÙNG; GX: 1.600.000Ñ/ THAÙNG

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1208-913

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN, BIEÁT UÛI ÑOÀ

Thôøi gian laøm: 16H - 20H/ 17H - 21H

Nôi laøm vieäc: ÑÖÔØNG 281, P.15, QUAÄN 11

Löông: 20.000Ñ/H

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1208-926

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 6H30 - 11H30

Nôi laøm vieäc: NAM LONG, Q7

Löông: 20.000Ñ/H

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1036

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG; NHAÂN VIEÂN GIAO HAØNG

Soá löôïng nam: 3 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, SIEÂNG NAÊNG

Thôøi gian laøm: 4H/ NGAØY (T2 - T7)

Nôi laøm vieäc: LÖÔNG HÖÕU KHAÙNH, P. PHAÏM NGUÕ LAÕO, QUAÄN 1

Löông: CÔ BAÛN: 3.000.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1037

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 6H - 14H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN BÆNH KHIEÂM, QUAÄN 1

Löông: 1.800.000 - 2.000.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1038

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN THU HOÀI CÖÔÙC

Soá löôïng nam: 45 Soá löôïng nöõ: 40

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHÒU KHOÙ, ÖU TIEÂN LAØM KHU VÖÏC GAÀN NHAØ

Thôøi gian laøm: HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ QUAÄN TAÂN BÌNH)

Löông: 4.200.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1039

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN VAÊN PHOØNG

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: GIAO TIEÁP TOÁT, NHANH NHEÏN, CHÒU KHOÙ

Thôøi gian laøm: 14H - 17H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN THAÙI BÌNH, P. NGUYEÃN THAÙI BÌNH, QUAÄN 1

Löông: 15.000Ñ/H

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1040

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NGOAÏI HÌNH DEÃ NHÌN, NHANH NHEÏN, HOAÏT BAÙT

Thôøi gian laøm: 16H - 21H

Nôi laøm vieäc: CALMETTE, P. NGUYEÃN THAÙI BÌNH, QUAÄN 1

Löông: 16.000Ñ/H

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1041

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN GIAO HAØNG

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, NHANH NHEÏN, CHÒU KHOÙ

Thôøi gian laøm: 14H30 - 17H30 (T2 - T6)

Nôi laøm vieäc: ĐÖÔØNG C1, P. 13, QUAÄN TAÂN BÌNH

Löông: 1.000.000Ñ/T + PHUÏ CAÁP XAÊNG

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1208-887

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 14H30 -22H (NGHÆ 1 NGAØY/ THAÙNG)

Nôi laøm vieäc: HUYØNH VAÊN BAÙNH, P.12, QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

Löông: 1.600.000Ñ/T/ CA 6H + PC CÔM: 200.000Ñ/T; 1.800.000Ñ/T/8H +

Hoà sô: PC CÔM: 200.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1208-906

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 5

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 10H - 14H/ 18H - 22H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN HÖÕU CAÀU, P. TAÂN ÑÒNH, QUAÄN 1

Löông: 2.000.000Ñ/T/CA 8H + CÔM + THÖÔÛNG; 1.000.000Ñ/T/CA 4HHoà sô:
Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai )
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương