Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 213.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích213.41 Kb.
#35001B AÛN COÂNG BOÁ THOÂNG TIN PHAÙT HAØNH

Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CN Cty Chöùng khoaùn NHNo&PTNT Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


-----oOo----- -----------
NOÄI DUNG COÂNG BOÁ THOÂNG TIN

VEÀ ÑÔÏT BAÙN ÑAÁU GIAÙ COÅ PHAÀN LAÀN ÑAÀU

Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi • Căn c Ngh ñnh s 187/2004/NĐ-CP ngaøy 16/11/2004 ca Chính ph v vic chuyn doanh nghip nhaø nước thaønh Coâng ty c phn; Thoâng tư s 126/2004/TT-BTC ngaøy 24/12/2004 ca B taøi chính v vic hướng dn thc hin Ngh ñnh s 187/2004/NĐ-CP ca Chính Ph;

 • Caên cöù Quyeát ñònh soá 2091/QÑ-UBND ngaøy 20/07/2006 cuûa Boä Tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân veà vieäc chuyeån Doanh nghieäp Nhaø nöôùc Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi thaønh Coâng ty coå phaàn.

 1. TOÅ CHÖÙC COÂNG BOÁ THOÂNG TIN:


 1. T CHC PHAÙT HAØNH: Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi

OÂng Voõ Quang Hoaèng - Chöùc vuï: Giaùm Ñoác Cty Ñöôøng Khaùnh Hoäi.

Ñaûm baûo raèng caùc thoâng tin vaø soá lieäu trong baûn coâng boá thoâng tin naøy laø phuø hôïp vôùi thöïc teá, ñaày ñuû vaø caàn thieát ñeå ngöôøi ñaàu tö coù theå ñaùnh giaù veà taøi saûn, hoaït ñoäng, tình hình taøi chính, keát quaû vaø trieån voïng cuûa Coâng ty. 1. T CHC TƯ VN:

OÂng Leâ Vaên Minh - Chöùc vuï: Giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng ty Chöùng khoaùn NHNo&PTNT Tp.HCM (AGRISECO Tp.HCM).

Ñaûm baûo raèng vieäc phaân tích, ñaùnh giaù vaø löïa choïn ngoân töø trong baûn coâng boá thoâng tin naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch hôïp lyù vaø caån troïng döïa treân cô sôû caùc thoâng tin vaø soá lieäu do Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi cung caáp.


III. TOÅ CHÖÙC TAØI CHÍNH TRUNG GIAN:

COÂNG TY CHÖÙNG KHOAÙN NHNO&PTNT VIEÄT NAM


Trụ sở: Toaø nhaø C3- Giaûi Phoùng, Quaän Thanh Xuaân, Haø Nội.

Chi nhaùnh TP. HCM: 2A- Phoù Ñöùc Chính, Phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, Quận 1, TP. HCM.


  1. CAÙC THOÂNG TIN VEÀ ÑÔÏT PHAÙT HAØNH:

 1. Toå chöùc phaùt haønh vaø thoâng tin cô baûn veà coå phaàn chaøo baùn.


 • Toå chöùc phaùt haønh: COÂNG TY ÑÖÔØNG KHAÙNH HOÄI.

 • Teân giao dòch quoác teá: KHANH HOI SUGAR COMPANY.

 • Teân vieát taét:

Trụ sở chính: 147Bis Nguyeãn Taát Thaønh P13, Q4, Tp.HCM

Điện thoại: 08 9404673 Fax: 08 9404689Email: ctcpdkh@hcm.fpt.vn

 • Voán ñieàu leä : 6.800.000.000 ñoàng

 • Meänh giaù coå phaàn : 10.000 ñoàng

 • Tổng số lượng cổ phần : 680.000 CP

 • Số lượng chaøo baùn : 248.880 CP

 • Loại cổ phần phaùt haønh : Coå phaàn phoå thoâng

 • Hình thức phaùt haønh : Baùn ñaáu giaù laàn ñaàu voán nhaø nöôùc ra beân ngoaøi thoâng qua hình thöùc ñaáu giaù caïnh tranh.

 • Giới hạn khối lượng Ñăng kyù : Moãi nhaø ñaàu tö ñaêng kyù mua toái thieåu laø 100 CP. Toái ña moãi nhaø ñaàu tö ñöôïc ñaêng kyù 70.000 CP

 • Mức giaù khởi Ñiểm : 10.010 ñoàng/Coå phaàn.

 • Quy ñịnh về nộp tiền ñặt cọc : Nhaø ñaàu tö ñaêng kyù tham döï ñaáu giaù phaûi noäp tieàn ñaët coïc 10% toång giaù trò coå phaàn ñaêng kyù mua tình theo giaù khôûi ñieåm baùn ñaáu giaù.

 • Giới hạn mức giaù ñặt mua: Moãi nhaø ñaàu tö tham giaù ñaáu giaù chæ ñöôïc pheùp ñaët mua vôùi 01 (moät) möùc giaù

 • Bước giaù : 100 ñoàng/coå phaàn (Moät traêm ñoàng).
 1. Coâng boá thoâng tin vaø toå chöùc ñaêng kyù mua coå phaàn.


 • Địa ñim cung cp Bn coâng b thoâng tin vaø ñăng kyù mua c phn:

  • Chi nhaùnh Coâng ty Chöùng Khoaùn NHNo&PTNT – Tp.HCM: 2A Phoù Ñöùc Chính Q1, Tp.HCM

  • Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi: 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh Nguyeãn Taát Thaønh P13, Q4, Tp.HCM; ÑT 08 9404673

 • Thi gian np ñơn ñăng kyù tham d ñu giaù, np tin cc vaø nhn phiếu ñu giaù:

Trong giờ laøm việc từ 8h00 ngaøy 21/08/2006 đñến 16h00 ngaøy 05/09/2006.

 • Quy ñnh v np tin ñt cc vaø tin mua c phn:

Nhaø ñaàu tö coù theå noäp tieàn maët taïi caùc ñòa ñieåm ñaêng kyù tham döï ñaáu giaù hoaëc chuyeån khoaûn theo höôùng daãn sau:

   • Ñaêng kyù taïi Chi nhaùnh Coâng ty Chöùng khoaùn NHNo&PTNT VN- Tp.HCM:

Taøi khoản số: 1700311.00.300.781.

Mở tại: Chi nhaùnh Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø PTNT- Tp. Hoà Chí Minh(Địa ch: – 50 Beán Chöông Döông, Quaän 1 –Tp.HCM)

Đơn vị thụ hưởng: Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Chứng khoaùn NHNo&PTNT tại TP. HCM.

Nội dung chuyển tiền ghi roõ: Thanh toaùn tiềnđñặt cọc/tiền mua cổ phần của Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi.


   • Ñaêng kyù taïi Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi: Lieân heä phoøng Keá Toaùn- Coâng ty.
 1. T chc bui ñu giaù, thu tin mua c phn vaø hoaøn tr tin cc:


 • Thi gian t chc ñu giaù: Bắt ñầu từ 8h30 ngaøy 08/09/2006.

 • Địa ñim t chc ñu giaù:

COÂNG TY ÑÖÔØNG KHAÙNH HOÄI.

Địa chỉ: 147Bis Nguyeãn Taát Thaønh P13, Q4, Tp.HCM. • Thi gian nhn phiếu tham d ñu giaù:

 • Tham dự vắng mặt: Nhaø ñaàu tö göûi Phieáu tham döï ñaáu giaù ghi saün giaù vaøo phieáu tham döï ñaáu giaù vaø boû vaøo phong bì daùn kín göûi veà Chi nhaùnh Coâng ty Chöùng Khoaùn NHNo&PTNT – Tp.HCM – 2A Phoù Ñöùc Chính, Quận 1, TP. HCM - trước 16 giờ 00 ngaøy 07/09/2006.

 • Tham dự trực tiếp: Trước 8h30 giờ ngaøy 08/09/2006 tại Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi.

 • Thi gian thanh toaùn tin mua c phn vaø hoaøn tr tin ñt cc:

 • Thời gian thanh toaùn tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ñến 16h00 caùc ngaøy laøm việc trong tuần từ ngaøy 11/09/2006 ñến hết ngaøy 29/09/2006. Phương thức thanh toaùn tiền mua cổ phần tương tự như phương thức nộp tiền ñặt cọc mua cổ phần.

 • Thời gian hoaøn trả tiền cọc: Từ 8h00 ñến 16h00 caùc ngaøy laøm việc trong tuần từ ngaøy 11/09/2006 ñến hết ngaøy 19/09/2006.

 • Địa ñiểm: tại caùc ñòa ñieåm ñaêng kyù tham döï ñaáu giaù.

V. TÌNH HÌNH VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA TOÅ CHÖÙC PHAÙT HAØNH .

 1. Toùm taét quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån :

Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi: Laø ñôn vò thaønh vieân cuûa Toång Coâng Ty Mía Ñöôøng II - Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân, laø Doanh Nghieäp Nhaø nöôùc haïch toaùn ñoäc laäp, coù tö caùch phaùp nhaân ñaày ñuû, ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 06-NN-TCCB/QÑ ngaøy 06/01/1993 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Coâng Nghieäp Thöïc Phaåm (nay laø Boä Noâng nghieäp & PTNT) vaø ñöôïc toå chöùc laïi ñoåi teân theo Quyeát ñònh soá 15-NN-TCCB/QÑ ngaøy 14/01/1995 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân.

Caên cöù Quyeát ñònh soá 115/2005/QÑ-TTg ngaøy 27/05/2005 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû vaø Quyeát ñònh soá 1597/QÑ/BNN-TCCB ngaøy 04/07/2005 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân v/v Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi thöïc hieän cô caáu laïi taøi chính theo Quyeát ñònh soá 1732/QÑ/BNN-TCCB cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân, Coâng ty ñaõ chaám döùt saûn xuaát ñöôøng luyeän, toå chöùc baùn thanh lyù maùy moùc thieát bò daây chuyeàn saûn xuaát ñöôøng luyeän vaø vaät tö toàn kho lieân quan, saép xeáp laïi lao ñoäng giaûi quyeát xong chính saùch cho lao ñoäng doâi dö theo Nghò ñònh 41 cuûa Chính phuû.

Caên cöù theo Quyeát ñònh 506/QÑ/BNN-TCCB ngaøy 09/03/2005 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân cho pheùp Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi ñöôïc trieån khai thöïc hieân laïi cô caáu taøi chính baèng caùc nguoàn löïc cuûa Coâng ty ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï ñoàng thôøi laønh maïnh tình hình taøi chính coù voán döông ñeå coå phaàn hoaù.

Teân doanh nghieäp : COÂNG TY ÑÖÔØNG KHAÙNH HOÄI

Teân giao dòch quoác teá : Khanh Hoi Sugar Company

Truï sôû coâng ty : 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh, P13, Q4, Tp.HCM.

Ñieän Thoïai : 08 9404673

Fax : 08 9404689

Email : ctcpdkh@hcm.fpt.vn.


 1. Ngaønh ngheà kinh doanh:

Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 103091 ngaøy 10/02/1995 do UÛy Ban Keá Hoaïch TP.HCM nay laø Sôû Keá Hoaïch Ñaàu Tö caáp bao goàm caùc ngaønh ngheà kinh doanh chuû yeáu sau ñaây:

 • Coâng nghieäp thöïc phaåm;

 • Coâng nghieäp ñöôøng maät;

 • Xuaát khaåu caùc cheá phaåm töø ñöôøng mía vaø thöïc phaåm cheá bieán;

 • Nhaäp khaåu nguyeân lieäu, vaät tö, trang thieát bò phuïc vuï cho Coâng ty;

 • Mua baùn caùc loaïi ñöôøng, maät vaø caùc cheá phaåm töø ñöôøng;

 • Saûn xuaát kinh doanh röôïu;

 • Saûn xuaát kinh doanh Thaïch döøa vaø Nöôùc giaûi khaùt;

 • Kinh doanh caùc maët haøng Noâng saûn vaø Thöïc phaåm;

 • Cheá taïo cô khí, söûa chöõa cô ñieän phuïc vuï Coâng noâng nghieäp;

 • Ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh nhaø;

 1. Cô caáu toå chöùc:

Tính ñeán thôøi ñieåm coå phaàn hoaù: 27 ngöôøi

Trong ñoù:

Theo trình ñoä chuyeân moân

- Lao ñoäng coù trình ñoä Ñaïi hoïc : 08 ngöôøi

- Lao ñoäng coù trình ñoä cao ñaúng, trung caáp : 04 ngöôøi

- Lao ñoäng khaùc : 15 ngöôøi

Theo loaïi hôïp ñoàng

- Lao ñoäng coâng chöùc nhaø nöôùc : 03 ngöôøi

- Lao ñoäng hôïp ñoàng khoâng thôøi haïn : 14 ngöôøi

- Lao ñoäng hôïp ñoàng 1 ñeán 3 naêm : 10 ngöôøi

4. Tình hình taøi saûn cuûa doanh nghieäp:

Voán kinh doanh:

Toång giaù trò taøi saûn cuûa Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi taøi thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù trò DN 31/12/2005 laø: 48.599.055.572 ñoàng.

Phaân loaïi theo cô caáu voán


 • Voán coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn : 46.237.043.923 ñoàng

 • Voán löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn : 2.362.011.649 ñoàng

Phaân loaïi theo nguoàn voán:

 • Voán nhaø nöôùc : 7.472.119.312 ñoàng

 • Nôï ngaén haïn : 41.126.936.260 ñoàng

Trong ñoù

+ Nôï vay ngaén haïn Ngaân haøng : 18.497.208.082 ñoàng

+ Caùc khoaûn nôï phaûi traû : 22.629.541.290 ñoàng

+ Caùc nguoàn quyõ : 186.888 ñoàngTaøi saûn cuûa doanh nghieäp

STT

Danh muïc

Nguyeân Giaù

Giaù trò coøn laïi

A

Taøi saûn ñang duøng

3.482.322.004

1.418.862.104

1

Maùy moùc thieát bò

318.946.120

86.408.242

2

Phöông tieän vaän taûi

1.595.410.238

542.075.833

3

Duïng cuï quaûn lyù

325. 996.646

76.893.929

4

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

1.241.996.000

713.484.100

B

Taøi saûn chôø lieân doanh

37.651.561.539

31.818.181.818

C

Taøi saûn hình thaønh töø quyõ phuùc lôïi

55.087.000

55.087.000

Ñaát ñai cuûa doanh nghieäp

Dieän tích ñaát ñai ñang quaûn lyù ñöôïc kyù hôïp ñoàng thueâ ngaén haïn 03 naêm töø 24/11/2004 ñeán 24/11/2007 laø 13.599m2.Trong ñoù:

- 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh : 10.524 m2 (Taøi saûn chôø giao cho lieân doanh theo phöông aùn cô caáu laïi taøi chính ñaõ ñöôïc pheâ duyeät)

- 170-180 Nguyeãn Taát Thaønh : 3.075 m2. (Cô sôû cuûa Coâng ty coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi sau naøy)

5. Tình hình kinh doanh tröôùc khi laäp phöông aùn coå phaàn hoaù:

Töø naêm 2003 do coâng ty ñaët taïi trung taâm thaønh phoá taïo oâ nhieãm moâi tröôøng cho Soâng Saøi Goøn, UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM ñaõ coù chuû tröông ñoùng cöûa caùc nhaø maùy gaây oâ nhieãm, Coâng ty phaûi ngöng saûn xuaát, coâng aên vieäc laøm cuûa CBCNV ñình trueä, nôï Ngaân haøng, thua loã, ngöng saûn xuaát, khoâng coù doanh thu, laøm cho Coâng ty laâm vaøo tình traïng gaàn nhö phaù saûn, vaán ñeà trôû ngaïi lôùn nhaát cuûa Coâng ty laø phaûi boû ngaønh ngheà ñaõ töøng saûn xuaát gaàn 30 naêm, CBCNV laøm ngaønh ngheà môùi khoâng coù kinh nghieäm nhieàu, naêng löïc Caùn boä vaø CNV haïn cheá, maát phöông höôùng kinh doanh vaø khoâng coù saûn phaåm ngaønh ngheà chuyeân moân.

Tuy nhieân, coâng ty ñöôïc söï hoã trôï vaø giuùp ñôõ cuûa toång Coâng ty, Boä NN&PTNT vaø caùc Boä ngaønh Chính phuû neân töøng böôùc thaùo gôõ, oån ñònh thu nhaäp cho CBCNV ôû möùc löông cô baûn töø 400.000 ñoàng - 500.000 ñoàng/thaùng.

Trong naêm 2004 vaø 2005, Coâng ty phaûi giaûi quyeát caùc toàn taïi, vöøa chuyeån sang kinh doanh thöông maïi, dòch vuï toång hôïp maø tröôùc ñaây Coâng ty chöa bao giôø laøm, nhöng coâng ty vaãn hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu keá hoaïch ñöôïc giao töø naêm 2004 vaø naêm 2005, coù lôïi nhuaän, thu noäp ngaân saùch vöôït möùc keá hoaïch ñöôïc giao, taêng thu nhaäp cho CBCNV ôû möùc 1.500.000 ñoàng/thaùng/ngöôøi. Trieån khai hôïp ñoàng lieân doanh lieân keát ñaàu tö xaây döïng döï aùn taïi 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï nhaèm laønh maïnh hoùa taøi chính Coâng ty vaø thöïc hieän coå phaàn hoùa theo chuû tröông cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Chính phuû.5- Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 3 naêm tröôùc khi coå phaàn hoùa (2003, 2004, 2005).

Ñôn vò: ñoàng

TT

Chæ tieâu

Naêm 2002

Naêm 2004

Naêm 2005

Naêm 2006

1

Doanh thu

22.034.328

8.264.797

9.717.145

13.025.000

2

Voán kinh doanh

(26.793.832)

(27.988.168)

(27.858.145)
3

Voán nhaø nöôùc

27.091.190

26.464.534

26.506.453
4

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

(5.904.573)

100.293

173.979

167.000

5

Lôïi nhuaän sau thueá
100.293

173.979

167.000

6

Loã luyõ keá

(54.643.335)

(54.543.042)

(54.369.063)

(54.202.063)

7

Soá lao ñoäng

238

255

27

27

8

Thu nhaäp bình quaân

657.069

1.003.228

1.400.428

1.500.000

9

Noäp ngaân saùch

2.853.168

656.988

515.994

472.000
Trong ñoù
- Thueá VAT

2.665.556

472.940

253.009

210.000
- Thueá tieâu thuï ÑB

1.564

- Thueá khaùc(ñaát...

181.048

181.048

258.985

259.000
- Thueá khaùc

5.000

3.000

4.000

3.000

10

Tyû suaát lôïi nhuaän

-

-

-

-

12

Nôï phaûi traû

43.754.758

31.676.460

31.571.774

31.571.774
Trong ñoù
- Nôï ngaân saùch

2.988.598

3.044.964

3.461.825

3.461.825
- Nôï ngaân haøng

36.619.708

27.215.023

18.497.208

18.497.208

13

Nôï phaûi thu

1.360.179

1.337.778

1.192.795Trong ñoù
- Nôï khoù ñoøi

890.484

890.484

890.484
 1. KEÁ HOAÏCH KINH DOANH TRONG CAÙC NAÊM TÔÙI:

 1. Teân Coâng ty : Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi

Truï sôû chính : 170-180 Nguyeãn Taát Thaønh, phöôøng 13, Quaän 4, TP.HCM

 1. Cô caáu sôû höõu sau khi coå phaàn hoùa :

 • Möùc voán ñieàu leä döï kieán: 6.800.000.000 VND

 • Cô caáu voán ñieàu leä khi coå phaàn hoùa:

TT

Hình thöùc sôû höõu

Tieàn

(Ñoàng)

Soá löôïng Coå phaàn

Tyû leä % /VÑL

1

Coå phaàn Nhaø nöôùc

3.251.000.000

325.100

47,81%

2

Coå phaàn öu ñaõi CB-CNV

353.000.000

35.300

5,19%

3

Coå phaàn öu ñaõi nhaø ñaàu tö chieán löôïc

707.200.000

70.720

10,40%

4

Coå phaàn ñaáu giaù beân ngoaøi

2.488.800.000

248.880

36,60%

 1. Chính saùch thueá: Öu ñaõi Thueá TNDN sau khi CPH : mieãn 100% thueá TNDN trong 2 naêm vaø giaûm 50% thueá TNDN 2 naêm tieáp theo.

 2. Phöông aùn saûn xuaát kinh doanh 3 naêm sau khi coå phaàn hoùa:

3.1 Ñònh höôùng phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh trong thôøi gian tôùi:

 • Cuøng vôùi muïc tieâu phaùt trieån chung cuûa caû nöôùc, Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi cuõng xaùc ñònh höôùng ñi cho minh trong nhöõng naêm saép tôùi sau khi coå phaàn hoaù. Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi seõ cô caáu laïi boä maùy quaûn lyù cuõng nhö keá hoaïch kinh doanh cuûa mình, taêng hieäu quaû kinh doanh ôû nhöõng maët haøng, lónh vöïc maø tröôùc ñaây coøn haïn cheá, naâng cao hieäu quaû kinh doanh, naâng cao ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân, ñoùng goùp vaøo nguoàn thu cuûa ngaân saùch Nhaø nöôùc.

 • Duø coâng ty ñaõ ngöng saûn xuaát nhöng uy tín vaø nhaõn hieäu Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi vaãn coøn ôû thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, hieän nay caùc khaùch haøng nöôùc ngoaøi veà xuaát, nhaäp khaåu ñöôøng vaãn coøn quan heä toát do coâng ty ñaõ xuaát nhaäp khaåu tröôùc ñaây caùc khaùch haøng vaãn tin töôûng, hôn nöõa theo döï baùo trong nhöõng naêm tôùi vaãn coøn coù khaû naêng nhaäp ñöôøng. Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi ñaõ coù tình hình taøi chính khaû quan, veà söï lieân doanh lieân keát vôùi nhöõng khaùch haøng chieán löôïc vöøa coù khaû naêng taøi chính, vöøa coù khaû naêng kinh doanh ñöôøng. Vì vaäy, coâng ty coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi seõ keá thöøa theá maïnh naøy ñeå tham gia kinh doanh xuaát nhaäp khaåu ñöôøng.

3.2 Moät soá chæ tieâu saûn xuaát kinh doanh chuû yeáu trong 3 naêm sau coå phaàn hoaù:

STT

Chæ tieâu

ÑVT

2006

2007

2008

1

Voán ñieàu leä

1.000ñ

6.800.000

6.800.000

6.800.000

2

Saûn löôïng, saûn phaåm
- Ñöôøng caùc loaïi

taán

6.000

7.000

8.500
- Ñaäu naønh

taán

600

700

800
- Saén

taán

3.000

3.500

4.500
- Dòch vuï

1.000ñ

748.000

748.000

788.000

3

Doanh thu

1.000ñ

69.208.000

80.618.000

97.873.000
- Ñöôøng caùc loaïi
58.860.000

68.670.000

83.385.000
- Ñaäu naønh
4.200.000

4.900.000

5.600.000
- Saén
5.400.000

6.300.000

8.100.000
- Dòch vuï
748.000

748.000

788.000

4

Caùc khoaûn noäp ngaân saùch

1.000ñ

165.457

181.967

320.938
Trong ñoù
- Thueá VAT
145.210

163.508

189.355
- Thueá thu nhaäp DN


137.636
- Thueá khaùc
26.247

26.247

26.247

5

Lôïi nhuaän tröôùc thueá

1.000ñ

631.417

837.167

983.117

6

Lôïi nhuaän sau thueá

1.000ñ

631.417

837.167

845.481

7

Lao ñoäng, tieàn löông
- Lao ñoàng bình quaân

ng

50

50

50
-Toång quyõ löông

1.000ñ

900.000

960.000

1.080.000
- Thu nhaäp bình quaân

ñ/ng/th

1.500.000

1.600.000

1.800.000

Tp.HCM, ngaøy thaùng 08 naêm 2006.Toå Chöùc tö vaán Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi.

AGRISECO Tp.HCM GIAÙM ÑOÁC.

(Kyù teân vaø ñoùng daáu) (Kyù teân vaø ñoùng daáu)

Каталог: 2006 -> news files
news files -> Công ty gốm xây dựng Hạ Long
2006 -> Akko group international co., Ltd
2006 -> Wto: Cánh cửa đã mở
2006 -> Nghieân cöùu y hoïc y hoïc tp. Hoà Chí Minh Taäp 10 Phuï baûn Soá 1* 2006
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
news files -> Tổng số nhà đầu tư tham gia: 255 nhà đầu tư
news files -> Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn
news files -> Đánh giá tác động của sự kiện wto và apec đến ttck

tải về 213.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương