COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?tải về 0.63 Mb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


CAÀN TUYEÅN….

  • Trình döôïc vieân toát nghieäp döôïc taù hoaëc trung caáp trôû leân, tuoåi 20–30, trung thöïc, naêng ñoäng, caàn cuø, coù phöông tieän ñi laïi

  • Hai kyõ thuaät vieân tin hoïc, toát nghieäp ÑH Tin hoïc, coù kinh nghieäm veà heä thoáng maïng, am hieåu caùc phaân vi tính

  • Moät ngöôøi giuùp vieäc nhaø, caàn cuø, chòu khoù, trung thöïc, coù hoä khaåu thaønh phoá.

  • Nhaân vieân baûo veä nhaø rieâng giaùm ñoác, laøm vieäc töø 19h-7h, chín chaén, taän tuî, tin caäy.
BAØI TAÄP MAILMERGE

Caâu 1)

a) Taïo taäp tin döõ lieäu coù daïng nhö döôùi ñaây vaø löu leân ñóa vôùi teân DS.doc

HO

TEN

CN

HT

HK

RL

Nguyeãn Ngoïc

Quyù

6.8

TB

Khaù

Toát

Traàn Thanh

Thaûo

6.8

TB

Toát

Toát

Nguyeãn Hoaøng

Ngoïc

7.5

Khaù

Toát

Toát

Leâ

Hoa

4.5

Yeát

Khaù

Khaù

Leâ Vaên

Thanh

8.7

Gioûi

Toát

Toát

b)Taïo moät giaáy baùo coù daïng nhö sau:

Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam

Ñoäc Laäp – Töï Do - Haïnh Phuùc




: dinhkem -> ttth -> attachments -> article -> 513
dinhkem -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
dinhkem -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
dinhkem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
dinhkem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
dinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
dinhkem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
dinhkem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
dinhkem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
dinhkem -> Danh mụC ĐẦu tư xdcb năM 2006 Nguồn vốn ngân sách huyện
513 -> COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương