COÄng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 27.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích27.33 Kb.
UÛY BAN NHAÂN DAÂN

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Soá: 1482/QÑ-UBND

Ñoàng Xoaøi, ngaøy 27 thaùng 5 naêm 2009


QUYEÁT ÑÒNH

Veà vieäc pheâ duyeät Ñeà cöông vaø döï toaùn kinh phíDöï aùn Quy hoaïch söû duïng ñaát

thôøi kyø 2011 - 2020, Keá hoaïch söû duïng ñaát 05 naêm (2011 - 2015) tænh Bình Phöôùc

CHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC


Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Luaät Ñaát ñai ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 181/2004/NÑ-CP ngaøy 29/10/2004 cuûa Chính phuû veà thi haønh Luaät Ñaát ñai;

Caên cöù Thoâng tö soá 30/2004/TT-BTNMT ngaøy 01/11/2004 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà höôùng daãn laäp, ñieàu chænh vaø thaåm ñònh quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 111/2006/QÑ-UBND ngaøy 20/11/2006 cuûa UBND tænh veà ban haønh ñôn giaù laäp vaø ñieàu chænh quy hoaïch, keá hoaïch söû duïng ñaát caáp tænh, huyeän, xaõ treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc;

Theo ñeà nghò cuûa Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng taïi Tôø trình soá 197/TTr-STNMT ngaøy 20/5/2009,


QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Pheâ duyeät Ñeà cöông vaø döï toaùn kinh phí Döï aùn Quy hoaïch söû duïng ñaát thôøi kyø 2011 - 2020, Keá hoaïch söû duïng ñaát 05 naêm (2011 - 2015) tænh Bình Phöôùc, vôùi nhöõng noäi dung sau:


1. Teân döï aùn: “Quy hoaïch söû duïng ñaát thôøi kyø 2011 - 2020, Keá hoaïch söû duïng ñaát 05 naêm (2011 - 2015) tænh Bình Phöôùc”.

2. Chuû ñaàu tö: UBND tænh Bình Phöôùc.

3. Hình thöùc ñaàu tö: Xaây döïng môùi.

4. Toång döï toaùn: 2.662.409.999 ñoàng (Hai tyû, saùu traêm saùu möôi hai trieäu, boán traêm leû chín nghìn, chín traêm chín möôi chín ñoàng), goàm caùc haïng muïc sau:

Ñôn vò tính: ñoàng.

1. Chi phí trong ñôn giaù (B)

2.256.499.573

Phaân theo haïng muïc coâng trình

 

Haïng muïc 2:

Ñieàu tra thu thaäp thoâng tin, taøi lieäu, soá lieäu, baûn ñoà

265.957.993

Haïng muïc 3:

Ñaùnh giaù ñieàu kieän töï nhieân, KT-XH taùc ñoäng ñeán vieäc söû duïng ñaát

228.455.756

Haïng muïc 4:

Ñaùnh giaù tình hình quaûn lyù, söû duïng ñaát, keát quaû thöïc hieän QHSDÑ kyø tröôùc vaø tieàm naêng ñaát ñai.

390.754.010

Haïng muïc 5:

Xaây döïng vaø löïa choïn phöông aùn quy hoaïch söû duïng ñaát

933.213.427

Haïng muïc 6:

Xaây döïng keá hoaïch söû duïng ñaát kyø ñaàu

294.327.676

Haïng muïc 7:

Xaây döïng baùo caùo thuyeát minh toång hôïp, hoaøn chænh taøi lieäu quy hoaïch söû duïng ñaát, trình thoâng qua, xeùt duyeät vaø coâng boá QHSDÑ

143.790.711

2. Chi phí ngoaøi ñôn giaù (C)

279.128.997

a

Chi phí khaûo saùt laäp, thaåm ñònh, xeùt duyeät döï aùn (haïng muïc 1)

84.393.084

b

Chi phí thaåm ñònh, xeùt duyeät saûn phaåm döï aùn

84.393.084

c

Chi phí coâng boá QH, keá hoaïch söû duïng ñaát

45.581.291

d

Chi phí quaûn lyù döï aùn ñaàu tö

64.761.538

3. Thueá VAT (5%(B+C))

126.781.429

Toång döï toaùn bao goàm thueá VAT (1+2+3)

2.662.409.999

(Coù Ñeà cöông - Döï toaùn kinh phí keøm theo)

5. Saûn phaåm giao noäp: Saûn phaåm giao noäp phaûi ñaày ñuû theo quy ñònh vaø hoà sô phaûi ñaït yeâu caàu theo höôùng daãn taïi Thoâng tö soá 30/2004/TT-BTNMT ngaøy 01/11/2004 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng.

6. Nguoàn voán thöïc hieän: Voán ngaân saùch tænh naêm 2009.

7. Thôøi gian thöïc hieän: Töø thaùng 7/2009 ñeán thaùng 6/2010.

8. Ñôn vò thöïc hieän döï aùn: Phaân vieän Quy hoaïch vaø Thieát keá Noâng nghieäp thuoäc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân.

Ñieàu 2. Sau khi Ñeà cöông vaø döï toaùn kinh phí Döï aùn Quy hoaïch söû duïng ñaát thôøi kyø 2011 - 2020, Keá hoaïch söû duïng ñaát 05 naêm (2011 - 2015) tænh Bình Phöôùc ñöôïc UBND tænh pheâ duyeät, Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng coù traùch nhieäm phoái hôïp chaët cheõ vôùi UBND caùc huyeän, thò xaõ; UBND caùc xaõ, phöôøng, thò traán; caùc sôû, ban ngaønh coù lieân quan cuøng Phaân vieän Quy hoaïch vaø Thieát keá Noâng nghieäp toå chöùc thöïc hieän Döï aùn theo ñuùng quy ñònh hieän haønh, tröôùc khi trình caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät.

Ñieàu 3. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác caùc Sôû, ngaønh: Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Keá hoaïch vaø Ñaàu Tö, Taøi chính, Kho baïc Nhaø nöôùc tænh; Chuû tòch UBND caùc huyeän, thò xaõ; Chuû tòch UBND caùc xaõ, phöôøng, thò traán; Phaân vieän tröôûng Phaân vieän Quy hoaïch vaø Thieát keá Noâng nghieäp vaø Thuû tröôûng caùc ngaønh coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy keå töø ngaøy kyù./.
KT. CHUÛ TÒCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

Buøi Vaên Danh
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương