COÄng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam thaønh phoá hoà chí minh ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 10.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích10.71 Kb.
UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùcSÔÛ NOÄI VUÏ H.70

Soá 793 /SNV-CCVC TP.Hoà Chí Minh, ngaøy 27 thaùng 6 naêm 2007

V/v thoâng baùo chieâu sinh caùc lôùp

boài döôõng tieáng Anh naêm 2007

Kính göûi :

- Giaùm ñoác caùc Sôû-Ngaønh thaønh phoá.

- Chuû tòch UÛy ban nhaân daân Quaän-Huyeän.
Thöïc hieän Keá hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng nhaèm naâng cao trình ñoä tieáng Anh cho CB-CC Nhaø nöôùc cuûa thaønh phoá naêm 2007, Sôû Noäi vuï phoái hôïp vôùi Trung taâm Ñaøo taïo, boài döôõng Nghieäp vuï vaø Ngoaïi ngöõ thuoäc Tröôøng Caùn boä thaønh phoá thoâng baùo chieâu sinh caùc lôùp boài döôõng tieáng Anh nhö sau:

1. Chöông trình hoïc : trình ñoä B vaø C (daønh cho caùn boä, coâng chöùc ñaõ coù chöùng chæ A, B).

2. Ñoái töôïng : Caùn boä, coâng chöùc Nhaø nöôùc ngaïch chuyeân vieân, chuyeân vieân chính, chuyeân vieân cao caáp vaø töông ñöông chöa ñaït ñuû tieâu chuaån theo ngaïch coâng chöùc hoaëc coù nhu caàu giao tieáp, nghieân cöùu taøi lieäu nöôùc ngoaøi baèng tieáng Anh (keå caû caùn boä chuû choát vaø coâng chöùc phöôøng-xaõ-thò traán).

3. Soá löôïng : moãi cô quan cöû toái ña 06 ngöôøi.

4. Thôøi gian :

Thôøi gian hoïc 11 thaùng, moãi tuaàn hoïc 3 buoåi (saùng, chieàu hoaëc toái). Lôùp hoïc khai giaûng vaøo luùc 7 giôø 45 phuùt saùng ngaøy 24/7/2007. Sau phaàn khai giaûng hoïc vieân seõ vieát baûn cam keát vaø tham döï kieåm tra xeáp lôùp.5. Ñòa ñieåm : Trung taâm Ñaøo taïo, boài döôõng Nghieäp vuï vaø Ngoaïi ngöõ thuoäc Tröôøng Caùn boä thaønh phoá, soá 146 ñöôøng Voõ Thò Saùu, Quaän 3.

6. Kinh phí : do thaønh phoá ñaøi thoï.
Ñeå vieäc toå chöùc lôùp hoïc ñöôïc chu ñaùo, ñuùng thôøi gian theo keá hoaïch, ñeà nghò caùc cô quan ñôn vò choïn vaø laäp danh saùch cöû caùn boä, coâng chöùc ñi hoïc (theo maãu) göûi veà Sôû Noäi vuï (Phoøng Coâng chöùc-Vieân chöùc) tröôùc ngaøy 11/7/2007 ñeå Sôû kòp toång hôïp danh saùch lôùp hoïc (CB-CC đã đăng ký học các khóa học trước mà xin nghỉ học sẽ không được ưu tiên xem xét, duyệt đi học khóa này).

KT. GIAÙM ÑOÁC

Nôi nhaän : PHOÙ GIAÙM ÑOÁC THÖÔØNG TRÖÏC

- Nhö treân;

- Trung taâm ÑT-BD NV&NN;

- Caùc Phoøng thuoäc Sôû; (Đã ký)- Löu.


Nguyeãn Taán Taøi
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương