Collection of proverbs in englishtải về 29.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích29.61 Kb.
COLLECTION OF PROVERBS IN ENGLISH
1. “A civil denial is better than a rude grant” – Mất lòng trước, được lòng sau.

2. “A clean fast is better than a dirty breakfast.” – Đói cho sạch, rách cho thơm.

3. “A clean hand wants no washing.” – Vàng thật không sợ lửa.

4. “A danger foreseen is haft avoided” – Cẩn tắc vô ưu.

5. “A friend in need is a friend indeed” – Hoạn nạn mới biết bạn hiền.

6. “A good deed is never lost.” – Làm ơn không bao giờ thiệt.

7. “A good face is a letter of recommendation” – Nhân hiền tại mạo

8. “A good name is better than riches.” – Tốt danh còn hơn lành áo.

9. “A good wife makes a good husband” – Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng.

10. “A house divided against itself cannot stand”. – Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.

11. “A man is known by the company he keeps.” – Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

12. “A miss is as good as a mile.” – Sai một ly, đi một dặm.

13. “A sound mind in a sound body.” – Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khoẻ mạnh.

14. “A tale never loses in the telling” – Tam sao thất bản.

15. “A word is enough to the wise.” – Người khôn nói ít hiểu nhiều.

16. “Absence makes the heart grow fonder” – Sự xa vắng làm tăng them tình yêu.

17. “Actions speak louder than words” – Hay làm hơn hay nói.

18. “After rain comes fair weather” – Sau cơn mưa trời lại sáng.

19. “All bread is not baked in one oven.” – Không nên vơ đũa cả nắm.

20. “All roads lead to Rome.” – Đường nào cũng về La Mã.

21. “All that live must die.” – “Sinh giả tất tử.”

22. “All truth is not always to be told.” – “Sự thật cũng có lúc không nên nói.”

23. “An eye for an eye and a tooth for a tooth.” – “Ân đền, oán trả.”

24. “Anything may happen.” – “Không ai đoán trước được chữ ngờ.”

25. “Barking dogs seldom bite.” – “Chó sủa là chó không cắn”.

26. “Beauty is only skin deep.” – Cái nết đánh chết cái đẹp.”

27. “Better die standing than live kneeling.” – Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

28. “Better late than never.” – “Chậm trễ còn hơn không.”

29. “Carry coals to Newcastle.” – Chở củi về rừng.

30. “Cut your coat according to your cloth.” – “Liệu cơm gắp mắm.”

31. “Diamond cut diamond.” – “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

32. “Doing nothing is doing ill.” – “Nhàn cư vi bất thiện.”

33. “Do not play with edged tools.” – “Chơi dao có ngày đứt tay.”

34. “Each day brings its own bread.” – “Trời sinh voi, trời sinh cỏ.”

35. “East or west, home is best.” – “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.”

36. “Even a worm will turn.” – “Con giun xéo lắm cũng quằn.”

37. “Every is not Sunday.” – “Sông có khúc, người có lúc.”

38. “Every dog is a lion at home.” – “Rừng nào, cọp nấy.”

39. “Every fault needs pardon.” – “Mỗi lỗi lầm cần sự tha thứ.”

40. “Every man has his faults.” – Nhân vô thập toàn.”

41. “Everybody’s business is nobody’s business.” – Lắm sãi không ai đóng cửa chùa.”

42. “Experience is the best teacher.” – “Trăm hay không bằng tay quen.”

43. “Family affairs should be kept private.”

44. “Far from eye, far from heart.” – “Xa mặt cách long.”

45. “Fasting come after feasting.” – “Lên voi, xuống chó.”

46. “Fine clothes do not make the gentleman.” – “Tấm áo không làm nên thầy tu.”

47. “First impression are most lasting.” – “Ấn tượng ban đầu khó quên.”

48. “First think, then speak.” – “Đánh lưỡi bảy lần trước khi nói.”

49. “From bad to worse.” – “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.”

50. “Good vine needs no bush.” – “Hữu xạ tự nhiên hương.”

51. “Good words are worth much and cost little.” – Lời nói chẳng mất tiền mua.”

52. “Grasp all, lose all.” – “Tham thì thâm.”

53. “Great minds think alike.” – “Những tư tưởng lớn gặp nhau.”

54. “He carries fire in one and water in the other.” – “Vừa ăn cướp vừa la làng.”

55. “He laughs best who laughs last.” – “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười.”

56. “He that commits a fault thinks everyone speaks of it.” – “Có tật giật mình.”

57. “Health is not valued till sickness comes.” – “Có đau yếu mới biết quý sức khoẻ.”

58. “In the country of the blind, one-eyed man is a king.” – “Trong xứ mùa, kẻ chột làm vua.”

59. “It is an ill bird that fouls its own nest.” – “Đừng vạch áo cho người xem lưng.”

60. “It is easier to get money than to keep it.” – “Có không khó, giữ mới khó.”

61. “It is never too late to mend.” – “Biết sữa lỗi thì không bao giờ muộn.”

62. “it is the first step that costs.” – “Vạn sự khởi đầu nan.”

63. “Judge a man by his work.” – “Xem việc biết người.”

64. “Keep your mouth shut and your eyes open.” – Chúng ta hãy biết lắng nghe nhiều hơn là nói.”

65. “Knowledge is power.” – “Tri thức là sức mạnh.”

66. “Let bygones be bygones.” – “Hãy để quá khứ qua đi.”

67. “Lies have short legs.” – “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng.”

68. “Like teacher, like pupil.” – “Thầy nào, trò nấy.”

69. “Live not to eat, but eat to live.” – “Ăn để sống, chứ không phải là sống để ăn.”

70. “Lost time is never found again.” – “Thời gian qua đi không bao giờ trở lại.”

71. “Love cannot be forced.” – “Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên.”

72. “Love me, love my dog.” – “Yêu nhau yêu cả đường đi.”

73. “Man proposes, God disposes.” – Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”

74. “Many a good cow has a bad calf.” – “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh.”


75. “Many men, many minds.” – “Chín người, mười ý.”

76. “Men may meet but mountains never.” – “Quả đất tròn.”

77. “Misfortune has it uses.” – “Trong cái rủi có cái may.”

78. “Misfortunes never come alone.” – “Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.”

79. “More haste, less speed.” – “Dục tốc bất đạt.”

80. “My house is my castle.” – “Đèn nhà ai nấy sáng.”

81. “Never quit certainly for hope.” – “Thả mồi bắt bóng.”

82. “Never say: “die up, man try.” – “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.”

83. “Never do things by halves.” – “Ắn đến nơi, làm đến chốn.”

84. “Never write what you dare not sign.” – “Bút sa, gà chết.”

85. “No flying from fate.” – “Chạy trời không khỏi nắng.”

86. “No wisdom like silence.” – “Im lặng là vàng.”

87. “Nothing venture, nothing have.” – “Liều ăn nhiều.”

88. “Once a thief, always a thief.” – “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt.”

89. “One good turn deserves another.” – “Ở hiền gặp lành.”

90. “One swallow does not make a summer.” – “Một cánh én không làm nên mùa xuân.”

91. “Out of sign, out of mind.” – “Xa mặt, cách lòng.”

92. “Poverty is no crime.” – “Nghèo không phải là cái tội.”

93. “Practice makes perfect.” – “Nghề dạy nghề.”

94. “Pride goes before a fall.” – “Trèo cao, té đau.”

95. “Prevention is better than cure.” – “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

96. “Promise is debt.” – “Lời hứa là lời danh dự.”

97. “Rely only on yourself is an old proverb.” – “Tự lực cánh sinh.”

98. “Scratch my back, and I’ll scratch yours.” – “Có qua có lại.”99. “Seeing is believing.” – “Trăm nghe không bằng một thấy.”

100. “Spare the rod and spoil the child.” – “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương