C¤ng ty tnhh một thành viên thiết bị phát thanh truyền hìNHtải về 15.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.21 Kb.
#22288

Tæng c«ng ty ph¸t triÓn ph¸t thanh truyÒn h×nh th«ng tin

C¤NG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

Địa chỉ: 65 Lạc Trung, Hµ Nội

Tel: 04.9716754 - Fax: 04.6361445

Email: kinhdoanhbev@fpt.vn
t¨ng ©m truyÒn thanh 300w - 500w - 600W

M« t¶ • §iÒu chØnh c¸c møc tÝn hiÖu vµo riªng biÖt Cã

 • KiÓm tra tÝn hiÖu ra Loa trong

 • HiÖn thÞ møc ®iÖn ¸p ra t¶i §ång hå VU


 • Lèi vµo Line 2 cæng

 • Lèi vµo Micro 2 cæng

 • M¹ch b¶o vÖ chËp t¶ Cã

 • HiÖn thÞ b¸o chËp t¶i Led

 • §iÒu chØnh c«ng suÊt ra Cã

 • HiÖn thÞ møc vµo Audio Led
Th«ng sè kü thuËt
 • C«ng suÊt ra danh ®Þnh 300W, 500W, 600W

 • C«ng suÊt tiªu thô 500W, 850W, 1000W

 • Nguån cung cÊp AC220V±15%, 50Hz

 • §iÖn ¸p ra ®­êng d©y 120V, 240V

 • §iÖn ¸p ra phô trî 8V, 16V, 30V

 • Gi¾c vµo Line, Micro 6 ly kh«ng c©n b»ng

 • Møc tÝn hiÖu vµo danh ®Þnh 0dB®­êng Line

-50dB ®­êng Micro

 • MÐo kh«ng ®­êng th¼ng < 5% d­íi 100Hz,

< 3% trªn 100Hz

 • S/N ®­êng Micro 53dB

 • §¸p tuyÕn tÇn sè Tõ 50Hz ®Õn 10KHz

 • KÝch th­íc 540x225x570

 • Träng l­îng 32 Kg

 • HÖ sè t¨ng ®iÖn ¸p ra kh«ng t¶i 1,23 t¹i 400Hz vµ 1,39 t¹i 4KHz


m¸y ph¸t fm stereo 20w ®Õn 50W

Model: FM20, FM50

M« t¶ :


 1. ChØ thÞ møc vµo ©m tÇn kªnh ph¶i vµ kªnh tr¸i, c¸c møc nguån DC cña m¸y, c«ng suÊt, ph¶n x¹, ®é s©u ®iÒu chÕ b»ng ®Ìn Led vµ ®ång hå.

 2. Thay ®æi c«ng suÊt ra tõ 0,5W ®Õn Pmax.

 3. Cã m¹ch b¶o vÖ hë t¶i, chËp t¶i
th«ng sè kü thuËt 1. Nguån cung cÊp 190-240VAC/50Hz

 2. C«ng suÊt tiªu thôMax 50W - 110W

 3. HÖ thèng lµm m¸t Giã c­ìng bøc

 4. D¶i tÇn c«ng t¸c Tõ 87,5 ®Õn 108MHZ

 5. C«ng suÊt ra Tõ 0,5W ®Õn 20W hoÆc 50W

 6. Trë kh¸ng ra 50 Ohm

 7. §Çu nèi ra cao tÇn Gi¾c tiªu chuÈn lo¹i N

 8. Suy hao sãng hµi >65dB

 9. §é æn ®Þnh tÇn sè 500 Hz trong d¶i tõ 0C ®Õn 50

 10. Lo¹i ®iÒu chÕ Trùc tiÕp sãng mang.

 11. §é di tÇn 75 KHz trung b×nh

 12. MÐo hµi <0,10% ( f =5KHz ).

 13. M¹ch nhÊn 50 Micr« gi©y + 3%

 14. Tû sè tÝn trªn t¹p FM >75dB mono, >70dB stereo

 15. Trë kh¸ng vµo ©m tÇn 600 ®èi xøng

 16. D¶i tÇn vµo 30-10.000Hz

 17. §¸p tuyÕn MONO 0,3dB tõ 30 Hz ®Õn 15 KHz

 18. §¸p tuyÕn MPX 0,5 dB tõ 30 Hz ®Õn 75 KHz

 19. T¸ch STEREO > 45 dB ( th­êng lµ 50 dB )

 20. §Çu vµo ©m tÇn 6 ly c©n b»ng

 21. §Çu vµo MPX BNC

 22. KÝch th­íc 484x132x430mm

 23. Träng l­îng 11 kg


tải về 15.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương