Công Ty tnhh giải pháp công nghệ thành đẠTtải về 18.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích18.82 Kb.
#7287

Công Ty TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH ĐẠT


Số:BBH130515

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN
(V/v: Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương

của công ty đối với người lao động)1. Thời gian: 10h 00 phút ngày 13 tháng 05 năm 2015.

2. Địa điểm: Tại phòng họp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH ĐẠT.
   -
Số 370D, đường Quang Trung, Tổ 6, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

3. Thành phần gồm:
- Ông: Trần Văn Quảng.               Chức vụ: Giám Đốc.
- Bà: Tống Thị Thoa.           Chức vụ: Kế toán.


Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.( số người: 04 người)

4. Nội dung cuộc họp :

- Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị Định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về tiền lương;


- Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
- Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH ĐẠT kể từ ngày 01/04/2015
- Biên bản được lập xong vào hồi 11h30ph ngày 15 tháng 05 năm 2015

5. Kết luận cuộc họp:
- Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo).
GIÁM ĐỐC

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký tê và đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CHỮ KÝ

01

Trần Văn Quảng

Giám Đốc
02

Tống Thị Thoa

Kế Toán
03

Nguyễn Thị Thu Phương

Nhân viên văn phòng
04

Vũ Thị Thanh Phương

Nhân viên văn phòng
05

Doãn Thị Vân

Nhân viên văn phòng
06

Đỗ Thị Thoa

Nhân viên văn phòng


Chú ý: Những thành viên nào tham gia đóng bảo hiểm thì ký vào danh sách. Danh sách đính kèm Biên bản họp và phải có dấu giáp lai.

tải về 18.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương