Công ty tnhh cn brother Việt Nam Khu cn phúc Điền Cẩm Giàng Hải Dương ĐT: 0320 3545 860tải về 20.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích20.68 Kb.

Công ty TNHH CN Brother Việt Nam Khu CN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương ĐT: 0320 3545 860 (số máy lẻ: 2088)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ảnh 3x4


SƠ YẾU LÍ LỊCH

(Dùng cho chương trình học bổng BIVN)THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Giới tính :

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ tạm trú:

Số CMTND:


Nơi cấp:
Điện thoại liên lạc:E-mail(nếu có):


Hiện tại có nhận học bổng của đơn vị nào không?

(nếu có ghi rõ tên đơn vị)THÔNG TIN HỌC TẬP

Trường đại học – Chuyên ngành:


Năm học tập hiện tại (năm thứ mấy ) :
Điểm TB kỳ học gần nhất:

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP KHÁC

Thời gian


Tên trường hoặc khóa học (nếu có)


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toànNgày….tháng …. Năm

Người khai ký tênXác nhận của nhà trường/địa phương

(Ký tên và đóng dấu)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương