Công ty tnhh alps electric Việt Namtải về 8.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích8.72 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 8081/TCHQ-TXNK
V/v xác nhận mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam.
(Ô số 3, tầng 4, tòa nhà Văn phòng, 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 082/2017/ALVN-CV ngày 06/11/2017 của Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam về việc xin xác nhận mã HS của hàng hóa nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Trên cơ sở công văn số 082/2017/ALVN-CV ngày 06/11/2017, công văn số 018/2017/ALVN-CV ngày 17/5/2017 và các tài liệu gửi kèm của Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam.

1. Mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh, vận hành cơ học, không bao gồm chip hay các linh kiện điện tử, có nút nhấn, đòi hỏi lực tác động nhỏ để vận hành và tần suất đóng mở có thể đạt 15-20 lần/phút, sử dụng cho dòng điện một chiều 12V, cường độ dòng điện từ 10mA-4,5A phù hợp phân loại thuộc mã số 8536.50.51 như hướng dẫn tại công văn số 3826/TCHQ-TXNK ngày 12/6/2017 của Tổng cục Hải quan.

2. Tài liệu kỹ thuật (Product Specifications, Document No. SDDH-S-001, Background MDD0908026) do Công ty gửi kèm công văn số 018/2017/ALVN-CV ngày 17/5/2017 không cụ thể về mặt hàng có mã hiệu SDDHA10100 do đó Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác nhận mã số cho mặt hàng với mã hiệu cụ thể SDDHA10100. Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu với các mô tả mặt hàng công tắc điện cơ bật nhanh nêu trên để xác định mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam biết và thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái
- Lưu: VT, TXNK-Hoàng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh


 

 
: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương