CÔng ty phát hành báo chí twtải về 25.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.57 Kb.

TỔNG CÔNG TY

BƯU ĐIỆN VIỆT NAMCÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TW

Số: 489 /PHBCTW-NV

V/v Thay đổi kế hoạch xuất bản, Lịch và điểm đặt nhu cầu báo chí năm 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bưu điện các tỉnh, thành phố

Công ty Phát hành Báo chí TW xin thông báo một số điều chỉnh và bổ sung trong kế hoạch xuất bản báo chí quý 1/2015 và quý 4/2014, cụ thể như sau:I – Một số điều chỉnh và bổ sung trong kế hoạch xuất bản quý 1/2015:

1. Báo Thời báo Làng nghề Việt (B76): Xuất bản thứ 5 hàng tuần, từ quý 1/2015, giá bán 4.000đ/tờ (cũ giá 3.500đ/tờ).

- Số Tết Dương lịch: Dồn số 1+2/2015, giá bán 8.000đ/tờ, phát hành ngày 01/01/2015.

- Số Tết Âm lịch: Dồn 3 số 7+8+9/2015, giá bán 45.000đ/tờ, phát hành ngày 12/02/2015.

Tổng tiền thu quý 1/2015: 85.000đ/tờ.

(8 số thường kỳ x 4.000đ) + (1 số Tết DL x 8.000đ) + (1 số Tết AL x 45.000đ).2. Báo Bình Dương (B160): Xuất bản thứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần, giá bán 3.700đ/tờ.

- Số Xuân: Ra riêng, 100 trang, giá bán 45.000đ/tờ.

- Báo nghỉ 3 kỳ Tết Dương lịch ngày 01,02,03/01 và 7 kỳ Tết Âm lịch từ ngày 16 đến ngày 23/02 (thông báo cũ nghỉ 1 kỳ Tết Dương lịch ngày 01/01 và 6 kỳ Tết Âm lịch từ ngày 16 đến 21/02).

Tổng tiền thu quý 1/2015: 292.900đ/tờ.

(67 số thường kỳ x 3.700đ) + (1 số Xuân x 45.000đ)3. Tạp chí Thuế Nhà nước (C686): Xuất bản thứ 5 hàng tuần, giá bán 5.000đ/tờ. Dồn số ngày 01+08/01 ra số Tết Dương lịch, giá bán 10.000đ/tờ. Tổng tiền thu quý 1/2015 không đổi.

4. Tạp chí Tự động hóa ngày nay (C680): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bán 30.000đ/tờ. Dồn số tháng 1+2/2015 ra số Xuân, giá bán 60.000đ/tờ. Tổng tiền thu quý 1/2015 không đổi.

5. Thần đồng Đất Việt (N80): Trong tháng 1 và tháng 2/2015 ấn phẩm xuất bản tháng 1 kỳ; từ tháng 3/2015, tăng kỳ xuất bản ra tháng 2 kỳ; giá bìa các số trong quý là 15.000đ/tờ (cũ 10.000đ/tờ), giá bán cho Bưu điện tỉnh 12.300đ/tờ.

* Thần đồng Đất Việt Mỹ thuật (N80.3): Xuất bản 2 tháng 1 kỳ, phát hành vào tháng chẵn, giá bìa 15.000đ/tờ, giá bán cho Bưu điện tỉnh 12.300đ/tờ. Số 1/2015 phát hành sớm vào tháng 1/2015.

* Thần đồng Đất Việt Toán học (N80.5): Xuất bản 2 tháng 1 kỳ phát hành vào tháng lẻ, giá bán 15.000đ/tờ, giá bán cho Bưu điện tỉnh 12.300đ/tờ.

6. Stuff Việt Nam – Siêu phẩm công nghệ (N111): Xuất bản tháng 1 kỳ, giá bìa 29.000đ/tờ. Dồn số tháng 1+2/2015, giá bìa 29.000đ/tờ, giá bán cho Bưu điện tỉnh 23.780đ/tờ.

7. Phụ nữ ngày nay (N105): Từ quý 1/2015, ấn phẩm in và khai thác tại 2 điểm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (thông báo cũ in tại Hà Nội).

Bưu điện các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra đặt nhu cầu về điểm in Hà Nội.

Bưu điện các tỉnh phía Nam từ Bình Định, Gia Lai, Kom Tum trở vào đặt nhu cầu về điểm in TP Hồ Chí Minh.

II – Một số điều chỉnh trong kế hoạch xuất bản quý 4/2014:

1. Báo Nhân đạo và Đời sống (B166): Xuất bản thứ 5 hàng tuần, giá bán 4.800đ/tờ. Dồn số 51+52 (ngày 18+25/12) ra đặc biệt, 24 trang, giá bán 9.600đ/tờ, phát hành ngày 25/12/2014. Tổng tiền thu quý 4/2014 không thay đổi.

2. Báo Dòng đời (B59.6): Từ ngày 21/12/2014, báo dừng xuất bản. Đề nghị các đồng chí hủy tên trên Mục lục báo chí và trả lại tiền cho độc giả đặt dài hạn.

III – Lịch đặt nhu cầu và điểm nhận nhu cầu báo chí quý 1/2015:

1. Lịch đặt nhu cầu, điểm nhận nhu cầu các loại báo chí (Đính kèm).

Các đồng chí lưu ý: Ngày đặt số lượng ghi trong Lịch là ngày Công ty Phát hành Báo chí TW phải đặt số lượng với Toà soạn. Vì vậy, Bưu điện tỉnh, thành phố đặt nhu cầu về nơi cung cấp báo chí trước ngày Công ty Phát hành Báo chí TW đặt số lượng với Toà soạn.2. Điểm nhận nhu cầu các loại tạp chí (Đính kèm).

3. Ngày đặt nhu cầu các loại tạp chí:

* Một số loại tạp chí đặt nhu cầu sớm:

- Tạp chí Nhà đẹp (C572): Đặt nhu cầu ngày 20 tháng trước.

- Tạp chí Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (C644): Ngày 17 tháng trước đặt số lượng kỳ 1; ngày 5 hàng tháng đặt số lượng kỳ 2.

* Đối với các loại tạp chí còn lại, Bưu điện tỉnh, thành phố đặt nhu cầu về nơi cung cấp vào ngày 25 hàng tháng cho số ra tháng sau.

- Đối với các loại tạp chí ra tháng lẻ đặt nhu cầu vào ngày 25 các tháng chẵn; tạp chí ra tháng chẵn đặt nhu cầu vào ngày 25 các tháng lẻ.

- Đối với loại tạp chí xuất bản 3 tháng 1 kỳ đặt nhu cầu vào ngày 25 tháng đầu quý cho số ra trong quý.

Đề nghị các đồng chí thông báo cho độc giả biết và vào sổ sách liên quan để theo dõi.Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC

- GĐ Công ty (để báo cáo);- Phó GĐ Công ty (để phối hợp);- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);- Lưu: VT, NV.Ngô Thị Thu Giang


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương