CÔng ty cp đẦu tư & thưƠng mại dầu khí nghệ antải về 43.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích43.07 Kb.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN
Số: 42 /NQ-ĐHĐCĐBT.PVIT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TP Vinh, ngày 04 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2013

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2013;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, số 240 /BB-ĐHĐCĐBT.PVIT ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Hội trường (Tầng 24 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 - Quang Trung - TP.Vinh - Nghệ An) vào ngày 04 tháng 11 năm 2013.

Tham dự Đại hội có 158 cổ đông, đại diện cho 10.125.170 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phân chia và bàn giao tài sản còn lại của dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An cho Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa (PVFC-Thanh Hóa) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nghệ An (BIDV-Nghệ An) để đối trừ công nợ với những nội dung chính như sau:

+ Tài sản chính thức bàn giao cho PVFC-Thanh Hóa để đối trừ công nợ bao gồm:STT

Tài sản

Diện tích (m2)

I

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

10.380

1

Tầng 1

1.410

2

Tầng 2

2.990

3

Tầng 3

2.990

4

Tầng 4

2.990

II

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

6.840

1

Tầng 5

1466

2

Tầng 6

733

3

Tầng 7

733

4

Tầng 11

733

5

Tầng 12

733

6

Tầng 13

733

7

Tầng 14

733

8

Tầng 25

940

Tổng tài sản đối trừ nợ trên tương ứng với dư nợ ở thời điểm ngày 31/10/2013 là 303.592.351.073 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh ba tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn, không trăm bảy mươi ba đồng).

Sau khi PVIT bàn giao tài sản trên cho PVFC-Thanh Hóa để đối trừ nợ vay phát sinh đến thời điểm 31/10/2013 (gốc + lãi) thì hai Bên hết nợ, hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

+ Tài sản dự kiến bàn giao cho BIDV-Nghệ An để đối trừ công nợ bao gồm:

STT

Tài sản

Diện tích (m2)

I

CĂN HỘ CHUNG CƯ

2.346

1

Căn hộ loại A

816

2

Căn hộ loại B

127

3

Căn hộ loại B1

655

4

Căn hộ loại D

748

II

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

5.131

1

Tầng 15

733

2

Tầng 16

733

3

Tầng 17

733

4

Tầng 18

733

5

Tầng 19

733

6

Tầng 20

733

7

Tầng 21

733

Đại hội đồng Cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động đề xuất và đàm phán với BIDV-Nghệ An để giải quyết các nội dung liên quan đến việc bàn giao tài sản đối trừ công nợ đã nêu trên.

+ Sau khi thực hiện phương án phân chia và bàn giao tài sản nêu trên thì phần tài sản còn lại của Công ty tại Tòa nhà Dầu khí Nghệ An gồm: 04 tầng khối văn phòng (Tầng 10,22,23,24); Phần diện tích sàn tầng 1 tại vị trí sàn giao dịch BĐS khối văn phòng và Ban quản lý Tòa nhà khối chung cư; Phần diện tích 2 tầng hầm. Đại hội đồng Cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động quyết định theo các hình thức: Làm trụ sở, cho thuê hoặc bán cho Tổng công ty PVNC và các Đối tác khách hàng khác.

Nghị quyết này gồm 3 trang, được lập hồi 11h ngày 04 tháng 11 năm 2013.

Điều 2: Các Ông, (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết theo đúng quy định và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Nơi nhận:

- Tổng công ty PVNC: Để b/cáo

- Như điều 2: Để thực hiện;

- Website Công ty;- Lưu HĐQT, VT.


T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Đường Hùng CườngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương