CÔng ty cp dệt may đT – tm thành côNGtải về 50.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích50.96 Kb.
#33430

PowerPlusWaterMarkObject35054596


CÔNG TY CP DỆT MAY ĐT – TM THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD

Mã cổ đông / Code :0000

Tên cổ đông / Name :

Số phiếu biểu quyết / Vote rights :

TT No.

Nội dung biểu quyết

Agenda

Tán thành

Agree

Không tán thành

Disagree

Không có

ý kiến

Absentation

1

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Members of checking voting Board2

Thông qua Nội qui Đại hội/ GSM Regulation3

Thông qua Chương trình/ GSM Agenda4

Thông qua thể lệ bầu cử/Approval on election regulation;5

Kết quả kinh doanh 2016 và Chỉ tiêu 2017

2016 Performance and 2017 Target6

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016

Report of BOD’s activities in 20167

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

2016 Audited Financial Statement8

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2016

Report of IC regarding to operation in 20169

Phân phối lợi nhuận, cổ tức: điều chỉnh chỉ tiêu 2016; Kế hoạch 2017

Profit distribution, dividend: to adjust 2016 target; 2017 plan10

Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

To select auditor for fiscal year 2017;11

Thù lao HĐQT, BKS: thực hiện năm 2016; kế hoạch năm 2017

Compensation for IC, BOD: payment in 2016; 2017 plan12

Tăng vốn điều lệ do trả cổ tức 2016 bằng cổ phần

To increase charter capital by a part of dividend 2016 which shall be paid by share13

Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

To increase foreign ownership limitation (FOL) of share issued by Company14

Sửa đổi ngành nghề kinh doanh – Sửa Điều lệ

To adjust business scope – to amend Company Charter15

Thông qua Nghị quyết Đại hội;

Approval on GSM’s Resolutions;16

Thông qua Biên bản Đại hội / GSM Minutes17

Vấn đề phát sinh 1/ Arising no. 118

Vấn đề phát sinh 2/ Arising no. 219

Vấn đề phát sinh 3/ Arising no. 320

Vấn đề phát sinh 4/ Arising no. 421

Vấn đề phát sinh 5/ Arising no. 5
Chữ ký/Signature


tải về 50.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương