CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộItải về 0.99 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu22.07.2016
Kích0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


CÔNG TY CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI


(KHAHOMEX)

(Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103000344 doSở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp ngày 23 tháng 03 năm 2001)

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

RA CÔNG CHÚNG

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH :

 • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội

 • Mã chứng khoán : KHA

 • Mệnh giá 01 cổ phần : 10.000 đồng

 • Tổng số lượng phát hành : 3.291.750 cổ phiếu

 • Tổng giá trị phát hành : 51.022.125.000 đồngTỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH :

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 1. Trụ sở chính : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (04) – 9741764, (04) – 9741054

Fax : (04) – 9741760 1. Chi nhánh : 153 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 – 9140200

Fax : 08 – 9140201TỔ CHỨC KIỂM TOÁN :

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)

- Trụ sở chính : 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.- Điện thoại : 08.9305163 Fax : 08.9304281
MỤC LỤC Trang


 1. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1

 1. Tổ chức phát hành 1

 2. Tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn 1
 1. CÁC KHÁI NIỆM 1
 1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 2

 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 2

 2. Cơ cấu tổ chức công ty 5

 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 7

 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty 9

 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoậc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 9

 6. Hoạt động kinh doanh 9

 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất 16

 8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 17

 9. Chính sách đối với người lao động 18

 10. Chính sách cổ tức 18

 11. Tình hình hoạt động tài chính 19

 12. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 21

 13. Tài sản 28

 14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 29

 15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 32

 16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 33

 17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu phát hành 33
 1. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH 34
 1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 36

 1. Mục đích phát hành 36

 2. Phương án khả thi 36
 1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết đầu tư của dự án 37

 2. Dự kiến hình thức và quy mô của dự án đầu tư 38

 3. Địa điểm thực hiện dự án, thực trạng về hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng xã hội 39

 4. Phương án thiết kế xây dựng và mô tả sản phẩm 43

 5. Phân tích kỹ thuật 44

 6. Khái toán tổng mức đầu tư 47

 7. Tiến độ thực hiện dự án 49

 8. Nguồn vốn đầu tư và phân tích tài chính 49

 9. Phân tích lợi ích kinh tế - xã hội của dự án 58
 1. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 59
 1. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 60
 1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 60
 1. PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 63 1. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
 1. Tổ chức phát hành:


Ông LÊ VĂN TRUÔNG, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Ông NGÔ VĂN LỘC, Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

 1. Tổ chức bảo lãnh phát hành, Tổ chức tư vấn:

2.1.Tổ chức bảo lãnh phát hành:


Đại diện theo pháp luật: Bà PHẠM THỊ TUYẾT MAI

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam


2.2.Tổ chức tư vấn phát hành:


Đại diện theo pháp luật: Ông HÀ KHÁNH THỦY

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Chi nhánh TP.HCM.


Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép phát hành do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Chi nhánh TP.HCM tham gia lập trên cơ sở hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng tư vấn phát hành với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội cung cấp. 1. : HOSE -> BCB -> BCB HOSE
  BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần phát triển nhà thủ ĐỨC – thuduc house
  BCB HOSE -> I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạc
  BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí
  HOSE -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
  HOSE -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
  BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần sữa việt nam
  BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần thủy sản số 4 BẢn cáo bạCH


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương