Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008tải về 75.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích75.74 Kb.
Báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008   ( 20/10/2008 )

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD SỐ 18 Mẫu CBTT - 03

LICOGI 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày

18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 3/2008


I.A

BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN

 

 

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

 

Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

I

Tài sản ngắn hạn

 

253,351,526,615

256,640,001,809

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

2,694,598,336

3,061,218,938

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10,500,000,000

10,000,000,000

3

Các khoản phải thu ngắn hạn
203,082,764,665

168,313,009,994

4

Hàng tồn kho
36,405,811,280

73,101,710,109

5

Tài sản ngắn hạn khác
668,352,334

2,164,062,768

II

Tài sản dài hạn
115,293,484,271

103,952,533,626

1

Tài sản cố định
37,061,580,164

40,001,899,938

 

- Tài sản cố định hữu hình
36,699,080,164

39,626,899,938

 

- Tài sản cố định vô hình
362,500,000

375,000,000

 

- Tài sản cố định thuê tài chính
 

 

 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3,324,862,623

3,268,936,623

3

Bất động sản đầu tư

 

 

 

4

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

73,727,741,835

59,377,170,155

5

Tài sản dài hạn khác

 

1,179,299,649

1,304,526,910

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

 

368,645,010,886

360,592,535,435

IV

Nợ phải trả

 

299,650,620,097

293,078,197,935

1

Nợ ngắn hạn

 

248,470,199,805

244,610,965,193

2

Nợ dài hạn

 

51,180,420,292

48,467,232,742

V

Nguồn vốn chủ sở hữu

 

68,994,390,789

67,514,337,500

1

Vốn chủ sở hữu

 

66,679,248,852

64,830,827,563

 

- Vốn đầu tư chủ sở hữu

 

35,000,000,000

35,000,000,000

 

- Thặng dư vốn cổ phần

 

16,400,000,000

16,400,000,000

 

- Vốn khác của chủ sở hữu

 

 

 

 

- Cổ phiếu quỹ

 

 

 

 

- Chênh lêch đánh giá lại tài sản

 

 

 

 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

 

 

- Các quỹ

 

7,925,079,332

7,925,079,332

 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7,354,169,520

 

 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

 

5,505,748,231

2

Nguồn kinh phí và quỹ khác

 

2,315,141,937

2,683,509,937

 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

2,315,141,937

2,683,509,937

 

- Nguồn kinh phí

 

 

 

 

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

 

 

VI

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

 

368,645,010,886

360,592,535,435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

KẾT QUẢ KINH DOANH

 

 

 Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

 

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

67,890,094,932

230,964,383,404

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

67,890,094,932

230,964,383,404

4

Giá vốn hàng bán

 

63,309,596,383

209,901,546,730

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

4,580,498,549

21,062,836,674

6

Doanh thu hoạt động tài chính

 

4,280,966,927

8,225,279,232

7

Chi phí tài chính

 

5,342,973,944

11,499,203,103

8

Chi phí bán hàng

 

 

1,857,892,728

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

1,834,106,721

5,901,676,161

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

1,684,384,811

10,029,343,914

11

Thu nhập khác

 

2,169,146,665

6,675,776,442

12

Chi phí khác

 

1,473,873,559

 6,088,355,846

13

Lợi nhuận khác

 

695,273,106

587,420,596

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

 

2,379,657,917

10,616,764,510

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

360,884,288

4,654,744,990

16

Thuế thu nhập hoãn lại

 

 

 

17

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2,018,773,629

5,962,019,520

18

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2008

 

 

 

Tổng Giám đốc

 

 

 

 

Th.s   Đặng Văn Giang

 

: data -> HNX -> 2008
HNX -> Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
HNX -> CÔng ty cp đIỆn tử BÌnh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Cms: Board resolution
HNX -> Công ty Cổ phần Tập đoàn sara km số 2, Đường V. I lê nin, tp vinh, Nghệ An
2008 -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương