CÔng ty cổ phần thủy sản số 4 BẢn cáo bạCHtải về 0.99 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 BẢN CÁO BẠCH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BAÛN CAÙO BAÏCH
COÂNG TY COÅ PHAÀN THUÛY SAÛN SOÁ 4

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000436 do Sở Kế hoạc & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/ 05/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày16/08/2006)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số .........../ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ........ tháng....... năm2007)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:.
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 04

Địa chỉ : 320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08. 9543361 – 08.9543365 Fax : 08.9543367
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU LẠC

Địa chỉ : 08 Tú Xương, Phường 7, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.9322007 Fax : 08.9322014.Phụ trách công bố thông tin :
Ông Lê Thanh Năm

Địa chỉ : 320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08). 9543364 Fax: (08). 9533367
THÁNG 04 NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4


(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000436 do Sở Kế hoạc & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/05/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 16/08/2006)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

Giá chào bán :

Tổng số lượng chào bán : 9.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 90.000.000.000 đồng.

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN :
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC

Trụ sở chính : 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-8) 9305163.

Fax : (84-8) 9304281.TỔ CHỨC TƯ VẤN :
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU LẠC

Địa chỉ : 08 Tú Xương, Phường 7, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-8) 9322007

Fax : (84-8) 9322014.

Website : www.chungkhoanaulac.vn
MỤC LỤC


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 2

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1

I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

1.Rủi ro kinh tế: 1

2.Rủi ro pháp luật: 1

3.Rủi ro đặc thù: 1

4.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: 2

5.Rủi ro khác: 3

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3

1.Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4. 3

2.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU LẠC. 3

III.CÁC KHÁI NIỆM: 4

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH. 5

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4: 5

2.Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4: 6

3.Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty: 7

4.Danh sách cổ đông: 9

5.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: 10

(Nguồn :TS4) 106.Hoạt động kinh doanh: 10

7.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất: 20

8.Vị thế công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành: 23

9.Chính sách đối với người lao động: 26

10.Chính sách cổ tức: 27

11.Tình hình tài chính: 28

12.Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát: 32

13.Tài sản: 41

14.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo: 41

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức: 41

16.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty cổ phần Thủy sản số 4: 42

17.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán: Không có 42

V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN: 42

1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 42

2.Mệnh giá: 10.000 đồng. 42

3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 9.000.000 cổ phần 42

4.Giá chào bán dự kiến: 42

5.Phương thức phân phối: 43

6.Thời gian phân phối cổ phiếu: 45

7.Đăng ký mua cổ phiếu đối với số cổ phần bán ra bên ngoài bằng hình thức đấu gía qua TTGDCK: 46

8.Phương thức thực hiện quyền: Không thực hiện quyền. 46

9.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 46

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có 46

11. Các loại thuế có liên quan: 46

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 48

VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 48

1.Mục đích chào bán: 48

2.Phương án chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng căn hộ chung cư tại 331 Bến Vân Đồn, Quận 4, TPHCM: 48

3.Phương án xây dựng nhà máy chế biến tôm càng và cá Basa tại tỉnh Đồng Tháp: 52

VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN: 54

1.Số tiền dự kiến thu về từ đợt 1 như sau: 54

2.Số tiền dự kiến thu về từ đợt 2: 54

VIII.TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC. 55

IX.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 55

1.Tổ chức tư vấn: 55

2.Tổ chức kiểm toán: 56

X.PHỤ LỤC: 56

1.Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 56

2.Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty 56

3.Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán 56

4.Phụ lục IV: Các báo cáo tài chính 56

5.Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS 56

6.Phụ lục VI: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành và đợt 56

: HOSE -> BCB -> BCB HOSE
BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộI
BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần phát triển nhà thủ ĐỨC – thuduc house
BCB HOSE -> I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạc
BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí
HOSE -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
HOSE -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần sữa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương