CÔng ty cổ phần phát triểN phần mềm và truyền thông vnpectải về 38.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2017
Kích38.81 Kb.CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VNPEC

Số: HĐKTW / /2008/CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2008


HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE


 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005,

 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

 • Căn cứ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ Bưu chính viễn thông ;

 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Chúng tôi gồm:

(Bên A):
Người đại diện:Chức vụ:Địa chỉ:Điện thoại:
Fax:Số tài khoản:
Mở tại ngân hàng:Mã số thuế:

Email:
Website:
(Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VNPEC
Người đại diện:

Ông Hoàng Văn Mạnh
Chức vụ:

Giám đốc
Địa chỉ:

Số 15/191- Minh khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại:

(04)3633.9032

Fax:

(04)3633.9032
Số tài khoản:

10320558236011

Mở tại ngân hàng:

Ngân hàng Techcombank Hà Nội
Mã số thuế:

0102347522


Email:

Info@vnpec.com

Website:

www.Vnpec.com

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ với các điều khoản sau:ĐIỀU 1. NỘI DUNG

  1. Bên A yêu cầu quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho site sau: với từ khoá như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Các từ khoá trên nằm ở vị trí Nhà tài trợ trên Google.com.vn và phụ thuộc vào mức chi trả cho từng từ khóa

  3. Quảng cáo này có giá trị trong vòng 3 tháng. Bên A có trách nhiệm đóng phí quảng cáo trên Google theo thông báo của bên B. Trường hợp bên A không đóng phí quảng cáo trên Google đúng hạn, thì bên B có quyền tạm ngưng quảng cáo mà không cần thông báo trước.

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Chi phí quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho tên miền nói trên trong 1 tháng là:

Nội dung

Chi phí

Thời gian

Ghi chú

Chi phí quảng cáo Google Adwords

80 USD

1 tháng
Chi phí thiết lập quảng cáo

40 USD

1 tháng
Chi phí quản lý, báo cáo và thống kê web

20 USD

1 tháng
Tổng

140 USD/tháng
Bằng chữ : Một trăm bốn mươi đô la(.................................................................................................)

  1. Bên A thanh toán cho Bên B 100% tổng trị giá hợp đồng ngay tại thời điểm ký kết.

  2. Quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ chỉ được tiến hành khi bên A hoàn thành thủ tục thanh toán cho bên B.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

  1. Bên A phải cung cấp đầy đủ thông tin về website của bên A cho bên B. Bên A có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan về từ khoá cho bên B

  2. Bên A có trách nhiệm thông báo, cập nhật bằng email hoặc văn bản cho Bên B toàn bộ thông tin thay đổi (nếu có) liên quan đến việc quảng cáo trên Google, thông số kỹ thuật đảm bảo thông tin chính xác nhất về việc quảng cáo trên Google.

  3. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về sử dụng dịch vụ Internet, không được sử dụng website đã đăng ký vào các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp; Nếu vi phạm, tùy theo mức độ bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  4. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho bên B theo điều 2.

  5. Sau khi hợp đồng hết hạn, nếu bên B muốn gia hạn hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

  1. Bên B triển khai dịch vụ quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho bên A

  2. Bên B sẽ gửi thông báo kêt quả đạt được với bên A hàng tuần bằng văn bản hàng tuần.

  3. Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Bên B.

  4. Bên B có trách nhiệm giữ bí mật thông tin đã trao đổi giữa 2 bên không tiết lộ cho bên thứ 3.

  5. Sau khoảng thời gian 3 tháng nếu tài khoản trong quảng cáo Google Adwords vẫn còn thì bên B vẫn quản lý cho đến khi hết tiền trong tài khoản và sẽ không phát sinh thêm chi phí quảng cáo.

  6. Quảng cáo sẽ xuất hiện trên Google Adwords sau 24h được tính từ thời gian 2 bên ký kết hợp đồng.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không đạt được kết quả thoả đáng, sẽ chuyển đến Tòa án Kinh tế tại Hà Nội để giải quyết. Quyết định của Toà là cuối cùng và bắt buộc đối với cả hai bên.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản : Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương