CÔng ty cổ phần phát triển nhà thủ ĐỨC – thuduc housetải về 0.73 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE


MỤC LỤC

---oOo---


PHẦN I:NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

 1. Tổ chức niêm yết:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

 • Ông: LÊ CHÍ HIẾU

Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc

 • Ông: QUAN MINH TUẤN

Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức trước khi tham gia mua – bán cổ phần của Công ty. 1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

 • Đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN HỮU NAM

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cung cấp.

PHẦN II

CÁC KHÁI NIỆM, TỪ HOẶC NHÓM TỪ VIẾT TẮT & BẢNG BIỂU

Các khái niệm


 1. Công ty” hay “THUDUC HOUSE”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được thành lập theo giấy phép Số 4103000457 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 21 tháng 07 năm 2006.

 2. Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.

 3. Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

 4. Cổ phiếu”: Chứng chỉ do THUDUC HOUSE phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của THUDUC HOUSE.

 5. Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của THUDUC HOUSE.

 6. Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

 7. Đại Hội đồng Cổ đông”: là Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

 8. Hội đồng Quản trị”: là Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

 9. Ban Kiểm Soát”: là Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

 10. Ban Tổng Giám Đốc”: là Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

 11. Vốn điều lệ”: là vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

 12. Tổ chức niêm yết”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

 13. Tổ chức tư vấn niêm yết”: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM.

 14. Tổ chức kiểm toán”: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

  • ĐHĐCĐ  : Đại Hội đồng Cổ đông.

  • HĐQT : Hội đồng Quản trị.

  • BKS : Ban Kiểm soát.

  • BTGĐ  : Ban Tổng Giám đốc.

  • CBCNV : Cán bộ công nhân viên.

  • TNHH : Trách nhiệm hữu hạn.

  • UBND : Ủy ban Nhân dân.

  • NSTP : Nông sản thực phẩm

  • LD : Liên doanh

  • TTTM : Trung tâm thương mại

  • TSCĐ : Tài sản cố định

Bảng biểu Trang

Bảng 01: Cơ cấu sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm 25/09/2006 10

Bảng 02: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần 16

Bảng 03: Danh sách cổ đông sáng lập 16Bảng 04 : Danh sách các công ty mà THUDUC HOUSE nắm từ 50% vốn 17

Bảng 05: Các dự án đang thực hiện 22

Bảng 06: Danh sách các công ty mà THUDUC HOUSE tham gia góp vốn 23

Bảng 07: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 – 2005 và 9 tháng đầu năm 2006 của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ NSTP Thủ Đức 24

Bảng 08 : Danh mục các công ty đầu tư bằng hình thức mua cổ phần 28

Bảng 09: Cơ cấu doanh thu qua các năm 2003, 2004, 2005

và 9 tháng đầu năm 2006 34

Bảng 10: Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty so với doanh thu thuần qua các năm 2003, 2004, 2005 và 9 tháng đầu năm 2006 35

Bảng 11: Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh 36

Bảng 12: Số lượng lao động và mức lương bình quân của THUDUC HOUSE 42

Bảng 13: Phân phối cổ tức năm 2004 và 2005 43

Bảng 14: Trích lập các quỹ tại thời điểm 30/09/2006 45

Bảng 15: Công nợ của THUDUC HOUSE tại thời điểm 30/09/2006 46

Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2004, 2005... 49

Bảng 17: Danh mục TSCĐ chính của Công ty tính đến thời điểm 30/09/2006.. 63

Bảng 18: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 5 năm 2006 - 2010 66PHẦN III

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, tiền thân là Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-UB cấp ngày 02/02/1990 của UBND TPHCM.

Ngày 05/10/1996 Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 4569/QĐ-UBKT cho Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức được đổi tên thành Công ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức.

Ngày 24/11/2000 Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký Quyết định số 7967/QĐ-UB-CNN chuyển Công ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức với số Vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.

Ngày 15/06/2001 Công ty chính thức đi vào hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Từ khi cổ phần hóa cho đến nay Công ty đã đẩy mạnh đầu tư vào các hoạt động chủ yếu như: kinh doanh địa ốc, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng và quản lý chợ, trung tâm thương mại, các hoạt động liên doanh, liên kết đầu tư tài chính khác. Hoạt động của Công ty cho đến cuối năm 2005 đã có những thay đổi rõ rệt: tổng giá trị tài sản tăng gấp 9,05 lần, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 10,7 lần, doanh thu tăng 10,28 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 7,52 lần so với năm 2001.

Do nhu cầu tăng vốn để thực hiện đầu tư các dự án, xây dựng địa ốc mở rộng hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính - ngân hàng và tham gia thành lập các Công ty thành viên và liên doanh nên THUDUC HOUSE đã phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ 3 lần từ 15 tỷ lên 30 tỷ đồng, từ 30 tỷ lên 100 tỷ đồng và từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng.Với những tiến bộ và các thành quả đạt được như trên, Công ty đã nhận được các bằng khen tặng có giá trị như:

   • Ngày 19/8/2006, THUDUC HOUSE đoạt giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2006 do Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam bình chọn.

   • Ngày 27/11/2005, thương hiệu THUDUC HOUSE đã được tôn vinh là một trong 30 thương hiệu mạnh và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở (VITOPBUILD) do Bộ Xây Dựng bình chọn.

   • Bằng khen của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 01 năm 2005 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức về việc thực hiện tốt chế độ - chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động năm 2004.

   • Giấy khen của Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức ký ngày 22 tháng 07 năm 2002 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Thủ Đức vì “đã tích cực thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa góp phần chăm lo đời sống các diện chính sách”.

   • Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ký ngày 29 tháng 03 năm 2002 trao tăng cho Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức vì “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2001.

   • Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức vì “đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong ba năm liền 2002, 2003, 2004.

  1. Giới thiệu về Công ty

   • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

   • Tên giao dịch quốc tế: THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION

   • Tên viết tắt: THUDUC HOUSE

   • Trụ sở chính: 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

   • Điện thoại: (84.8) 8966 676 – 7225 099 - 8972 799 – 7220 407

   • Fax: (84.8) 8961 123

   • Email: thuduchouse@hcm.vnn.vn

   • Website: www.thuduchouse.com
   • Logo:
   • Vốn điều lệ hiện tại: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).Quá trình tăng vốn điều lệ như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Thời điểm

Vốn
tăng thêm


Nguồn tăng

Vốn điều lệ

Khi thành lập (06/2001)

 

 

15.000.000

Lần 1 (07/2005)

15.000.000

Phát hành cổ phiếu thưởng

30.000.000

Lần 2 (06/2006)

70.000.000

- Phát hành cổ phiếu thưởng:
30.000.000

- Phát hành thêm: 40.000.000100.000.000

Lần 3 (07/2006)

70.000.000

- Phát hành cổ phiếu thưởng:
50.000.000

- Phát hành thêm: 20.000.000170.000.000

   • Giấy CNĐKKD: Số 4103000457 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 21 tháng 07 năm 2006.

   • Tài khoản: 10201 0000 179229 tại Ngân hàng Công thương CN 14 TP. HCM.

   • Mã số thuế: 0302346036.

   • Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

 • Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp.

 • Kinh doanh khai thác các dịch vụ về địa ốc, khu đô thị và khu công nghiệp.

 • Đầu tư vốn, tài sản vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đầu tư kinh doanh tài chính – chứng khoán và ngân hàng.

 • Xây dựng và thiết kế các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác.

 • Sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như: gạch, ngói, gạch bông…

 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư.

 • Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép.

 • Kinh doanh các dịch vụ khách sạn, nhà hàng.

 • Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm.

 • Cho thuê kho bãi, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói.

  1. Cơ cấu sở hữu và số lượng cổ đông của Công ty (thời điểm 25/09/2006)

Bảng 01

Cổ đông

Giá trị sở hữu (đồng)

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ sở hữu (%)

 1. Cổ đông Nhà nước (Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP. HCM quản lý)

18.000.000.000

1.800.000

10,59

 1. HĐQT, BKS, Ban TGĐ

29.907.950.000

2.990.795

17,59

 1. Cổ đông là CBCNV

10.646.140.000

1.064.614

6,26

 1. Cổ phiếu quỹ

6.453.140.000

645.314

3,80

 1. Cổ đông ngoài công ty

104.992.770.000

10.499.277

61,76

  • Cổ đông trong nước

71.151.790.000

7.115.179

41,85

  • Cổ đông nước ngoài

33.841.680.000

3.384.168

19,91

Tổng cộng

170.000.000.000

17.000.000

100 1. Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý điều hành của Công ty

  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức  1. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành

   • Đại Hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của THUDUC HOUSE, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ THUDUC HOUSE quy định.

   • Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của THUDUC HOUSE, có toàn quyền nhân danh THUDUC HOUSE để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của THUDUC HOUSE, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

   • Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ THUDUC HOUSE.

   • Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

   • Chức năng các phòng ban

    • Phòng Đầu tư Nước ngoài

 • Tổ chức xúc tiến đầu tư các dự án liên doanh với nước ngoài.

 • Theo dõi, quản lý các đơn vị liên doanh hiện có.

 • Kết hợp chặt chẽ với các bộ phận trực thuộc Công ty để tận dụng nguồn lực, thông tin của Công ty phục vụ công tác có hiệu quả.

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao.

 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

    • Phòng Kế toán - Ngân quỹ

 • Kiểm tra chứng từ thu chi tài chính.

 • Công tác kế toán tổng hợp; kế toán quản trị và kế toán chi tiết.

 • Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiền mặt, các loại chứng khoán và các tài sản khác của Công ty.

 • Báo cáo đầy đủ - chính xác quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh, phân chia kết quả kinh doanh đối với các cơ sở hợp tác kinh doanh, công ty thành viên.

 • Phối hợp với cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên. Phối hợp và hỗ trợ Ban kiểm soát để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty.

 • Quản lý nguồn vốn và triển khai thực hiện quyết toán các khoản thu - chi theo đúng kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý, năm đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. 

 • Tham gia soạn thảo, kiểm tra, đàm phán việc ký kết các loại hợp đồng kinh tế của Công ty với khách hàng; phối hợp các phòng có liên quan theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện - nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo quy định.

 • Phối hợp Phòng Quản trị - Hành chánh & Nhân sự thực hiện đầy đủ các chế độ về lao động, tiền lương và các khoản khác cho CB-CNV.

 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty.

 • Phối hợp với Phòng Quản trị Chiến lược tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh để phục vụ cho việc tổng kết, lập kế hoạch hàng năm phục vụ tổng kết năm và Đại hội cổ đông theo định kỳ.

 • Quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính, kho bạc, thuế, hải quan, ngân hàng, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính tín dụng khác để thực hiện các công việc và nghiệp vụ cần thiết liên quan đến hoạt động của Công ty.

 • Kiểm tra kế toán tài chính các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết, liên doanh, kiểm tra kế toán nội bộ.

    • Phòng Kinh doanh – Tiếp thị

 • Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình thị trường và các đối thủ cạnh tranh liên quan đến sản phẩm – dịch vụ của Công ty để xây dựng các chiến lược cạnh tranh tiếp thị, kế hoạch kinh doanh hàng năm; đồng thời đưa ra các đề xuất về chính sách thương mại phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ của bộ phận mình. 

 • Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại và xây dựng mạng lưới bán hàng nhằm tìm kiếm, thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm – dịch vụ của Công ty.

 • Thực hiện bán hàng, theo dõi công nợ, xây dựng và thực hiện chính sách hậu mãi đối với khách hàng.

 • Phối hợp Văn phòng giao dịch bất động sản trong công tác quan hệ với báo chí, tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, xử lý khủng hoảng và các vấn đề khác liên quan đến nội bộ Công ty, kết nối quan hệ nội bộ ….

 • Hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, tư vấn thiết kế mẫu nhà, xây dựng sửa chữa và thủ tục xin phép xây dựng sửa chữa, quy chế sử dụng và quản lý chung cư, chăm sóc hậu mãi, xử lý khiếu nại, vay và thế chấp….

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao.

 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

    • Phòng Phát Triển Dự Án

 • Thực hiện công tác phát triển dự án, quản lý dự án theo mô hình quy trình quản lý dự án.

 • Quản lý các công trình do Công ty nhận thầu từ khâu lập hồ sơ xin đấu thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công đến nghiệm thu, hoàn công, thanh lý hợp đồng.

 • Xúc tiến đầu tư đối với các dự án trong nước.

 • Quan hệ ngoại giao với các ban ngành và địa phương có liên quan.

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao.

 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

    • Phòng Quản trị Tài chính

 • Thẩm định phần tài chính các dự án đầu tư trong và ngoài nước, tư vấn tài chính dự án cho khách hàng hoặc các thành viên của Công ty.

 • Quản lý cổ phiếu, theo dõi thị trường chứng khoán, lập kế hoạch tài chính, phát hành trái phiếu, cổ phiếu…

 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc công tác quản trị đầu tư tài chính – chứng khoán & ngân hàng.

 • Cập nhật và hệ thống hóa các thông tin, văn bản pháp luật có liên quan đến tài chính chứng khoán, ngân hàng cho Công ty.

    • Phòng Quản trị - Hành chánh & Nhân sự

 • Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chánh và con dấu Công ty.

 • Công tác lễ tân, công tác hành chánh phục vụ.

 • Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các vấn đề về tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

 • Tuyển dụng nhân sự.

 • Quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực.

 • Phối hợp Phòng Kế toán - Ngân quỹ quản lý lao động, tiền lương cán bộ – công nhân viên.

 • Công tác bảo vệ và an ninh.

 • Quản lý thông tin mạng, biên tập, cập nhật web, viết phần mềm phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, bảo trì sửa chữa thiết bị thông tin….

 • Quản lý tổng kho và tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty, các tài sản khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

 • Theo dõi lịch công tác, lịch giao ban, hội họp và các kỳ sinh hoạt định kỳ hoặc bất thường khác của Công ty để có kế hoạch chuẩn bị phù hợp.

    • Phòng Quản trị Chiến lược

 • Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh.

 • Lập kế hoạch tổng hợp, thực hiện báo cáo thống kê, các báo cáo đột xuất theo yêu cầu các ngành chức năng, phân tích tình hình hoạt động hàng tháng, hàng quý.

 • Quản lý kho của Công ty; mở sổ sách theo dõi tài sản tồn kho; tổ chức kiểm kê định kỳ 06 tháng/lần theo theo quy định của Công ty. 

 • Quản lý, theo dõi tổng hợp hoạt động các đơn vị thành viên, các đơn vị nhận góp vốn và các đơn vị hợp tác, liên doanh.

 • Thực hiện nghiên cứu và phát triển (R&D).

 • Cập nhật nghiên cứu chính sách, chế độ, tư vấn về pháp luật cho Tổng Giám Đốc. Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, đề xuất, tổng hợp theo dõi quá trình thực hiện các chiến lược chung và các chiến lược từng bộ phận.

: HOSE -> BCB -> BCB HOSE
BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộI
BCB HOSE -> I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạc
BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí
HOSE -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
HOSE -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần sữa việt nam
BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần thủy sản số 4 BẢn cáo bạCH


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương