CÔng ty cổ phần phát triển giáo dục nghề nghiệp việt nam số: 270715/bbhtvtải về 16.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.5 Kb.
#1259

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 270715/BBHTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015 BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN
(V/v: Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương

của công ty đối với người lao động)
  1. Thời gian: 9 h00 ngày 09 tháng 09 năm 2015.

  2. Địa điểm: Văn phòng công ty CP Phát triển GDNN Việt Nam : số 7, tổ 3 Phú Lương, phường phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

  3. Thành phần tham dự gồm:

  1. Ông Trần Tiến Dũng- Giám đốc - Chủ tọa cuộc họp

  2. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Nhân viên tuyển sinh - Thư ký

  3. Và toàn thể cán bộ nhân viên công ty

  1. Nội dung:

- Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Nghị Định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;


- Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
- Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NA kể từ ngày 09/09/2015


- Biên bản được lập xong vào hồi 09h 30ph ngày 09 tháng 09 năm 2015.

V. Kết luận cuộc họp:

- Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo)


GIÁM ĐỐC THƯ KÍ CUỘC HỌP

( Ký tên và đóng dấu) ( Ký tên và đóng dấu)
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNGSTT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CHỮ KÝ

01

Trần Tiến Dũng

Giám đốc
02

Nguyễn Chí Quân

Trưởng phòng tuyển sinh
03

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên tuyển sinh

tải về 16.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương