CÔng ty cổ phầN Ống thép việT ĐỨc báo cáo thưỜng niên năM 2014


Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư công nghiệp Việt Đức (VGI) – Công ty contải về 0.73 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư công nghiệp Việt Đức (VGI) – Công ty con

    • Bảng tóm tắt Tài sản

  STT

  Nội dung

  Năm 2014

  Năm 2013


  I
  Tài sản ngắn hạn

  15.277.734.429

  15.180.812.259

  1

  Tiền và các khoản tương đương tiền

  46.538.480

  134.635.341

  3

  Các khoản phải thu ngắn hạn

  4.630.687.795

  4.817.669.260

  4

  Hàng tồn kho

  549.168.764

  200.801.187

  5

  Tài sản ngắn hạn khác

  10.051.339.390

  10.027.706.471

  II

  Tài sản dài hạn

  -

  54.588.338

  2

  Tài sản cố định

  -

  54.588.338

  4

  Tài sản dài hạn khác

  -

  -

  III


  TỔNG CỘNG TÀI SẢN

  15.277.734.429

  15.235.400.597

  IV


  Nợ phải trả

  188.048.421

  112.514.066

  1

  Nợ ngắn hạn

  188.048.421

  112.514.066

  V


  Vốn chủ sở hữu

  15.089.686.008

  15.122.886.531

  1

  Vốn chủ sở hữu

  15.089.686.008

  15.122.886.531

  VII


  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

  15.277.734.429

  15.235.400.597


STT


Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2013

1

Doanh thu bán hàng và CCDV

1.503.452.104

5.193.977.547

2

Các khoản giảm trừ doanh thu-

3

DT thuần vê BH và CCDV

1.503.452.104

5.193.977.547

4

Giá vốn hàng bán

1.483.918.258

4.997.840.480

5

LN gộp về bán hàng và CCDV

19.533.846

196.137.067

6

Doanh thu hoạt động tài chính

878.849

1.465.014

7

Chi phí tài chính

-

-

8

Chi phí bán hàng

6.000.000

1.238.991

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

45.149.553

92.072.963

10

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

(30.736.858)

104.290.127

11

Thu nhập khác

5

1.930.812

12

Chi phí khác

2.463.670

656.029

13

Lợi nhuận khác

(2.463.665)

1.274.783

14

Tổng LN kế toán trước thuế

(33.200.523)

105.564.910

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp-

16

LN sau thuế thu nhập DN

 (33.200.523)

105.564.910 1. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

   1. Cơ cấu tổ chức của công ty
Phòng KT-TC

Phòng Kinh doanh

Phòng Quản Lý sản xuất

Văn

phòng

VP đại diện Hà Nội

Xưởng ống thép đen

Xưởng ống thép mạ

VP đại diện Đà Nẵng


VP đại diện Miền Nam


Xưởng ống thép tôn mạ

Công ty cổ phần thép Việt Đức


Công ty cổ phần đầu tư CN Việt Đức


   1. Tóm tắt lý lịch thành viên điều hành Công ty trong năm 2014

2.1. Hội đồng quản trị:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Lê Minh Hải

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Nguyễn Hữu Thể

Thành viên

3

Ông Ngô Vi Anh Tú

Thành viên

4

Ông Lê Phan Đức

Thành viên

5

Ông Nguyễn Ngọc Bảo

Thành viên

6

Bà Nguyễn Thị Nhi

Thành viên1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương