CÔng ty cổ phầN Ống thép việT ĐỨc báo cáo thưỜng niên năM 2014tải về 0.73 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.73 Mb.
#21882
  1   2   3   4   5   6

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014


MỤC LỤC


Trang

I.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


4

1.

Lịch sử hình thành

4

2.

Giới thiệu về Công ty

5

3.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh

6

4.

Tầm nhìn sứ mệnh

7

5.

Quá trình phát triển

7

6.

Vị thế trên thị trường

8

7.

Các giải thưởng đã đạt được

9
II.

BÁO CÁO CỦA HĐQT


10

1.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

10

2.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2014

11

3.

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014

12

4.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý

13

5.

Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

13

6.

Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu năm 2014 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015

14

7.

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

15

III.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC


16

1.

Tổng quan ngành thép năm 2014

16

2.

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

17

3.

Tài sản tại Công ty mẹ năm 2014

21

4.

Tài sản hợp nhất toàn công ty năm 2014

21

5.

Đánh giá các hoạt động trong Công ty năm 2014

21

6.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

25

IV.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


27

V.

BẢNG GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH


27

1.

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

27

2.

Kiểm toán độc lập

28

VI

BAN KIỂM SOÁT


30

1.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

30

2.

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014

31

3.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

34

4.

Một số khuyến nghị

34

5.

Một số định hướng của Ban kiểm soát trong năm 2015

34

VII

CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN


35

1.

Đầu tư vào Công ty con

35

2.

Đầu tư vào Công ty liên kết

35

3.

Tóm tắt tình hình tài chính Công ty con – VDS

36

4.

Tóm tắt tình hình tài chính Công ty con – VGI

38

VII

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ


40

1.

Cơ cấu Tổ chức của Công ty

40

2.

Tóm tắt Lý lịch thành viên điều hành Công ty

41

3.

Số lượng CBCNV và Chính sách người lao động

47

VIII

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG


49

1.

Hội đồng quản trị và BKS

49

2.

Các dữ liệu thống kê về cổ đông

50


PHỤ LỤC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2014


tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương