CÔng ty cổ phần khoáng sản và ĐẦu tư visacotải về 20.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích20.29 Kb.CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Địa chỉ: số 05 Thân Cảnh Phúc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3724885 Fax: 0511.3724885


THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: ………………………………………………..

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO trân trọng thông báo mời họp đến Quý đại biểu về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:1. Thời gian: 07h30 Thứ 04, ngày 24 tháng 06 năm 2015

2. Địa điểm: Khách sạn Amanda Đà Nẵng- Lô A2 - A2B đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 11/05/2015.

4. Nội dung Đại hội:

 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015;

 • Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

 • Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát;

 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

 • Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

 • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch 2015;

 • Thông qua việc Lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

 • Thông qua phương án phát hành tăng vốn;

 • Các vấn đề khác……..

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 23/06/2015.

6. Hình thức đăng ký:

 • Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO Số 41 Tạ Hiện, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

 • Điện thoại: 0981326691/ 05113.724.885

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THẾ SƠN
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương