CÔng ty cổ phần giáo dục việt nam trung tâm kế toán quốc giatải về 73.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích73.72 Kb.
#21233

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

Website: http://www.ketoanquocgia.net; Email: daotaoketoan@giaoducvietnam.edu.vn

C«ng ty Cæ phÇn Gi¸o dôc ViÖt Nam liªn kÕt víi Häc viÖn Tµi chÝnh, §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n liªn tôc khai gi¶ng c¸c líp víi nhiÒu ch­¬ng tr×nh häc phong phó, ®a d¹ng, tõ c¬ b¶n ®Õn chuyªn s©u.

LỊCH KHAI GIẢNG (Th¸ng 03/2012)

TT

Chương trình học

KG

Ca học

Học phí

Thời gian

Địa điểm

1

Kế toán ngân hàng
T 3-5-CN

950.000

1,5 tháng

451 HQV

01/04

Chủ Nhật

2

Kế Toán tổng hợp (Kế toán tài chính Doanh Nghiệp dành cho người mới bắt đầu).

17/03

S3–5–7

800.000

1,5 tháng

Số 2A5

05/03

T 2-4-6

2,5 tháng

26/03

C2–4–6

1,5 tháng

15/03

T3–5–CN

2,5 tháng

18/03

Chủ Nhật

900.000

2,5 tháng

3

Thuế và thực hành kế toán thuế (thực hành trên chứng từ thực tế & phần mềm HTKK - Tổng cục Thuế)

13/03

T3–5–CN

950.000

1,5 tháng

Số 2A5

26/02

Chủ Nhật

1,5 tháng

Số 2A5

4

Hướng dẫn thực hành BC thuế

11/03

Chủ Nhật

550.000

03 buổi

Số 2A5

5

Kế toán Trưởng doanh nghiệp

18/03

Chủ Nhật

1.500.000

288 Giờ

451 HQV

12/03

T2-4-6

6

Kế toán Trưởng HCSN

25/03

Chủ Nhật

1.800.000

192 Giờ

451 HQV

7

Nghiệp vụ tín dụng Ngân Hàng

26/03

T2-4-6

1.200.000

10 buổi

451 HQV
Chủ Nhật

8

Quản trị doanh nghiệp

16/03

T2-4-6

1.500.000

14 buổi

451 HQV

9

Quản trị kinh doanh

16/03

T2-4-6

2.500.000

2,5 tháng

451 HQV

10

Nghiệp vụ cơ bản trong

ngân hàng.

26/3

T 2-4-6

3.500.000

03 tháng

451 HQV

18/03

(Buổi 4)

Chủ Nhật

11

Kế toán thực hành sổ sách và lập BCTC. (chứng tế thực tế)

18/03

Chủ Nhật

1.200.000

1.5 tháng

Số 2A5

04/03

T3–5–CN

12

Nghiệp vụ kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

18/03

T3–5–CN

1.500.000

10 buổi

451 HQV

13

Kế toán xây lắp

21/03

T 2-4-6

1.800.000

09 buổi

Số 2A5

14

Giao dịch viên ngân hàng

26/03

T2-4-6

950.000

10 buổi

451 HQV
Chủ Nhật

15

Lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính

18/03

Thứ 7+CN

1.800.000

06 buổi

Số 2A5

16

NV tài chính – Ngân hàng

26/03

T2-4-6

3.500.000

28 buổi

451 HQV

17

Định mức lao động tiền lương và BHXH

18/03

Chủ Nhật

2.500.000

10 buổi

451 HQV

18

Kế toán quản trị

19/03

T2-4-6

2.500.000

8 buổi

451 HQV

19

Nghiệp vụ tiền lương

18/03

Chủ Nhật

1.500.000

10 buổi

Số 2A5

20

Khai hải quan

17/03

Thứ 7+CN

4.500.000

1,5 tháng

451 HQV


Q
Ca học: Sáng 8-11h

Chiều: 14h – 17h

Tối: 18h – 20h
UYÒN LîI CñA HäC VI£N:


  • Gi¶m 10% häc phÝ cho häc viªn ®¨ng ký ≥ 2 ch­¬ng tr×nh hoÆc ≥ 05 ng­êi.

* Gi¶m 20% häc phÝ cho häc viªn cò ®¨ng ký ch­¬ng tr×nh thø 3.

§Þa ®iÓm häc : Cơ sở 1: A5 - P2 TËp thÓ Gi¸o viªn §HSP NN - §HQG - Trần Quốc Hoàn - CÇu GiÊy - Hµ néi

: Cơ sở 2: TÇng 2 - Toµ nhµ 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội (đối diện Đại Học Điện Lực)Điện thoại : 04 3754 9329 / 3793 8029, 0979.86.86.59 - 09 7660 7660, Website: http://www.ketoanquocgia.net
Website : http://wwww.ketoanquocgia.net


 

tải về 73.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương