CÔng ty cổ phần giáo dục việt nam trung tâm kế toán quốc giatải về 73.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích73.72 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

Website: http://www.ketoanquocgia.net; Email: daotaoketoan@giaoducvietnam.edu.vn

C«ng ty Cæ phÇn Gi¸o dôc ViÖt Nam liªn kÕt víi Häc viÖn Tµi chÝnh, §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n liªn tôc khai gi¶ng c¸c líp víi nhiÒu ch­¬ng tr×nh häc phong phó, ®a d¹ng, tõ c¬ b¶n ®Õn chuyªn s©u.

LỊCH KHAI GIẢNG (Th¸ng 03/2012)

TT

Chương trình học

KG

Ca học

Học phí

Thời gian

Địa điểm

1

Kế toán ngân hàng
T 3-5-CN

950.000

1,5 tháng

451 HQV

01/04

Chủ Nhật

2

Kế Toán tổng hợp (Kế toán tài chính Doanh Nghiệp dành cho người mới bắt đầu).

17/03

S3–5–7

800.000

1,5 tháng

Số 2A5

05/03

T 2-4-6

2,5 tháng

26/03

C2–4–6

1,5 tháng

15/03

T3–5–CN

2,5 tháng

18/03

Chủ Nhật

900.000

2,5 tháng

3

Thuế và thực hành kế toán thuế (thực hành trên chứng từ thực tế & phần mềm HTKK - Tổng cục Thuế)

13/03

T3–5–CN

950.000

1,5 tháng

Số 2A5

26/02

Chủ Nhật

1,5 tháng

Số 2A5

4

Hướng dẫn thực hành BC thuế

11/03

Chủ Nhật

550.000

03 buổi

Số 2A5

5

Kế toán Trưởng doanh nghiệp

18/03

Chủ Nhật

1.500.000

288 Giờ

451 HQV

12/03

T2-4-6

6

Kế toán Trưởng HCSN

25/03

Chủ Nhật

1.800.000

192 Giờ

451 HQV

7

Nghiệp vụ tín dụng Ngân Hàng

26/03

T2-4-6

1.200.000

10 buổi

451 HQV
Chủ Nhật

8

Quản trị doanh nghiệp

16/03

T2-4-6

1.500.000

14 buổi

451 HQV

9

Quản trị kinh doanh

16/03

T2-4-6

2.500.000

2,5 tháng

451 HQV

10

Nghiệp vụ cơ bản trong

ngân hàng.

26/3

T 2-4-6

3.500.000

03 tháng

451 HQV

18/03

(Buổi 4)

Chủ Nhật

11

Kế toán thực hành sổ sách và lập BCTC. (chứng tế thực tế)

18/03

Chủ Nhật

1.200.000

1.5 tháng

Số 2A5

04/03

T3–5–CN

12

Nghiệp vụ kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

18/03

T3–5–CN

1.500.000

10 buổi

451 HQV

13

Kế toán xây lắp

21/03

T 2-4-6

1.800.000

09 buổi

Số 2A5

14

Giao dịch viên ngân hàng

26/03

T2-4-6

950.000

10 buổi

451 HQV
Chủ Nhật

15

Lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính

18/03

Thứ 7+CN

1.800.000

06 buổi

Số 2A5

16

NV tài chính – Ngân hàng

26/03

T2-4-6

3.500.000

28 buổi

451 HQV

17

Định mức lao động tiền lương và BHXH

18/03

Chủ Nhật

2.500.000

10 buổi

451 HQV

18

Kế toán quản trị

19/03

T2-4-6

2.500.000

8 buổi

451 HQV

19

Nghiệp vụ tiền lương

18/03

Chủ Nhật

1.500.000

10 buổi

Số 2A5

20

Khai hải quan

17/03

Thứ 7+CN

4.500.000

1,5 tháng

451 HQV


Q
Ca học: Sáng 8-11h

Chiều: 14h – 17h

Tối: 18h – 20h
UYÒN LîI CñA HäC VI£N:


  • Gi¶m 10% häc phÝ cho häc viªn ®¨ng ký ≥ 2 ch­¬ng tr×nh hoÆc ≥ 05 ng­êi.

* Gi¶m 20% häc phÝ cho häc viªn cò ®¨ng ký ch­¬ng tr×nh thø 3.

§Þa ®iÓm häc : Cơ sở 1: A5 - P2 TËp thÓ Gi¸o viªn §HSP NN - §HQG - Trần Quốc Hoàn - CÇu GiÊy - Hµ néi

: Cơ sở 2: TÇng 2 - Toµ nhµ 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội (đối diện Đại Học Điện Lực)Điện thoại : 04 3754 9329 / 3793 8029, 0979.86.86.59 - 09 7660 7660, Website: http://www.ketoanquocgia.net
Website : http://wwww.ketoanquocgia.net


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương