Công ty: Cổ phần Dược Liên Phongtải về 15.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích15.93 Kb.
#9630

Công ty: Cổ phần Dược Liên Phong

Địa chỉ : số 14-TT13 Khu Đô thị mới Văn Phú – P.Phú La – Q.Hà Đông – Tp. Hà Nội

Điện thoại: 046267 1616

Số: 05 CV /LP-2014

V/v: Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 


Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội Quận Hà Đông

Căn cứ:

1/Nghị định 114/2002/NĐ/-CP ngày 31/1/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

2/Thông tư số 13/2003/TT-LĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ/-CP ngày 31/1/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp hoạt động thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp)

3/Thông tư số 28/2007-TT_BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ Lao động TBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH


Đơn vị chúng tôi: Công ty Cổ phần Dược Liên Phong
Địa chỉ: số 14 – TT13 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106561781

do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2014


Địa chỉ hoạt động: số 14 – TT13 Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội.
Điện thoại liên lạc: 046267 1616
Tổng số lao động đang có mặt tại đơn vị: 06 người.

Nay chúng tôi làm công văn này kính đề nghị phòng Lao Động TBXH Quận Hà Đông xác nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương cho công ty


Kính đề nghị Quý Phòng xem xét, giải quyết!HN, ngày 15 tháng 09 năm 2014

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN PHONG


----------------

Số: 01 /BB – LP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN PHONG

(V/v Hệ thống thang lương-bảng lương )

    Hôm nay, vào lúc 10 giờ, ngày 10 tháng 09 năm 2014.tại Công ty Cổ phần Dược Liên Phong

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106561781

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội, cấp ngày 04/06/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: số 14-TT13 khu đô thị mới Văn Phú - P.Phú La - Q.Hà Đông – Tp.Hà Nội.

Công ty tiến hành họp về việc hệ thống thang lương, bảng lương1/Nội dung, chương trình họp:

Lấy ý kiến của tập thể người lao động tham gia đóng Bảo Hiểm Xã Hội về thang lương, bảng lương của công ty2/Thành phần tham dự:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Vũ Xuân Phong.

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sinh

Thành viên:  1. Văn Minh Đạt

  2. Nguyễn Phi Phương

  3. Vũ Trụ

  4. Chử Quốc Hiệu

  5. Lê Thị Hồng Hạnh

Chủ toạ: Văn Minh Đạt Thư ký: Lê thị Hồng Hạnh3/Diễn biến cuộc họp:

Chủ toạ cuộc họp đưa ra hệ thống thang lương, bảng lương mới của công ty

Các thành viên buổi họp đóng góp ý kiến

4/Các quyết định được thông qua: Hệ thống thang lương, bảng lương của công ty

5/Biểu quyết:

-          Số phiếu tán thành: 100% số phiếu

-          Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên 


Giám đốc ký

tải về 15.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương