CÔng ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đÔ miền bắCtải về 0.61 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.61 Mb.
#39334
1   2   3

CÔNG TY C PHN CH BIN THC PHM KINH ĐÔ MIN BC 2007NỘI DUNG BÁO CÁO

 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2007

 2. Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý SXKD trong năm 2007

 3. Báo cáo Tài Chính và bảng Thuyết minh

 4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát

 5. Thống kê số liệu tài chính

 6. Định hướng phát triển năm 2008

KINH ĐÔ MIN BC

Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 050300001 ngày 28 tháng 1 năm 2000 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 10.000.000.000 đồng Việt Nam.

Công ty đã qua 7 lần điều chỉnh và tăng vốn, đến thời điểm hiện nay Vốn Điều lệ Công ty đạt 100.797.820.000 đồng Việt Nam.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công nghệ và bánh cao cấp các lọai, mua bán lương thực, thực phẩm, rượu bia các lọai, thuốc lá điếu sản xuất trong nước và cho thuê nhà xưởng.

Công ty có trụ sở chính tại Km22, Quốc lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên và một chi nhánh tại số 200 Thái Hà, Hà Nội.

Công ty có một Công ty con là Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc tế Hà Nội, trong đó Công ty chiếm 75,73% quyền sở hữu


 1. iểm Soát

 2. Thống kê số liệu tài chính

 3. Định hướng phát triển cụ thể trong năm 2008


Những sản phẩm cơ bản

tạo nên

giá trị phong cách sống”


S¬ §å C¬ CÊu tæ chøc cña c¤NG tY cpCBTP kinh ®« MIÒN B¾C


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2007
Hội Đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Hoa

 • Quª qu¸n: Trung Quèc

 • §Þa chØ th­êng tró: 650/13 §iÖn Biªn Phñ, P.11, Q.10, Tp. Hå ChÝ Minh

 • §T liªn l¹c ë c¬ quan: (84-8) 7269474

 • Tr×nh ®é v¨n hãa: §¹i häc

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: Qu¶n trÞ kinh doanh

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ Tõ 1967 - 1977: §i häc

+ Tõ 1978 - 1993: Kinh doanh c¬ së b¸nh kÑo

+ Tõ 1993 - nay: Chñ tÞch H§TV kiªm Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH X©y dùng vµ ChÕ biÕn Thùc phÈm Kinh §«


 • Chøc vô hiÖn t¹i: Chñ tÞch H§QT C«ng ty Cæ phÇn Kinh §«

Chñ tÞch H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn ChÕ biÕn Thùc phÈm Kinh §« MiÒn B¾c

Chñ tÞch H§QT C«ng ty Cæ phÇn Thùc phÈm Kinh §« - Sµi Gßn

Chñ tÞch H§QT C«ng ty Cæ phÇn Kido’s

Ông Trần Kim Thành


Năm sinh 1960

Phó Chủ tịch HĐQT


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Hoa

 • Quª qu¸n: Trung Quèc

 • §Þa chØ th­êng tró: 203 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp. HCM

 • §iÖn tho¹i c¬ quan: 84-8 7269474

 • Tr×nh ®é v¨n ho¸: §¹i häc

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: Qu¶n trÞ kinh doanh

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ 1985-1990: C«ng t¸c t¹i C¬ së s¶n xuÊt b¸nh ngät §« Thµnh

+ 1990-1991: C«ng t¸c t¹i XÝ nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm QuËn 1

+ 1996 -2000: Phã Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH XD & CBTP Kinh §«

+ 1992 -nay: Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn Kinh §« • Chøc vô hiÖn t¹i: Phã Chñ tÞch H§QT C«ng ty Cæ phÇn CBTP Kinh §« MiÒn B¾c

Phã chñ tÞch H§QT kiªm Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn Kinh §«

Ông Trần Lệ Nguyên


Năm sinh 1968

Thành viên HĐQT


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Hoa

 • Quª qu¸n: Qu¶ng §«ng-Trung Quèc

 • §Þa chØ th­êng tró: 203 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

 • §iÖn tho¹i c¬ quan: 84-4 726 9474

 • Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: Qu¶n trÞ doanh nghiÖp

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ 1985-1990: Tæ hîp Thµnh C«ng-quËn 6

+ 1990-1991: C¬ së §« Thµnh-quËn 6

+ 1992-1993: Nhµ m¸y ChÕ biÕn thùc phÈm 1-Q.1

+ 1993-1995: Chñ c¬ së s¶n xuÊt b¸nh Kinh §«

+ 1996-2000: Phã Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH XD&CBTP Kinh §«

+ 2000-nay: ñy viªn H§TV kiªm Phã Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH XD & CBTP Kinh §«. • Chøc vô hiÖn t¹i: Phã Chñ TÞch H§QT kiªm Phã Tæng Gi¸m §èc C«ng ty Cæ phÇn CBTP Kinh §« miÒn B¾c.

Thµnh viªn H§QT kiªm Phã Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn Kinh §«.

Thµnh viªn H§QT kiªm Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn Thùc phÈm Kinh §« Sµi Gßn.

Thµnh viªn H§QT C«ng Ty CP Kem Kido’s.

Bà Vương Ngọc Xiềm


Năm sinh 1962

Thành viên HĐQT


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Hoa

 • Quª qu¸n: Trung Quèc

 • §Þa chØ th­êng tró: Sè 7, ®­êng sè 10, khu d©n c­ An L¹c, B×nh T©n, thµnh phè Hå ChÝ Minh

 • §iÖn tho¹i c¬ quan: 84-8 750 5555

 • Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: Qu¶n trÞ doanh nghiÖp

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ 1981-11/1996: C¬ së Bót bi Thiªn Long

+ 12/1996-nay: Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn kiªm Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Bót bi Thiªn Long

+ 10/1994-2003: Phã chñ tÞch Héi doanh nghiÖp trÎ TP HCM


 • Chøc vô hiÖn t¹i: Thµnh viªn H§QT C«ng ty Cæ phÇn CBTP Kinh §« miÒn B¾c.

Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn kiªm Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Bót bi Thiªn Long

Ông Cô Gia Thọ


Năm sinh 1958

Thành viên HĐQT


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Kinh

 • Quª qu¸n: Qu¶ng Ng·i

 • §Þa chØ th­êng tró: 82/138 Lý ChÝnh Th¾ng, quËn 3, TP HCM

 • §iÖn tho¹i c¬ quan: 84-8 843 8921

 • Tr×nh ®é v¨n ho¸: §¹i häc

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: Qu¶n trÞ tµi chÝnh

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ 1988-1989: C«ng ty VAFACO-TP HCM

+ 1990-1993: KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty Vµng b¹c ®· quÝ TPHCM

+ 1993-1995: Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng §«ng ¸-Hµ Néi

+ 1995-1996: Gi¸m ®èc kinh doanh Ng©n hµng §«ng ¸-TPHCM

+ 1996-1997: Gi¸m ®èc tÝn dông Ng©n hµng §«ng ¸-TPHCM

+ 1997-1998: §i häc t¹i Australia

+ 1999-nay: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn H¶i s¶n Nha Trang.Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn §Þa èc - Du lÞch §«ng H¶i.Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty H¶i s¶n Sµi Gßn


 • Chøc vô hiÖn t¹i: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn H¶i s¶n Nha Trang

Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn §Þa èc - Du lÞch §«ng H¶i

Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty H¶i s¶n Sµi Gßn

Thµnh viªn H§QT C«ng ty Cæ phÇn CBTP Kinh §« miÒn B¾c

Ông Cao Ngọc Huy


Năm sinh 1963

Thành viên Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban Kiểm soát


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Kinh

 • Quª qu¸n: Sãc Tr¨ng

 • §Þa chØ th­êng tró: 108 §­êng 32, Khu d©n c­ B×nh Phó, P.10, Q.6, TP.HCM

 • §iÖn tho¹i c¬ quan: 84-4 726 9474

 • Tr×nh ®é v¨n ho¸: §¹i häc

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ, kü s­ n«ng nghiÖp

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ 1987-1992: C«ng t¸c t¹i C«ng ty VËt t­ N«ng nghiÖp, Long Phó, Sãc Tr¨ng

+ 1993-nay: C«ng t¸c t¹i C«ng ty TNHH XD&CBTP Kinh §« vµ C«ng ty cæ phÇn Kinh §« • Chøc vô hiÖn t¹i: Tr­ëng Ban KiÓm So¸t C«ng ty Cæ phÇn N­íc Gi¶i Kh¸t Sµi Gßn Tribeco

Tr­ëng Ban kiÓm so¸t C«ng ty Cæ phÇn CBTP Kinh §« miÒn B¾c

Gi¸m ®èc Qu¶n lý Vèn C«ng ty CP Kinh §«.


Ông Trương Thanh Việt


Năm sinh 1965

Thành viên Ban Kiểm soát


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Kinh

 • Quª qu¸n: Mâ Cµy - BÕn Tre

 • §Þa chØ th­êng tró: 423/3 NguyÔn KiÖm, quËn Phó NhuËn, TP HCM

 • §iÖn tho¹i c¬ quan: 84-4 726 9474

 • Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc kinh tÕ

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ 1996-1999: Tr­ëng phßng TÝn dông Chi nh¸nh CÇn Th¬ - Ng©n hµng §«ng ¸

+ 1999-2003: Gi¸m ®èc ThÞ tr­êng vèn - C«ng ty Cæ phÇn TVH

+ 2004- nay: Gi¸m ®èc Chøng Kho¸n C«ng ty Cæ phÇn Kinh §«


 • Chøc vô hiÖn t¹i: Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t C«ng ty Cæ phÇn CBTP Kinh §« miÒn B¾c

Gi¸m ®èc chøng kho¸n C«ng ty Cæ phÇn Kinh §«

Ông Dương Thế Quang


Năm sinh 1973

Thành viên Ban Kiểm soát


 • Quèc tÞch: ViÖt Nam

 • D©n téc: Kinh

 • Quª qu¸n: §ång Th¸p

 • §Þa chØ th­êng tró: 320 L« F, Chung c­ S¬n Kú, P.S¬n Kú, T©n Phó, Tp.HCM

 • §iÖn tho¹i c¬ quan: 84-4 726 9474

 • Tr×nh ®é v¨n ho¸: §¹i häc

 • Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ

 • Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

+ Từ 2000- nay: C«ng t¸c t¹i C«ng ty TNHH XD&CBTP Kinh §« vµ C«ng ty Cæ phÇn Kinh §«

 • Chøc vô hiÖn t¹i: Gi¸m ®èc KÕ to¸n Qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn Kinh §«

Thµnh viªn Ban KiÓm So¸t C«ng ty Cæ phÇn chÕ biÕn thùc phÈm Kinh §« MiÒn B¾c.

Ông Trần Minh Tú


Năm sinh 1977

tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương