CÔng ty cổ phần bảo hiểm petrolimex bản cáo bạCH



tải về 0.56 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX BẢN CÁO BẠCH



UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.


BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
(PJICO)

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 1873/GP-UB do UBNN Thành phố Hà nội

cấp ngày 08 tháng 06 năm 1995)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 258 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2007)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:



  1. Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

  • 532 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Trần Anh Tuấn Chức vụ: Trưởng phòng đầu tư Công ty



Số điện thoại: 04-7760865 (402) Fax: 04-7760868

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

(Giấy phép thành lập và hoạt động số 1873/GP-UB do UBNN Thành phố Hà nội

cấp ngày 08 tháng 06 năm 1995)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng chào bán: 19.884.033 cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán: 198.840.330.000 đồng (tính theo mệnh giá)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

  • Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)

Địa chỉ: Số 8-Phạm Ngọc Thạch-Đống Đa-Hà Nội

Điện thoại: (84-4)8524123 Fax: (84-4)8524143/4199




MỤC LỤC

I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 5

1.Rủi ro về kinh tế 5

2.Rủi ro về luật pháp 5

3.Rủi ro về hoạt động kinh doanh 5

4.Rủi ro về đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 6

5.Rủi ro thị trường 6

6.Rủi ro khác 7

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7

1.Tổ chức phát hành 7



III. CÁC KHÁI NIỆM 7

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 8

1.Quá trình hình thành và phát triển 8

4. Cơ cấu tổ chức Công ty 10

5. Danh sách cổ đông hiện đang nắm giữ từ 5% vốn cổ phần đang lưu hành của PJICO 12

6.. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 12

7. Hoạt động kinh doanh 12

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 22

10. Chính sách đối với người lao động 24

11.Chính sách cổ tức 25

12.Tình hình hoạt động tài chính 25

14. Tài sản 46

15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2007-2010 48

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 49

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu phát hành 49



V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 50

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 52

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 53

1. Tổ chức kiểm toán 53



NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH



  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương