CÔng ty cổ phầN 482 Số: /HĐqt-cttải về 8.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.2 Kb.
CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Số: ............./HĐQT-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v: Thay đổi nhân sự Phó Giám đốc điều hành

Vinh, ngày tháng năm 2012


Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 36/HĐQT-CT ngày 10/02/2012 Về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty. Công ty Cổ phần 482 xin thông báo tới Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:
Bổ nhiệm Ông: Đặng Văn Khoa – Kỹ sư xây dựng cầu đường, Đội trưởng Đội 406 làm Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần 482.
Công ty Cổ phần 482 xin thông báo sự thay đổi trên đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng của Quí cơ quan.
Trân trọng!Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Lê Hoà Nguyễn
: FileStore -> File
File -> PHẦn I : LỜi nóI ĐẦu lý do chọn đề tài
File -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
File -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
File -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
File -> Nghị quyếT ĐẠi hội cổ ĐÔng thưỜng niên năM 2007 ctcp bông bạch tuyếT
File -> SỞ giáo dục và ĐÀo tạo hưng yên trưỜng thpt trần quang khải sáng kiến kinh nghiệM
File -> BỘ TÀi chính số: 2329/QĐ- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm giao dịCH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương