CÔng đOÀn viên chứCtải về 21.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích21.97 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH CAO BẰNGCÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC


Số: 444/HD-CĐVC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cao Bằng, ngày 18 tháng 02 năm 2016HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân; kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Tr­ưng;

ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân; kỷ niệm 106 năm Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2016) và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

- Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và tổ chức Công đoàn; khẳng định vai trò và tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ phụ nữ đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc và gắn với chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 theo tinh thần trang trọng, an toàn tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, tránh hình thức phô trương, lãng phí, thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong CBCCVCLĐ.

- Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức, kịp thời, hiệu quả, toàn diện về nội dung, phạm vi tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo nữ CBCCVCLĐ tham gia.

2. Nội dung hoạt động:

- Chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3: Yêu thương và chia sẻ

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ý nghĩa vai trò giá trị lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc Việt Nam và Phụ nữ Việt Nam; Tuyên truyền 4 phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”

- Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nữ CBCCVCLĐ, đặc biệt là phong trào:“Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ gắn với phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động: “Gia đình 5 không, 3 sạch” của TW Hội LHPN phát động; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

- Nêu gương người tốt, việc tốt trong nữ CBCCVCLĐ, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động về nguồn tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

- Phát động tuần lễ Hạnh phúc (từ ngày 16 - 22/3/2016), tổ chức Hội nghị, Tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, Hội thi…về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt nói riêng; vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các gia đình tham gia thực hiện hoạt động từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ nhau, trao nhau niềm vui hạnh phúc.

3. Thời gian thực hiện: Tổ chức từ ngày 01/3/2016 - 29/3/2016 (Hoạt động ngày Quốc tế hạnh phúc tập trung từ ngày 16 - 22/3/2016).

4. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân năm 2016!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910- 08/3/2016) và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Nữ CBCCVC-LĐ phấn đấu học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nữ CBCCVC-LĐ tỉnh Cao Bằng phát huy truyền thống và phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”!

- Nữ CBCCVC-LĐ tỉnh Cao Bằng tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.­

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc!

5 . Tổ chức thực hiện:

* Công đoàn Viên chức tỉnh:

- Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền thông qua cuốn sổ tay "Công tác nữ công năm 2016 và Tạp chí thông tin 8/3".

* Các CĐCS trực thuộc:

- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền cho phù hợp, sao cho ngày kỷ niệm thực sự là ngày hội, thu hút đư­ợc đông đảo nữ CBCCVCLĐ tham gia. Kết thúc đợt sinh hoạt kỷ niệm đề nghị các CĐCS gửi báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Viên chức tỉnh trư­ớc ngày 27/3/2016 để tổng hợp (Để kịp thời gian tổng hợp, đề nghị các CĐCS gửi báo cáo về trước qua địa chỉ mail: cdvccaobang@gmai.com).Nơi nhận:

- Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh (B/c);

- Ban NC CĐVC VN (B/c);

- Các CĐCS (T/h);

- L­ưu CĐVC.


TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Đặng Thị Vân Anh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương