CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt namtải về 10.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.5 Kb.
#759

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP TW-NT

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 41 /CĐSPTW-NT Nha Trang ngày 04 tháng 6 năm 2012


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 6 NĂM 2012
Kính gửi : Các tổ Công đoàn
Thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn Trường CĐSP TW – NT khóa X nhiệm kỳ 2010 - 2012;

Căn cứ vào kế hoạch công tác tháng 6/2012 của Công đoàn Trường,

Công đoàn trường CĐSP TW-NT định hướng các Tổ công đoàn triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Công tác giáo dục, tư tưởng

- Phối hợp cùng chính quyền động viên CĐV – NLĐ tiếp tục nghiên cứu học NQTW 4 (khóa X) của Đảng.

- Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCC – VC – LĐ tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Triển khai công tác tuyên truyền biển đảo theo hướng dẫn của Công đoàn viên chức Khánh Hòa.

- Tích cực hưởng ứng tháng “Hành động vì trẻ em” và chào mừng ngày “Gia đình Việt Nam” 28/6 do Công đoàn cấp trên phát động.

- Động viên Đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế trong đơn vị; thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong từng vị trí công tác, đặc biệt các hoạt động, phân loại giảng viên, hoàn thành các điểm học trình, các hoạt động đánh giá sinh viên cuối năm học.

2. Công tác thi đua:.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức bình xét phân loại CBVC học kỳ 2 và xét danh hiệu thi đua năm học 2011- 2012.

- Hoàn tất các thủ tục xét khen thưởng cho CĐV.

3.Các hoạt động khác

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra của UBKT.

- Tổ chức ngày Tết thiếu nhi cho các cháu.

- Hoàn thành các báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn gửi về công đoàn ngành.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức đợt tham quam hè cho CBVC.

- Các hoạt động chuyên môn khác.

BCH Công đoàn Trường yêu cầu các Tổ công đoàn căn cứ vào định hướng nội dung công tác tháng của Công đoàn trường để cụ thể hóa nội dung công tác cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Nơi nhận: TM. BCH CÔNG ĐOÀN

- Các Tổ công đoàn CHỦ TỊCH- Lưu VPCĐ (Đã ký)

Ngô Thị Kim Oanh
Каталог: congdoan -> doc -> thongbao
thongbao -> CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam
congdoan -> THÔng báo VV Đăng kí hình thức tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2013 Kính gửi: Ban Nữ công Công đoàn bộ phận
congdoan -> TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
congdoan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
congdoan -> Hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở
thongbao -> Ông đOÀn giáo dục việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998
doc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh

tải về 10.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương