CÔng đOÀn giáo dục số: 376/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.79 Kb.
#1065

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Số: 376/CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 28 tháng 3 năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-LĐLĐ ngày 07 tháng 3 năm 2016, công văn số 794/LĐLĐ-TG ngày 07 tháng 3 năm 2016, kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ ngày 07 tháng 3 năm 2016, hướng dẫn số 40/HD-LĐLĐ ngày 07 tháng 3 năm 2016, công văn số 803/LĐLĐ-NC ngày 16 tháng 3 năm 2016, công văn số 795/LĐLĐ-CSPL ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn Công đoàn giáo dục các huyện, thành phố; Công đoàn các cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, nhà giáo và người lao động với những nội dung như sau:

1. Tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, trên cơ sở đó nêu cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, tự giác tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những đại biểu xứng đáng bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, ATGT nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực thi luật Phòng chống tác hại thuốc lá của đơn vị đồng thời chủ động với chuyên môn đồng cấp tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí, tài liệu làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

4. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2915 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của đát nước và của tỉnh (nội dung tuyên truyền cụ thể theo CV số 40/HD-LĐLĐ ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định)

5. Tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về dân số năm 2016.

6. Các đơn vị có tổ chức ăn trưa cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và học sinh cần thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong quá trình tuyên truyền các đơn vị cần bám sát nội dung cụ thể theo các công văn đã nêu trên (có thể tìm các công văn này trên website của Liên đoàn lao động tỉnh).Nơi nhận:

- Như kính gửi;- Lưu VP


TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Nguyên Thức


Каталог: uploads -> congdoangiaoductinh -> news
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
news -> CÔng đOÀn giáo dục số: 337/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 9.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương